Nájdené rozsudky pre výraz: konkurz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5340

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1935 dokumentov
15522 dokumentov
202 dokumentov
5 dokumentov
215 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správca konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 7 ZKV nie je účastníkom konkurzného konania. Ako zvláštny procesný subjekt má samostatné postavenie voči úpadcovi a konkurzným veriteľom. Postavenie účastníka konania má v prípadoch, keď sa rozhoduje o nárokoch, ktoré sa jeho týkajú, ako napríklad o odmene a zbavení výkonu funkcie správcu. Správca konkurznej podstaty preto nie je účastníkom konania v tej časti konkurzného konania, kedy súd udeľuje súhlas s vydaním výťažku predaja majetku konkurznému veriteľovi, ktoré vydal po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy. Preto v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob o/10/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : A. , L. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej p odstaty JUDr. D. , advokát, so sídlom R. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi, na odvolanie JUDr. D. , správcu konkurznej podstaty úpadcu proti opatreniu Krajs kého súdu v Bratislave z o dňa 29. februára 2016, č. k. 6K /30 /1999 -1767 , takto r o z h o d o l : Odvolanie
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti plniť svoje záväzky. V zmysle uvedeného ustanovenia ak súd zistí, že dlžník má viac veriteľov t.j. najmenej dvoch, a ktorým súčasne nie je schopný po dlhší čas splácať splatné pohľadávky, tak je v úpadku a sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu, a to bez ohľadu na to, či je predĺžený (že má menej majetku ako dlhov). Z uvedeného vyplýva, že dlžník, úpadca, nemá viac ako dvoch veriteľov, teda chýba zákonná podmienka insolvencie dlžníka pre vyhláse ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: L.-K., spol. s r.o., ul. S. 10/106, U.M., IČO: X., na odvolanie úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. januára 2008 č.k. 47 K 12/2005-340, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. januára 2008 č.k. 47 K 12/2005-340 sa p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým
Právna veta: Z dôležitých dôvodov môže súd na návrh správcu zbaviť funkcie. Súd ustanoví nového správcu podľa ods. 1 na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov; funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Podľa § 10 ods. 3 Zákona o konkurze a vyrovnaní, hlasovať môžu len konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola zistená. Súd rozhodne, či môžu hlasovať aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka nebol zistená, je sporná, prípadne podmienená. Súd uznesením priznal hlasovacie právo prítomným veriteľom. Do kompetencie schôdze konkurzných veriteľov patrí aj pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: D o ustanovení správcu konkurznej podstaty, na odvolanie veriteľa č. 141, 144, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K/100/2000-224 z 11. septembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K/100/2000-224 z 11. septembra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Napadnutým uznesením Kraj
Právna veta: Postavenie účastníka konania majú v konkurze dlžník a veritelia v zmysle ustanovenia § 7 ZKV. Správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konkurzného konania. Je ďalšou osobou zúčastnenou v konkurznom konaní. Účastníkom konania je len vtedy, ak uplatňuje odmenu a náhradu výdavkov, ak tieto nároky neboli uspokojené pred vydaním rozvrhového uznesenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/67/2009-834 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. republiky v konkurznej veci úpadcu: A., s.r.o., „v konkurze“, so sídlom J., 010 01 Ž., IČO: X., na odvolanie JUDr. D. G., správkyne konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51– 24 K 241/97-814 zo dňa 23. apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej. republiky odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu: A., s.r.o., „v konkurze“ Ž., proti uzn
Právna veta: Veritelia, ktorí sa stali účastníkmi konkurzného konania až prihlásením svojich pohľadávok a neboli účastníkmi konania v čase vyhlásenia konkurzu, nemôžu vstúpiť do procesných práv tých osôb, ktoré účastníkmi boli. Veritelia, ktorí sa účastníkmi konania stali až prihlásením svojich pohľadávok, nie sú preto oprávnení podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. decembra 1996, č.k. 2-2-1 K 164/96-110 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu konkurznej podstaty. Vyzval tiež všetkých známych veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili všetky svoje nároky na súde. Proti tomuto uzneseniu sa odvolal D. - S.O., Štúrovo, ktorý odvolanie vzal v celom rozsahu späť. Odvolanie tiež podala A., spol. s r.o., Piešťany a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. V od
Právna veta: O skončení dohodovania rozhoduje súd uznesením, proti ktorému je odvolanie prípustné. Súd nemôže rozhodnúť o skončení dohodovania a súčasne vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka, pretože uznesenie o skončení dohodovania nie je ešte právoplatné.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol tak, že vyhlásil dohodovacie konanie za skončené, na majetok dlžníka vyhlásil konkurz, ustanovil správcu konkurznej podstaty a vyzval všetkých veriteľov dlžníka, aby prihlásili do 30 dní odo dňa vyhlásenia všetky svoje nároky na súde. Uznesenie odôvodnil tým, že v rámci konkurzného konania začalo dňa 6. februára 1995 doručením výzvy dlžníkovi dohodovanie podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, v platnom znení. Dlžník zaslal súdu
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatyzoznam správcovpredpojatosť
R 23/1998
Právna veta: Fyzická osoba zapísaná do zoznamu správcov podstaty môže odmietnuť funkciu správcu z dôležitých dôvodov len do právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, ktorým bol za správcu ustanovený. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu môže podať správca návrh na zbavenie funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. V oboch prípadoch dôležitosť dôvodov, vrátane predpojatosti správcu vo veci posudzuje konkurzný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením z 29. októbra 1996, sp. zn. 51 Cb 24 K 122/96, odmietnutie správcu konkurznej podstaty spoločnosti F., s.r.o. v B. JUDr. J. K., advokáta v B. zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd posudzoval, či sú dané dôležité dôvody pre odmietnutie funkcie správcu a skonštatoval, že súd neskúma pred vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu, či osoba ustanovená za správcu nie je vo veci predpojatá, nie je preto pochybením zo strany súdu, ktoré by malo za následok nesprávne
Kľúčové slová: aktívna legitimáciakonkurzná podstata úpadcuspôsob speňažovania majetku
R 48/2003
Právna veta: Neúspešný uchádzač o kúpu majetku tvoriaceho konkurznú podstatu predávaného mimo dražby sa nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou bol majetok predaný inému uchádzačovi, ani určenia, že jeho ponuka bola výhodnejšia, pretože na takéto určenie nie je aktívne legitimovaný.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že zmluva o predaji podniku z 9. novembra 2000, uzavretá medzi žalovaným 1) ako predávajúcim a žalovaným 2) ako kupujúcim, ktorou sa prevádza na kupujúceho podnik ako súbor hmotných a nehmotných zložiek podnikania tvoriacich konkurznú podstatu úpadcu AB, a. s., je neplatná a určenia, že jeho záväzná cenová ponuka na odkúpenie predmetného majetku je výhodnejšia. Rovnako súd zamietol aj návrh na vydanie pred
Právna veta: Za dôležitý dôvod, pre ktorý môže súd aj bez návrhu zbaviť správcu funkcie, je potrebné považovať tiež celkovú nečinnosť správcu alebo jeho čiastočnú nečinnosť, spočívajúcu napr. v tom, že nereaguje na výzvy súdu, alebo podľa nich nepostupuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo dňa 22. januára 2002, č. k. 2K 26/98, zbavil JUDr. Š. D. funkcie správcu konkurznej podstaty, ustanovil JUDr. J. M. do funkcie nového správcu konkurznej podstaty a uložil doterajšiemu správcovi písomným záznamom odovzdať agendu týkajúcu sa výkonu funkcie správcu konkurznej podstaty v konkurze, č. k. 2K 26/98. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že súd v rámci svojej dohliadacej povinnosti, vyplývajúcej z ustanovenia § 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
Kľúčové slová: schôdza veriteľov správca konkurznej podstaty
R 22/2006
Právna veta: Ak schôdza konkurzných veriteľov schváli nového správcu konkurznej podstaty zákonu zodpovedajúcim spôsobom, je konkurzný súd na schôdzi konkurzných veriteľov povinný uznesením tohto nového správcu ustanoviť do funkcie, a to bez skúmania dôvodov, ktoré konkurzných veriteľov k tomuto postupu viedli. Doterajší správca nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania proti výroku uznesenia, ktorým súd vo veci ustanovil nového správcu.

Úryvok z textu:
Senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nejednotné vykladajú znenie ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení jeho noviel v otázke týkajúcej sa postupu súdu, keď na schôdzi konkurzných veriteľov dôjde k ustanoveniu nového správcu, ako aj v otázke, či doterajší správca je oprávnený podať odvolanie proti uzneseniu súdu, ktorým bol ustanovený nový správca. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 30. októbra 2002, sp. zn. 2 Obo 248/
MENU