Nájdené rozsudky pre výraz: konanie súdu v súlade so zákonom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
478 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o 96 067 Kč s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 43/2 012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov 1/ Ing. M. S.B. M. , 2/ Š. M. , zastúpených Mgr. Ing. S ., advokátkou so sídlom v O., Česká republika, proti žalovanému B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M ., advokátkou v N., o zaplatenie 96 067, - Kč s príslušenstvom, vedenej na Okresnom s úde Trenčín pod sp. zn. 27 C 214/2009, o dovolan í žalobcov 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v T renčíne z 26. augusta 2010
Merito veci určenie neplatnosti výpovede z nájmu
Najvyšší súd 1 Cdo 181/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. K., bytom B., proti žalovanému JUDr. I. T., správcovi konkurznej podstaty úpadcu J., so sídlom v B., IČO: X, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 19 C 53/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Kr
Merito veci náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/722/2015 Identifikačné číslo spisu: 5909201602 Dátum vydania rozhodnutia: 29.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5909201602.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Ivanom Petkovom, advok
Merito veci o 96 067 Kč s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 43/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcov 1/ Ing. M. S.B.M., 2/ Š. M., zastúpených Mgr. Ing. S., advokátkou so sídlom v O., Česká republika, proti žalovanému B., IČO: X., zastúpeného JUDr. M., advokátkou v N., o zaplatenie 96 067,- Kč s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 27 C 214/200
Merito veci o navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd 5 Cdo 434/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. so sídlom v K.,zastúpeného L. L., aokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ S.L., š.p., sídlom v B., 2/S., so sídlom v B., 3/ Slovenskej republike zastúpenej Úradom vlády S., so sídlom v Bratislave, Námestie Slobody l, 4/ S., š.p., so sídlom v B., 5/ Š.
Merito veci o zaplatenie 43.330,60 Kč s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 40/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P., so sídlom v P.P., Č., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. M., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému JUDr. G., trvale bytom v Z., prechodne E., o zaplatenie 43.330,60 Kč s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 3 C 258/2
Merito veci o vydanie hnuteľných vecí
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Michala Archanjela v Závode , so sídlom v Závode, Štúrova 646, IČO: 34 014 892, zastúpenej Advokátsk ou kanceláriou MAPLE & FISH s.r. o., so sídlom v Bratislave, Dunajská 15/A, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ JUDr. V. K. , PhD., pr oti odporcovi Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, o vydanie
Merito veci o určenie neplatnosti skončenia štátnozamest.pomeru
Najvyšší súd 2 Cdo 1291 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v sp ore žalobkyne Ľ. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Tatianou Vongrejovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, Pri Kríži č. 16, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave, so sídl om v Bratislave, Záhradnícka č. 10 , o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 68/2008 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku
Merito veci o nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. C., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Ing. R. H., bývajúcom v B., 2/ Ing. M. H., bývajúcej v B., oboch zastúpených Doc. JUDr. J. C., CSc., advokátom v B., v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, vedenom na Okresnom súde Bratislava II sp. zn. 14 C 105/2009, na dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Brati
Merito veci o nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd 5 Cdo 24/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. C., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Ing. R. H., bývajúcom v B., 2/ Ing. M. H., bývajúcej v B., oboch zastúpených Doc. JUDr. J. C., CSc., advokátom v B., v konaní o nariadenie predbežného opatrenia,
MENU