SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204068
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
07.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy


Približný počet výsledkov: 409 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy
  • konanie nájdené 1436550 krát v 64315 dokumentoch
  • proti nájdené 466516 krát v 64795 dokumentoch
  • cinnost nájdené 109861 krát v 25241 dokumentoch
  • organ nájdené 301786 krát v 29508 dokumentoch
  • verejny nájdené 114192 krát v 25712 dokumentoch
  • sprava nájdené 110688 krát v 20940 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 186 dokumentov
Krajské súdy SR 211 dokumentov


Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného pro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky: L. Z. , bytom V. X. , R. T. , zastúpená JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odpor covi : Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, ako právnemu nástupcovi po Obvodnom pozemkovom úrade Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy , o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 13 .
Právna veta: Vychádzajúc z právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu krajského súdu podľa § 250t O.s.p. je zrejmé, že proti rozhodnutiu krajského súdu nie je prípustný tak riadny ako aj mimoriadny opravný prostriedok a súčasne zo žiadneho ustanovenia piatej časti Občianskeho s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sdo /9/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky: M.. S., bytom A. X. , P., zastúpená JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odpor covi : Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, ako právnemu nástupcovi po Obvodnom pozemkovom úrade Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy , o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č .
Právna veta: Konanie proti nečinnosti sa začína na návrh, ktorý musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a návrhu (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1) ako aj osobitné náležitosti (§ 250t ods. 1 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8), najmä musí obsahovať označenie veci, v ktorej sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t. j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na odvrátenie nečinnosti. Návrh musí tiež obsahovať osobitný žalobný petit, aby súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžnč /7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., t. č. ÚV TOS, proti odporcovi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom Župné námestie 13, Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky n a r i a ď u j e navrhovateľovi, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania zo dňa 07.06.2010 .
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. bytom B. proti žalovanému : Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , so sídlom Továrenská 7, Bratislava , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobu žalobcu pre nečinno sť žalovaného správneho orgánu z a m i e t a . Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o preskúmanie listu .
Právna veta: Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa rozumie jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť môže spočívať v opomenutí správneho orgánu vykonať predpísaný úkon alebo v zbytočných prieťahoch v jeho postupe, ale môže spočívať aj v tom, že namiesto rozhodnutia správny orgán tvrdí nedostatok svojej právomoci a vec vybaví iba listom alebo informáciou, prípadne záznamom v spise. V poslednom prípade musí byť obsahom návrhu na začatie konania tvrdenie, že v konaní niet žiadnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšš í súd 5Sž nč/7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M. S., bytom K.K. , zastúpeného K. , s. r. o., JUDr. M.. K. , konateľ a advokát, advokátska kancelária so sídlom J., I., proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom Župné ná m. 13, Bratislava , o návrh u na konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Ministerstvu .
Právna veta: Podľa § 249 ods. 1, 2 OSP konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa štvrtej hlavy piatej časti OSP ustanovujúcej konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa postupuje, ak fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/169/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne: J., bytom J., proti žalovan ým: 1/ Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Lučenec, M. Rázusa č. 32, Lučenec, 2/ Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. Republiky č. 26, Lučenec, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, o odvolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č . k. 23S/28/2008 -56 zo dňa 21.2.2 01 1, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Predpokladom toho, aby súd mohol návrhu navrhovateľa v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy vyhovieť je okrem splnenia iných zákonných predpokladov, aby orgán verejnej správy, proti ktorému návrh smeruje, nekonal bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Preto aby bol navrhovateľ úspešný v tomto konaní, musí byť podľa zákona (§ 250t ods. 1 O.s.p.) navrhovateľom označený odporca povinný konať a oprávnený vydať rozhodnutie, ktorého sa navrhovateľ v konaní o nečinnosti domáha. Ak označený odporca požadovanou kompetenciou na základe zákona nedisponuje ( ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -43 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Z. K. , a.s. , so sídlom M. M. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. R. B. , s. r.o., so sídlom Ľ.Ľ., proti odporcovi: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13 , Banská Bystrica, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhradu trov .
Právna veta: V konaní podľa § 250t OSP súd nemôže skúmať už vydané rozhodnutie a ani skutočnosti vyplývajúce z vydaného rozhodnutia, najmä nie jeho zákonnosť a postup, ktorým orgán verejnej správy dospel k vydaniu rozhodnutia. To je predmetom konania o preskúmanie zákonnosti samotného rozhodnutia. Ak má vydané a žalobcovi doručené rozhodnutie formálne nedostatky, nápravy sa žalobca mohol domáhať podaním žaloby podľa § 247 a nasl. OSP.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -25 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. B., bytom N., zastúpený A. advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom T. proti odporcovi Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, so sídlom 911 01 Trenčín, Smetanova č. 6, zastúpený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom právnych služieb, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l : Súd .
Právna veta: Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa začína podaním žaloby, ktorá musí obsahovať tvrdenie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný. Nečinnosť je v podstate pasivita správneho orgánu vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť sa najčastejšie prejavuje v opomenutí predpísaných úkonov (napr. vykonávanie úkonov bez vedomia účastníkov, opomenutie predvolať účastníka) alebo v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžnč /4/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ú. , proti odporcovi: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže , Šagátova č. 1 , Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e I. .
Právna veta: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom\ ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. G. , bytom B. ul. č. X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, (v záhlaví neprávne uvedenej ako Sociálna poisťovňa, pobočka v Bratislave, Záhradnícka č. 31) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 30. marca 2010 č. 700 -021140 3410 -GC 04/10, vo veci predpísania poistného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v .
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, rozhodnutie orgánu verejnej správy, bezdôvodná nečinnosť

Zbierka NS 1/2014
R 6/2014
Uznesenie
Právna veta: Predmetom konania podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 250t) – konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy – nie je skúmanie a posudzovanie otázky, či bol navrhovateľ ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy na svojich právach a právom chránených záujmoch, ale tvrdená bezdôvodná nečinnosť tohto orgánu.

Úryvok z textu:
... doručenia uznesenia rozhodnúť o žiadosti navrhovateľa z 26. januára 2005. Predmetom konania podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku – konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy (§ 250t) nie je skúmanie a posudzovanie otázky, či bol navrhovateľ ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy na svojich právach a .
Právna veta: I. Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. II. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
... . V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné využiť iné inštitúty správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t O.s.p., avšak za predpokladu, že súd v žiadnom prípade nemôže rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia .
Kľúčové slová: konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, správny orgán , predĺženie lehoty

Zbierka NS 5/2012
R 108/2012
Uznesenie
Právna veta: Aj po rozhodnutí súdu o určení lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 250 t ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku nie je vylúčené, aby súd vyhovel návrhu správneho orgánu na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, najmä ak je to odôvodnené verejným záujmom na riadnom zistení skutkového stavu veci.

Úryvok z textu:
Uznesením sp. zn. 5Sžnč/3/2011 z 27. októbra 2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) v súlade s ustanovením § 250t Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) uložil odporkyni v lehote do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia konať a rozhodnúť vo veci návrhu navrhovateľky zo dňa 03. decembra 2010 o vydanie zákazu distribúcie a umiestňovania na trh na území Slovenskej republiky potraviny pod názvom, ktorého súčasťou je slovo: „bryndza“ alebo „bryndzový“, ktoré boli .
Právna veta: Akexekútor, či Slovenská komora exekútorov sťažujú vybavovanie sťažnosti, môže ministerstvo spravodlivosti uložením poriadkovej pokuty vynútiť splnenie ustanovenej povinnosti.

Úryvok z textu:
... jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy začína na návrh jeho podaním. V tomto konaní zástupca navrhovateľa vykonal dva úkony právnej služby (prevzatie veci, podanie návrhu) za .
Právna veta: I. V konaní o registrácii podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31. decembra 2013 daňovému úradu v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty z právneho predpisu nevyplýva povinnosť vydať rozhodnutie so všetkými formálnymi náležitosťami. Nemožno hovoriť o porušení článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v prípade, ak správny súd v prieskumnom konaní meritórne preskúmal rozhodnutie správcu dane označené ako „oznámenie správcu dane“ bez ohľadu na jeho formu a podrobil ho prieskumu zákonnosti po skutkovej a právne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre DPH vydať formálne rozhodnutie, ktorý bol vyslovený v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa na základe vyššie uvedených dôvodov stotožnil s rozsudkom krajského súdu a ... odvolací súd dáva do pozornosti, že rozhod nutia Krajského súdu v Banskej Bystrici boli vydané v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, nie v konaní o správnej žalobe. V dôvodoch krajský súd poukázal na tú skutočnosť, že .
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, správny orgán , neodstránenie nedostatkov podania

Zbierka NS 1/2018
R 5/2018
Uznesenie
Právna veta: Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.

Úryvok z textu:
... žalobcu na oznámenie, či sa domáha zrušenia rozhodnutia podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. alebo konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t O.s.p. Podľa názoru odvolacieho súdu pokiaľ krajský súd postupoval pri odstraňovaní ... sa domáha : - zrušenia rozhodnutia z 23.06.2014 podľa piatej časti druhej hlavy O. s. p., alebo - konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa § 250t O. s. p. vzhľadom na obsah žaloby, alebo - „žalobu berie späť vzhľadom na pasívnu nelegitimáciu .
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo vydávaní rozhodnut ia. Ak nie je povinnosťou správneho orgánu vydať rozhodnutie, nie je v právomoci súdu poskytovať ochranu v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorý je s vykonaním úkonu v omeškaní a súd nemôže rozhodnúť o povinnosti takýto úkon vykonať. Dovola ť sa ochrany .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.