Nájdené rozsudky pre výraz: konanie pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51037

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20516 dokumentov
170592 dokumentov
938 dokumentov
82 dokumentov
14 dokumentov
237 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obsadením súdu v zmysle ustanovenia § 237 písm. g) OSP sa nerozumie určenie konkrétnej osoby sudcu, ktorý má vo veci konať, ale rozlíšenie pôsobnosti medzi senátom a samosudcom.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zo dna 5. júna 2000, č. k. 15 Cb 50/00-22, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 37 915,- Sk s 2,5 % poplatkom z omeškania za každý deň omeškania od 21. decembra 1997 do zaplatenia a trovy konania 3 856,- Sk. Rozsudok odôvodnil 1ým, že účastníci uzavreli dňa 6. novembra 1997 dohodu o splátkach dlhu č. 18/96-4. Pri rozhodovaní súd riešil ako predbežnú otázku platnosti dohody o splátkach dlhu, pričom dospel k záveru, že ide o platný právny úkon, ktorý obsahuje zák
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť to, že konanie pred súdom musí vo všeobecnosti zabezpečiť pre účastníkov konania spravodlivú ochranu ich práv a záujmov (tzv. fair process). Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi viaceré procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa aj k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. V. V. , zastúpeného JUDr. O. N. , proti odporcovi H. , zastúpenému JUDr. J. G. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 7 C 145 /200 9, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. októbra 20 10 , sp.zn. 4 Co 107 /20 10 , takto r o z h o d o l : Najvy
Právna veta: Nemožno zamietnuť návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva iba z dôvodu, že bol vydaný nový cenový predpis, ktorý zatiaľ nie je účinný a podľa ktorého bude cena veci vyššia. Zamietnuť návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 2 Obč. zák. možno iba so zreteľom na skutočnosti, ktoré tu boli v čase rozhodovania súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiline rozsudkom z 10. 4. 1991 č. k. 6 C 798/90-104 zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k nehnuteľnostiam každého v jednej polovici, zapísaným v evidencii nehnuteľností SG v Žiline na liste vlastníctva č. 3786 kat. úz. Žilina ako parcela č. 3759 - záhrada vo výmere 257 m2 a parcela č. 3760 - zast. plocha, dom č. s. 2935 vo výmere 577 m2. Celú nehnuteľnosť prikázal do vlastníctva navrhovateľa s povinnosťou vyplatiť odporkyni sumu 70 000,50 Kčs do 30 dní. Súčasne roz
Právna veta: Účastníkovi nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom, ak účastník nepožiadal o odročenie pojednávania a ani ďalšieho pojednávania sa bez ospravedlnenia nezúčastnil, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený. Doplnenie: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Úvedená požiadavka je vyjadrená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalovaného potvrdil rozsudok býv. Mestského súdu v Košiciach, ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobkyni 1700 Kčs s prísl., lebo sa stotožnil s jeho skutkovými i právnymi závermi. Rozsudok krajského súdu nadobudol právoplatnosť 25. 2. 1993. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu žalovaný podal v zákonnej lehote dovolanie. Jeho prípustnosť videl v postupe súdu prvého stupňa, ktorý nariadil výsluch v konaní vypočutých svedkov na pojednávaní, ktorého s
Právna veta: Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu (§ 21 ods. 1 O.s.p.) nemožno považovať za jej zastupovanie na základe plnomocenstva. Oprávnenie pracovníka na takéto konanie nie je súčasne aj odvolaním udeleného plnomocenstva. Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 29. 11. 1994 odmietol odvolanie žalovaného podané 29. 6. 1994 JUDr. R K. a v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že JUDr. P. K. nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania za žalovaného z dôvodu, že žalovaný tým, že dňa 20. 4. 1994 poveril zastupovaním v danej veci J. P., odvolal zároveň plnomocenstvo udelené JUDr. K. Preto JUDr. K. už 29. 6. 1994 nebol oprávnený vo veci podať v mene žalovaného odvolanie a ním podané odvolanie bolo potrebné podľa § 218 ods
Právna veta: Poskytovanie poučenia účastníkom občianskeho súdneho konania je obmedzené na poučenie najmä o procesných úkonoch, ktoré účastníci môžu vykonať, o ich dôsledkoch a o procesnom postupe. Súd pri tom nemôže zaujímať stanoviská k hmotnoprávnym podmienkam uplatňovania nároku, či dokonca vyjadrovať obsah prípadného budúceho rozhodnutia vo veci.

Úryvok z textu:
Mestský súdv Bratislave uznesením z 11. mája 1993 konanie o preskúmanie rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia zastavil, lebo navrhovateľ vzhľadom na hodnotenie poškodenia jeho zdravotného stavu posudkovými komisiami vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia zamietajúceho jeho žiadosť o invalidný dôchodok späť. Navrhovateľ v odvolaní podanom proti tomuto uzneseniu nesúhlasil so zastavením konania. Na priznaní invalidného dôchodku trval a nebol si vedomý svojho prejavu s takými dôsledkami, aké z
Právna veta: Podľa § 341 Tr. por. ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt, alebo súdu, na ktorom z iných dôvodov je vykonanie trestného konania so zreteľom na záujmy mladistvého najúčelnejšie. Citované ustanovenie je fakultatívne a uvedený procesný postup je výnimkou zo zásady uvedenej v ustanovení § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný. Použitie tohto procesného postupu prichádza do úvahy iba vtedy, ak je to na prospech mladistvého obvineného.V konaní proti mladistvým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 1 6/2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci ob vinene j ml. A. K. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ Tr. zák. s použitím § 138 ods. 1 písm. a/, § 139 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 8. novembra 2012 prerokoval podľa § 22
Právna veta: Ak zástupkyňa účastníka prevzala predvolanie na pojednávanie s dostatočným časovým predstihom, v čerpaní dovolenky touto zástupkyňou v čase pojednávania nemožno vidieť dôležitý dôvod pre jeho odročenie (§ 101 ods. 2 O.s.p..) Doplnenie: Dovolaním možno napadnúť každé rozhodnutie odvolacieho súdu, avšak len za predpokladu, že v konaní došlo k takému nesprávnemu procesnému postupu súdu, v dôsledku ktorého bola účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, a teda došlo k porušeniu procesných práv účastníka konania. Takýmto porušením procesných práv účastníka nie je, ak sa riadne predvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 24. januára 1992, č. k. 11 C 222/91-37 podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny. Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 16. júla 1992. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala dovolanie žalobkyňa. Prípustnosť podania dovolania odôvodnila tým, že postupom odvolacieho súdu jej bola odňatá možnosť konať pred súdom. Odňatie možnosti konať pred odvolacím súdom podľa jej názoru spočíva v tom, že napriek ospravedl
Právna veta: Miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori.) Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Podľa § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p., namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko, ak ide o vec starostlivosti o maloletých, o osvojenie alebo o povolenie uzavrieť manželstvo maloletému. Aplikácia tohto ustanovenia v praxi súdov nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu majú aj senáty občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republ
Kľúčové slová: vylúčený sudca objektívna prípustnosť dovolania
R 59/1997
Právna veta: Neexistencia žiadneho rozhodnutia alebo existencia právoplatného rozhodnutia nadriadeného súdu o tom, že sudca je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, nebráni dovolaciemu súdu pri skúmaní podmienok prípustnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 237 písm. g) O.s.p., posúdiť túto otázku samostatne a prípadne i inak, než ju posúdil nadriadený súd súdu procesnému, ktorý vo veci rozhodoval, ak v námietke boli uvedené nové skutočnosti.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd v D. K., pobočka v N. napadnutým uznesením č. k. 8 Nc 302/96-14 z 10. 4. 1996 vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého vyslovil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi stavbu - Prevádzkovú jednotku M. súpisné číslo 1, postavenú na parcele č. 4/1 k.ú. N. ako aj osobné spisy zamestnancov závodu 04 Obchodné centrum M., príručnú pokladňu predajne potravín tohto závodu spolu s kľúčmi a pečiatku žalobcu. Krajský súd v B. B. uznesením z 24. 6. 1996, sp. zn. 12 Co 2476/96, na odvol
MENU