Nájdené rozsudky pre výraz: konanie vo veciach obchodného registra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
1754 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: CMP v ustanovení § 278 upravuje 3 samostatné konania vo veciach obchodného registra, ktoré sú odlišné a ktorými sú: a/ konanie o zápise údajov do OR, b/ konanie o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom a c/ konanie o zrušenie zápisu údajov do OR. V konaní o zosúladenie údajov (ktoré má znaky súdneho mimosporového konania) súd zisťuje, či sú splnené materiálne predpoklady pre vykonanie zápisu (na rozdiel od konania o zápise, v ktorom súd len po formálnej stránke skúma, či sú splnené zákonom ustanovené formálne predpoklady pre zápis údaj v OR a uplatňuje sa tzv. registračný princíp) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/36/2019 8116213768 22. apríla 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:8116213768.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zapísanej osoby Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, so sídlom Moyzesova 3368, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 815, o dosiahnutie zhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zapísaným v obchodnom registri, o dovolaní D. E.
Právna veta: Predmetom konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra podľa ustanovenia § 299 a nasl. Civilného mimosporového poriadku nemôže byť výmaz údajov z obchodného registra, ktorých zápis bol vykonaný na základe súdneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : 1. Okresný súd Bratislava I uznesením z 12. februára 2019, č. k. 37Exre/65/2016-190 zrušil zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. XXXX/B pri obchodnej spoločnosti B.-G., a. s. v likvidácii, B., IČO: XX XXX XXX, vykonaný v konaní sp. zn. 33Exre/126/2011 dňa 11. apríla 2011 a v nasledovných konaniach, v nasledovnom znení Vymazáva sa: V časti LIKVIDÁTOR: JUDr. A. V. Z. XXX XX N. Dátum narodenia: XX.XX.XXXX
Právna veta: Inštitút vedľajšieho účastníka v konaní vo veciach obchodného registra je vylúčený.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 31. decembra 1991 č. k. ZPZ 269/91-2 rozhodol o zápise družstva Jednota SD Č. do podnikového registra dňom 31. decembra 1991. Rozhodol tak na návrh, ktorý v mene družstva podal jeho predseda a podpredseda. K návrhu pripojili uznesenie zo zasadnutia ustanovujúcej členskej schôdze, konanej 31. mája 1991, ktorá rozhodla o založení družstva vyčlenením zo spotrebného družstva Jednota T. podľa § 49 zák. č. 176/1990 Zb. K návrhu tiež pripojili stanový družstva. Pro
Právna veta: Registrový súd vykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým o obsahu zápisu rozhodol. Na požiadanie vydá z obchodného registra potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je. Potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do registra zapísané, nevydáva. Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, vydať potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do obchodného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi registrových súdov Slovenskej republiky pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podaním z 23. 9. 1994 č. j. 9577/94-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky na nejednotné vykonávanie zápisov do obc
Právna veta: V konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným je pasívne legitimovaná spoločnosť, ktorá má požadovanú povinnosť splniť a nie konateľ (konatelia) tejto spoločnosti.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť podať návrh na zápis zmien v obchodnom registri, týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným J. N. M., v súlade so spoločenskou zmluvou zo dňa 5. decembra 1991, rozhodnutím o rozčlenení vkladu zo dňa decembra 1991, zmluvy o prevode vkladu a pristúpení k spoločnosti. V odôvodnení uviedol, že spoločnosť s ručením obmedzeným J. N. M. bola založená spoločenskou zmluvou zo d
Právna veta: Spoločník obchodnej spoločnosti, ktorá návrh na zápis do obchodného registra podala, nie je účastníkom konania, pretože ho zákon za účastníka konania neoznačuje. V konaní vo veciach obchodného registra, začatého na návrh právnickej osoby („podnikateľa“), ktorej sa zápis v registri týka, registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach navrhovateľa ako účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací zmenil uznesenie prvostupňového súdu tak, že návrh na zápis do obchodného registra v časti - sídlo, spoločníci, vklady a konateľ zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že bez vedomia konateľa spoločnosti Dr. B., za jeho neúčasti ako aj za neúčasti spoločníčky A. B. sa dňa 17. 2. 1993 konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého sa zúčastnil Ing. B. a spoločník B. Účasť Ing. B. na valnom zhromaždení nemožno považovať za účasť spoločníka spoločnosti, preto
Právna veta: I. V konaniach taxatívne vymenovaných v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. sa uplatňuje systém úplnej apelácie. II. Nové skutočnosti a nové dôkazy možno uplatniť ako odvolací dôvod proti uzneseniu vo veci samej, vydanému vo veciach obchodného registra podľa ustanovenia § 120 ods. 2 O. s. p., pretože ustanovenie § 205a ods. 1 O. s. p. neplatí v konaniach uvedených v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p. III. Ak odvolací súd neprihliadol na nový (listinný) dôkaz predložený účastníkom konania v odvolacom konaní vo veciach obchodného registra, tomuto účastníkovi konania svojím postupom odňal možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava uznesením z 28. marca 2014, č. k. 23Nsre/21/2014-11 zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonania zápisu. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ návrhom na zápis, podaným 27. februára 2014, požadoval vykonanie zmeny zapísaných údajov. Vyšší súdny úradník Oznámením o odmietnutí vykonania zápisu z 1. marca 2014 odmietol zápis vykonať s poukazom na § 8 ods. 4 Zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákono
Právna veta: Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného registra dochádza k zmene práv a povinností osôb dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, títo strácajú reálnu možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa podieľať na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 18 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci dosiahnutia zhody zápisu údajov do obchodného registra spoločnosti K. , spol. s r.o., so sídlom S. (prv D. , s.r.o., so sídlom B. ), IČO: X. , na dovolanie 1/ Ing. M. P., bytom J., 2/ Ing. M. P., bytom M. , 3/ Ing. Z. P., bytom J., 4/ Dr. Ing. V. M. , bytom B. , všetci zastúpení JUDr. D. M. , advoká tkou, AK B. a 5/ JUDr. D. M. , bytom B. , proti uzneseniu Krajského sú
Právna veta: Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné podľa § 183 Obchodného zákonníka, môže súd rozhodnúť len rozsudkom o veci samej. Predbežným opatrením preto nemožno vysloviť, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné, pretože by sa nejednalo o dočasnú úpravu pomerov účastníkov.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa upravili pomery odporcu. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovateľ neosvedčil, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jeho právo ohrozené. Okrem toho navrhovateľ žiadal v návrhu uloženie obsahovo rovnakých povinností, aké by mali byť uložené v konaní o veci samej. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu a vyhovenie návrhu. V odvolan
Právna veta: Odňatie možnosti konať pred súdom podľa dovolateľky spočíva aj v tom, že odvolací súd potvrdením prvostupňového rozhodnutia odmietol jedinú formu ochrany navrhovateľky pred nezákonným zápisom v obchodnom registri ohľadne spoločnosti T.T., v. o. s., ktorú jej priznáva platná právna úprava, nakoľko v prípade verejnej obchodnej spoločnosti, ako osobnej spoločnosti, nedáva Obchodný zákonník dotknutému spoločníkovi aktívnu vecnú legitimáciu na napadnutie rozhodnutia väčšiny spoločníkov, prijatého na údajnom zhromaždení spoločníkov. spoločenská zmluva spoločnosti ani Obchodný zákonník neustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 71 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci dosiahnutia zhody zápisu do obchodného registra obchodnej spoločnosti T. , v. o. s., so sídlom T. , na návrh navrhovateľky: J. H. , bytom H. , zastúpená JUDr. G. H. , A. K. L. C. , s. r. o., T. , za účasti Krajskej prokuratúry v Bratislave, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajsk ého súdu v Bratislave zo dňa 17. septembra 2012 č. k. 2Cob 83/2012 -103, takto r
MENU