Nájdené rozsudky pre výraz: konanie za právnickú osobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 347

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
3867 dokumentov
8 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v danom prípade je potrebné prihliadať na osobitné postavenie účastníka konania ako právnickej osoby t.j. podnikateľa v zmysle Obchodného zákonníka a charakter konania, podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Podnikanie treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosti, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, že má pohľadávky po lehote splatnosti, alebo že v dôsledku neúspešného podnikania v minulosti sa teraz ocitol v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž f/48 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. - I. s.R. .o. , so sídlom N. , R. , IČO: X. , zastúpeného J.. L. C. , advokátom so sídlom H. , R. , proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (pôvodne Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky) , so sídlom Lazovná 63 , B anská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/13515 -88018/2010/990057 -r zo dňa
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 188/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. T. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. O. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi J. B. , naposledy bytom v A. , zastúpenému opatrovníkom B. B. , bývajúcim v A. , o zaplatenie 2 229,52 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 4 C 71/2011, v konaní o dovolaní Z. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. M. , advokát
Právna veta: Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu J. G. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., A. , so sídlo m v P., IČO : X. , o náhradu za stratu na zárobku , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 7 C 69/2003 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk u Okresného súdu Lučenec z 19. januára 2007 č.k. 7 C 69/2003 -129 a rozsud
Právna veta: Ak je za účastníka konania označená právnická osoba, ktorej sídlo uvedené v žalobe už nezodpovedá údajom uvedeným v obchodnom registri, ale ktorá k tomuto dňu bola zapísaná v obchodnom registri ako obchodná spoločnosť s nezmeneným názvom a identifikačným číslom, nebráni táto skutočnosť jej identifikácii a nemôže viesť ani k záveru ojej právnej neexistencii. Takýto záver by prichádzal do úvahy, len ak by ku dňu podania žaloby právnická osoba už zanikla výmazom z obchodného registra.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresnom súde Nitra 20. marca 2001 domáhala určenia neplatnosti výpovede danej jej žalovaným listom z 30. januára 2001 a určenia ďalšieho trvania pracovného pomeru u žalovaného. Okresný súd Nitra uznesením z 13. septembra 2002, č. k. 9 C 72/01-46, konanie vo veci zastavil z dôvodu neodstrániteľného nedostatku základnej procesnej podmienky, a to spôsobilosti byť účastníkom konania označeného žalovaného. V odôvodnení uznesenia uviedol, že ku dňu podania žalob
Právna veta: Postup súdu v prípade, že účastník stratí v priebehu konania spôsobilosť byť účastníkom konania, upravuje § 107 O.s.p. Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. súd v takom prípade podľa povahy veci posúdi či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, je v zmysle § 107 ods. 4 O.s.p. procesnou povinnosťou súdu pokračovať v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, konanie zastaviť. Právnym nástupcom právnickej osoby je ten, na koho prešli práva a povinnosti zaniknutej právnickej osoby; po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 116/ 2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. G. Č. , bývajúcej v R. , zastúpen ej JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Úrad u práce, sociálnych vecí a rodiny R , so sídlom v R. , o mzdové nároky s príslu šenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 C 365/2000 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 4. decembra 2008 sp. zn. 2 Co 6
Právna veta: Ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (§ 93 ods. 2 O.s.p.). Vstup určitého subjektu ako vedľajšieho účastníka do konania je pojmovo vylúčený vtedy, ak účastník konania, na strane ktorého chce tento subjekt vystupovať, už pri podaní žaloby nežil (v prípade fyzickej osoby) alebo právne existoval (v prípade právnickej osoby), a preto nemal spôsobilosť byť účastníkom konania. V takom prípade je pojmovo vylúčené aj rozhodovanie súdu o (ne)prípustnosti vedľajšieho úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpeného Mgr. T. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M. J., bývajúcemu v B. , o zaplatenie 605,87 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 32 Ro 1844/20112 , o dovolaní Z. , so sídlom v P., IČO: X. , zast úpené ho JUDr. A. M. , advokátom so sí dlom v S., proti uzneseniu Krajského súdu v Br at
Meritum Trovy konania.
Právna veta: Ustanovenie § 150 O.s.p. umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu nákladov, túto celkom alebo sčasti nepriznal. Musí však ísť o výnimočný prípad, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok a zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu, a ktorý musí byť odôvodnený v rozhodnutí. Právna úprava príkladne uvádza, že trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov (§ 137 O.s.p.). Takými sú aj odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času spoje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. R. V., bývajúceho v B., proti žalovanej S. Z. B., a.s., B., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 21 C 181/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. októbra 2008 sp.zn. 4 Co 361/2007 takto r o z h o d o l : Najvy
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu v danom prípade je potrebné prihliadať na osobitné postavenie účastníka konania ako právnickej osoby t. j. podnikateľa v zmysle Obchodného zákonníka a charakter konania, podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Podnikanie treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosti, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, že má pohľadávky po lehote splatnosti, alebo že v dôsledku neúspešného podnikania v minulosti sa teraz ocit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 248 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., s.r.o., so sídlom D. , =ČO: X., v zastúpení JUDr. J. G. , advokát, Advokátska kancelária G. & partneri, Dolná 36, Banská Bystrica , proti žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti roz hodnutia ministra hospodárstva č. 44/2008 zo dňa 10. júna 2008, č. spisu 1208/2008 -1000 -3100, o odv
Právna veta: Ustanovenie o náhrade trov konania, ktoré bolo zastavené nie je pritom obmedzené na určité konania či dôvody zastavenia. Platí pre každé konanie bez ohľadu na to, z akého dôvodu bolo zastavené. V prípade zastavenia konania tak všeobecne platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Z tejto všeobecnej zásady existujú dve výnimky, a to jednak v prípade, ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. pričom platí, že ak navrhovateľ vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 veta druhá, a teda nevzal návrh spä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 71 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. M. , bytom P. proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o zaplatenie 6,64 Eur a príslušenstva , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 21 C 92/2012, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. júla 2013 , sp. zn. 6
MENU