Nájdené rozsudky pre výraz: konanie v mene právnickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
21 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie v mene právnickej osoby
Právna veta: 20. Podľa ust. § 20 ods. 2 veta prvá OZ za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. 21. Právne úkony môžu za právnickú osobu nepochybne robiť aj osoby, ktoré nie sú síce štatutárnym orgánom, ich postavenie v rámci daného subjektu im však takéto konanie v prospech resp. v záujme tejto osoby, umožňuje. Pravidelne pôjde o veci patriace do ich pracovnej činnosti vyplývajúcej z ich pracovnoprávneho vzťahu, t. j. aj veci súvisiace so sporovou práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/79/2019 2313213640 2. júna 2020 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2020:2313213640.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu E. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Č. Z. XX, proti žalovanému AVA-stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, Galanta, IČO: 43 989 268, právne zastúpený JUDr. Róbert Spál, advokát, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, o zaplate
Právna veta: Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu (§ 21 ods. 1 O.s.p.) nemožno považovať za jej zastupovanie na základe plnomocenstva. Oprávnenie pracovníka na takéto konanie nie je súčasne aj odvolaním udeleného plnomocenstva. Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 29. 11. 1994 odmietol odvolanie žalovaného podané 29. 6. 1994 JUDr. R K. a v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že JUDr. P. K. nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania za žalovaného z dôvodu, že žalovaný tým, že dňa 20. 4. 1994 poveril zastupovaním v danej veci J. P., odvolal zároveň plnomocenstvo udelené JUDr. K. Preto JUDr. K. už 29. 6. 1994 nebol oprávnený vo veci podať v mene žalovaného odvolanie a ním podané odvolanie bolo potrebné podľa § 218 ods
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby. Citované ustanovenie síce uvádza, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, avšak táto konštrukcia je použitá práve pre vymedzenie univerzálneho oprávnenia konať v mene právnickej osoby a nepredstavuje preto obmedzenie, resp. vylúčenie zastúpenia právnickej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/57/2019 7215235318 22. októbra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:7215235318.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 44 414 315, zastúpeného: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, Bratislava, IČO: 35 905 832, proti žalovanému: Univerzitná nemocn
Právna veta: Zo skutočnosti, že v zmluve je ako účastník zmluvy označená organizačná zložka existujúcej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti), nemožno dospieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo svojom mene a nie v mene právnickej osoby, ktorej je zložkou. Rozsah oprávnenia osoby, poverenej určitou činnosťou pri prevádzkovaní podniku robiť právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, nie je možné vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmedziť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom zo dňa 20. septembra 1999 rozhodol tak, že určil, že na základe záložnej zmluvy č. 114/92 zo dňa 1. októbra 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou bankou, a. s., pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 5. októbra 1992 pod sp. zn. RIU 1771/2 a na základe záložnej zmluvy č. 55/92 zo dňa 3. júna 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou banka, pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 4. júna 1992 pod sp.
Kľúčové slová: členská schôdza
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia svojou žalobou zo dňa 02. 05. 2014 napadli prijaté uznesenia na náhradnej členskej schôdzi žalovaného konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „schôdza“). Nakoľko na uvedenej schôdzi boli za členov predstavenstva žalovaného zvolené nasledovné osoby: V. Š., A. P., J. C., Š. B., a M. P., súd prvej inštancie postupoval podľa ust. § 21 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku a ako predbežnú otázku sa svojím rozhodnutím snažil vyriešiť, kto je oprávnený konať za žalovaného. Súd prvej in
Právna veta: V mene právnickej osoby koná štatutárny orgán alebo za ňu koná zástupca. Na to, aby išlo o podpis právnickej osoby na zmenke, musí byť popri vlastnoručnom podpise osoby konajúcej v mene právnickej osoby uvedené označenie právnickej osoby. Podpis právnickej osoby teda z podstaty veci pozostáva z dvoch zložiek, a to označenia právnickej osoby minimálne jej názvom a podpisu osoby oprávnenej v jej mene konať. Pri podpisovaní zmeniek právnickými osobami je nevyhnutné, aby z podpisu na zmenke jednoznačne vyplývalo, že ide o konanie v mene (alebo za) právnické osoby. V mene právnickej osoby koná štat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/38/2018 1510899949 29. januára 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:1510899949.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej v spore žalobcu: JUDr. L., MBA, V., zast.: Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., Leho
Meritum 6 636 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/65/2020 1117226736 25. novembra 2020 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1117226736.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mediaprint - Kapa Pressgrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281, zastúpeného advokátskou kanceláriou Advokátskou kanceláriou MCL, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Brat
Meritum 10 169,17 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 1Obdo/18/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1114232280 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1114232280.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mestskej časti Bratisl
MENU