SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345731
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67130
USSR: 39243
NSČR: 129662
NSSČR: 71763
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431084
Krajské súdy (ČR): 50253
Posledná aktualizácia
16.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: koncentračná zásada


Približný počet výsledkov: 453 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: koncentračná zásada
  • koncentracny nájdené 1004 krát v 506 dokumentoch
  • zasada nájdené 54064 krát v 19558 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 132 dokumentov
Krajské súdy SR 4194 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Kľúčové slová: oznámenie o začatí stavebného konania, námietky v stavebnom konaní, stavebný úrad, koncentračná zásada

Zbierka NS 5/2012
R 105/2012
Právna veta: V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné; stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/1/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU Dr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cov : 1/ M... G. , nar. X. , bytom L.L. , 2/ J. G. , nar. X. , bytom L.L. , zastúpení advokátom JUDr. M. K. , Advokátska kancelária so sídlom v P, U. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Prešove , Nám. Mieru č. 3, 080 01 .
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mesto R., Š.č. X., proti žalovanému : Igor L. – I. R., zastúpený JUDr. A. M., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v R., o splnenie povinnosti zaplatiť 99 840,-- Sk s príslušenstvom, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 10 C 68/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. novembra 2007 .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 61 ods. 1 stavebného zákona ustanovuje právo účastníkom stavebného konania predložiť svoje námietky, avšak najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: Ing. J. V. , bytom B. , zastúpeného JUDr. Boh umilom Novákom, advokátom, so sídlo m v Banskej Bystrici, Horná č. 27 , proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, predtým Obvodný úrad Banská Bystrica , odbor .
Kľúčové slová: uplatnenie námietok, koncentračná zásada , stavebné konanie, oznámenie o začatí stavebného konania

Zbierka NS 7/2013
R 111/2013
Právna veta: Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Prešove (ďalej aj „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zrušil v zmysle § 250j ods. 2 písm. c/ a d/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného z 01. apríla 2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Obce Lendak z 12. októbra 2010, ktorým Obec Lendak povolila stavebníkom J. B. a M. B. stavbu „Novostavba hospodárskej budovy“ na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. XX. Krajský súd na základe žaloby preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj postup, .
Kľúčové slová: popretie a zistenie pohľadávky v konkurze, koncentračná zásada , konkurzný veriteľ, prieskumné pojednávanie

Zbierka NS 2/2001
R 32/2001
Právna veta: Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky platí, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a dovolávať sa len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak sa v žalobe o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky konkurzný veriteľ dovoláva iného právneho dôvodu, než uviedol v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd žalobu zamietne.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v K. zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia pravosti pohľadávky v sume 58 505,50 Sk. Trovy konania účastníkom nepriznal. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ pôvodne požadoval určiť, že jeho pohľadávka voči odporcovi 1) v sume 58 505, 50 Sk titulom náhrady výdaja ďalšieho majetkového podielu, ustálená a zapísaná vydaným podielovým listom poručiteľa - otca navrhovateľa v dedení zo 16. júla 1996, je nesporné, zároveň navrhol určiť, že predmetná pohľadávka je .
Právna veta: V konaní o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 ZDD tak súdu nič nebráni vysloviť neplatnosť dražby na základe i takej skutkovej okolnosti, ktorú síce žalobca v žalobe uviedol, hoci výslovne nenamietal jej rozpor so zákonom, ani ju výslovne neoznačil za dôvod neplatnosti dražby; takýto postup nenarúša kontradiktórnosť konania a s tým spojenú zásadu rovnosti strán sporu, súd tu nepomáha jednej zo strán sporu v uplatňovaní jej práv (nedopĺňa jej žalobný "prednes" a nevyhľadáva za ňu "rozhodujúce skutočnosti", ani nemení ňou uplatnené právo), ale vykonáva to, čo je jeho výlučnou úlohou, teda ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/58/2018 8712218775 5. júna 2019 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2019:8712218775.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ J. C., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v Y., S. XXX/XX, 2/ T. C., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho v Y., S. XXX/XX, zastúpených JUDr. Martinom Bašistom, advokátom so sídlom v Poprade, Štefánikova 8, proti žalovaným 1/ Profesionálnej .
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že územnoplánovaciu dokumentáciu obce (regiónu) a jej záväzné časti schvaľuje obec (samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením (§ 27 stavebného zákona). Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade (§ 28 ods. 3 stavebného zákona), čo znamená, že je každému prístupný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobc ov : 1. Mgr. J. B. , bytom Š. , 2 . R. B. , bytom Š. , 3. J. B. , bytom J., 4. J. Č. , bytom Š. , 5. E. Č. , bytom Š. , 6. MUDr. J. H. bytom Š. , 7. B. K. , bytom Š. , 8. M. K. , bytom Š. , 9 . Doc. PhDr. I. K. , CSc., bytom W. , 10 . Ing. A. L. , bytom Š. , 11 . E. L. , bytom Š. , 12. I. M. , bytom J., 13 . E. M. Š. 14 . D. N. Š. , 15 . B. O. bytom Š. , 16 . A. P. , bytom J., 17 . I. Š. , .
Právna veta: Územné konanie upravuje oddiel 8 stavebného zákona v ustanovení §§ 32 - 42. V územnom konaní sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (§ 42 ods. 4 pre odvolacie konanie), a to tak pokiaľ ide o účastníkov ako aj dotknuté orgány. V oznámení o začatí územného konania musí stavebný úrad na ňu upozorniť a určiť termín, po uplynutí ktorého sa na vznesené námietky a pripomienky už neprihliada (§ 36 ods. 1 stavebného zákona).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší sú d Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc ov : 1/ Ing. D. K. , bytom K.K. , 2/ Ing. V. K. , PhD., bytom tamtiež, obaja p rávne zastúpen í JUDr. A. K. , advokát kou so sídlom v P. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad Trnava , Kolárova č. 8, Trnava, za .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 61 ods. 1 stavebného zákona ustanovuje právo účastníkom stavebného konania predložiť svoje námietky, avšak najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cov : 1/ J. P. , bytom O.O. , 2/ I. P. , bytom O.O. , zastúpení advokátom JUDr. R. H. , Advokátska kancelária , G. , pr oti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Trenčín , za účasti: 1/ P. B. , bytom O.O. , 2/ M. Š., .
Právna veta: Ustanovenie § 36 v spojení s § 42 ods. 4 (resp. § 62 ods. 1 Stavebného zákona) vymedzuje koncentračnú zásadu v územnom a stavebnom konaní, ktorej účelom bolo bezpochyby stanoviť určité limity stavebného konania, zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by vo svojom dôsledku mohli celkom zabrániť akejkoľvek stavebnej činnosti. Z uvedenej koncentračnej zásady vyplýva, že v konaní o umiestnení a povolení stavby musí byť všetok skutkový materiál pre rozhodnutie závažný, zistený pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a že stavebný úrad môže prihliadnuť len k tým skutko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobkyne: A. B., zastúpenej advokátom JUDr. M. Š., proti žalovanému: KSÚ T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KSÚ-OSP-826/Ve zo dňa 8. novembra 2006, na odvolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 14 .
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, zmenečné ručenie, zmenkové ručenie, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ

Zbierka NS 1/1998
R 2/1998
Právna veta: Ak zmenečný ručiteľ, na líci zmenky neuvedie za koho ručenie preberá, jeho holý podpis zakladá zmenkové ručenie za vystaviteľa zmenky, ak nejde o podpis zmenečníka alebo vystaviteľa zmenky. Žalobca, ako vystaviteľ zmenky, preto nemôže v súdnom konaní uplatňovať práva zo zmenky proti svojmu vlastnému ručiteľovi ako žalovanému.

Úryvok z textu:
... ) platobného rozkazu. Ak žalovaný proti nemu podá včas námietky, musí súd na ich prejednanie určiť termín pojednávania. Platí tu tzv. koncentračná zásada, že v konaní o nich už nie je možné uplatniť ďalšie námietky (§ 175 O.s.p.). Mestský súd v .
Kľúčové slová: nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, stavebný úrad, kolaudačné konanie, užívanie stavby, dotknuté orgány

Zbierka NS 6/2011
R 87/2011
Právna veta: 1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne. 2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.

Úryvok z textu:
... orgán môže svoj názor vyjadriť vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na stanovisko neprihliadne (koncentračná zásada). V praxi sa môže vyskytnúť situácia, že stanovisko jedného dotknutého orgánu je odlišné od stanovísk iných dotknutých orgánov, alebo že .
Meritum Námietky
Právna veta: Námietky sú síce formou obrany proti zmenkovému platobnému rozkazu, nie sú však opravným prostriedkom vzmysle štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Konanie o námietkach je konaním na súde prvého stupňa, ktorého konečným výsledkom je až rozhodnutie súdu o námietkach.

Úryvok z textu:
... námietky proti zmenke, ktorými sa nemôže súd prvého stupňa ani súd odvolací zaoberať. V tomto postupe tkvie koncentračná zásada platná v zmenkovom práve. Ak žalovaná vzniesla námietku proti zmenkovému platobnému rozkazu ohľadne neplatnosti revolvingovej zmluvy o pôžičke ... výpovedi uviedla, že nepodpísala ani zmenku ani dohodu o spôsobe jej vyplnenia. Keďže v zmenkovom konaní platí koncentračná zásada a na tieto neskôr podané námietky už súd podľa zákona nemohol prihliadať. Zmenka a zmenková suma neboli .
Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.

Úryvok z textu:
... vypracovaný znalcom Ing. J., súd neprihliadal na obsah tohto posudku, nakoľko v § 113 ods. 3 stavebného zákona je premietnutá „koncentračná zásada“ vyvlastňovacieho konania, v zmysle ktorej správny orgán na neskôr uplatnené námietky a pripomienky už neprihliada. Podľa tohto ustanovenia musia účastníci .
Právna veta: Zvýšená ochrana historického jadra mesta ako kultúrneho dedičstva je vo verejnom záujme, preto treba považovať za nevyhnutné prijať také riešenia, aby sa v súčasnosti ani v budúcnosti už viac neopakovali nekoncepčné zásahy do historického stavebného fondu a nedochádzalo k postupnému zanikaniu pamiatok a pamiatkových súborov.

Úryvok z textu:
... 2 OSP ). Rozsahom tvrdení uvedených v žalobe je súd viazaný a nemôže ho prekročiť. 9 Tu platí v správnom súdnictve koncentračná zásada , keď žalobca môže žalobné dôvody síce meniť, avšak rozširovať ich môže len do konca lehoty na podanie žaloby. Po uplynutí .
Kľúčové slová: konkurzný súd, rozvrhové uznesenie , určenie právneho dôvodu prihlásenej pohľadávky

Zbierka NS 7/2014
R 110/2014
Právna veta: Zmenu rozvrhového uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté, že zistená pohľadávka sa neuspokojuje, možno dosiahnuť len riadnym opravným prostriedkom - odvolaním. Zmenu rozvrhovým uznesením vytvoreného stavu, že sa pohľadávka nebude uspokojovať, nemožno dosiahnuť podaním žaloby žiadajúcej o určenie pravosti pohľadávky.

Úryvok z textu:
... . Tomuto cieľu slúži špecifická štruktúra konkurzného konania charakterizovaná jednotlivými etapami konania. Z uveden ého pohľadu sa v konkurznom konaní uplatňuje koncentračná zásada, čo znamená, že následnosť jednotlivých fáz konkurzného konania je zákonom presne daná. Daná je tým časová obmedzenosť jednotlivých procesných úkonov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.