Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzná podstata

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4672

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1281 dokumentov
8951 dokumentov
71 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/9 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Ing. M. M. , nar. X. , bytom K. , zastúpeného advokátkou JUDr. M. T. , AK T. , IČO: X. , proti žalovanému JUDr. S. D. , so sídlom P. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. M. , nar. X. , K. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M. R. , Ž. , IČO: X. , o vylúčenie veci z konkurznej podstaty , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4Cbi 3/2012 -80, na d
Právna veta: Zo zákona o konkurze a vyrovnaní vyplýva postup súdu pri ustanovovaní správcu konkurznej podstaty do funkcie, ale i jeho prípadné odvolanie z tejto funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinnosti správcu, zaujatosť alebo trvale nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba správcu funkcie zbaviť. Zo zákona o konkurze a vyrovnaní pre ustanoveného správcu konkurznej podstaty vyplývajú určité povinnosti a súd je zasa oprávnený vyži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Ing. B.S. –L., D.X., S., IČO: X., o zmene správcu konkurznej podstaty, o odvolaní správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007 z r u š u j e . O d ô v o d n e
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že vylučovacia žaloba sa spravidla opiera o vlastnícke právo, výrokom rozhodnutia sa však nerieši vlastníctvo k predmetným veciam, i keď v konaní sa súd touto otázkou bude zaoberať ako otázkou predbežnou. Aktívne legitimovanou osobou na podanie vylučovacej žaloby je osoba, ktorá tvrdí, že vec nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty, z čoho vyplýva, že touto osobou by nemusel byť ani vlastník veci. Najvyšší súd zároveň poukazuje na časový odstup od podania jednotlivých žalôb, t.j. vylučovacej a určovacej. Určovacia žaloba nebráni rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.T., H.c.X., B., zast. advokátom JUDr. J.Č., D.X., B., proti žalovanému: JUDr. A.T., M.R.Š. X., P. správca konkurznej podstaty úpadcu S.B.D.V., M. X. B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K., K. a partneri, s.r.o., V. X. B., IČO: X., konateľom spoločnosti, advokátom, JUDr. P.K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brat
Právna veta: Predmetom konkurzu sú veci, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a ktoré počas konkurzu nadobudne a tvoria konkurznú podstatu. Veci, ktoré nepatria úpadcovi, musia byť z konkurznej podstaty vylúčené. Podľa § 19 ZKV jedným z právnych dôvodov nároku na vylúčenie veci z konkurznej podstaty, je vlastníctvo k predmetnej veci a žaloba smerujúca proti správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci neprávom zaradenej do konkurznej podstaty je žalobou procesnou a nie hmotno-právnou, pretože zadržanie veci správcom konkurznej podstaty je úkon podľa procesných predpisov a nie podľa práva h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu v l. rade: A.K., O.X., M. a žalobkyne v 2. rade: A.K., O.X., M., obaja zastúpení JUDr. B.N., advokátom, H.X., B.B., proti žalovanému: JUDr. M.D., advokát, A.R.X., Ž., správca konkurznej podstaty úpadcu G., s.r.o., V.L., zast. JUDr. M.Š., advokátom
Právna veta: Správca pri vykonaní súpisu majetku zapíše do podstaty všetky veci, o ktorých na základe predložených dokladov predpokladá, že v zmysle § 6 ods. 2 do podstaty patria. Zápis majetku do súpisu podstaty len deklaruje navonok skutočnosť, že správca považuje takýto majetok za majetok podstaty a nakladá s ním ako s majetkom podliehajúcim konkurzu. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty tak umožňuje správcovi i jeho následné speňaženie. Právnym prostriedkom ochrany inej osoby /spravidla vlastníka/ proti neoprávnenému zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu podstaty je práve vylučovaci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 144/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa v 1/ rade: K.S., bytom P.N.H., v 2/ rade: A., bytom S.N.H. /predtým K., posledne bytom A.N.H./, obe zastúpené JUDr. A.K., advokátkou, P.N. proti odporcovi: JUDr. J.G., Š.N., správca konkurznej podstaty úpadcu P.P., IČO: X., o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 176/06-28 zo
Kľúčové slová: súčasť vecipríslušenstvo vecivzťah k hlavnej veci
Právna veta: Súd prvého stupňa sa v odôvodnení rozhodnutia zaoberal otázkou právneho vzťahu súčasti veci k veci hlavnej v zmysle § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žalobca tvrdí, že sociálno-prevádzková budova je objekt, ktorý je príslušenstvom vínnej pivnice. Vínna pivnica je vecou hlavnou. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Príslušenstvom v zmysle uvedeného ustanovenia je samotná vec, ktorá z hospodárskeho hľadiska slúži hlavnej veci. Ak určitá vec plní funkciu prísluše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 178/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: R.B.R., N, .R., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. V.N., S., B. proti žalovanému JUDr. P.V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu P.A., a.s., D., IČO: X., M., V., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvol
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 47 ods. 4 tohto zákona, súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno po vyhlásení konkurzu začať len na návrh správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade s týmto zákonom alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, AK, M., X., proti žalovanej: J., M., X., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: J., M., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: M., P., X., zast. J., advokátom, M., X., o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 52 Cbi 52/2006-151 zo dňa 4. ja
Právna veta: K speňaženiu majetku v rámci výkonu rozhodnutia a exekúcie, nemôže dôjsť po vyhlásení konkurzu, pretože tieto konania sa vyhlásením konkurzu prerušujú a úkony súdu alebo exekútora by boli právne neúčinné. Keby bolo i po vyhlásení konkurzu možné, aby sa jednotlivý veritelia nezávisle na sebe separátne uspokojovali prostredníctvom exekúcie na majetok podstaty, rozplynula by sa po čase celá konkurzná podstata a na pomerné uspokojovanie jednotlivých veriteľov by nič nezostalo. Poslednú exekúciu na majetok úpadcu je možné po práve vykonať v deň vyhlásenia konkurzu ešte pred tým, ako nastanú účinky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P.M., G.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu A., s.r.o., Ž.X., IČO: X., proti žalovanému v 1. rade: JUDr. L.H., súdny exekútor, Exekuútorský úrad B.X., R.X., zast. JUDr. M.Š CSc., advokát, N.X., B., a žalovanému v 2. rade
Právna veta: Pred vznikom obchodnej spoločnosti, okrem konaní súvisiacich so vznikom spoločnosti, (napr. konanie s príslušnými štátnymi orgánmi, notárstvom, registrovým súdom) je potrebné urobiť aj právne úkony, ktoré majú majetkovoprávnu povahu a nepochybne súvisia s predmetom činnosti založenej spoločnosti, napr. uzavretie rôznych zmlúv na zabezpečenie jej budúcej prevádzky. V mene spoločnosti môžu zakladatelia konať až po uzavretí spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Konanie pred uzavretím zmluvy je vždy osobným konaním, hoci sa konajúci neskôr stane zakladateľom spoločnosti. Spoločnosť môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ob o 28/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. P. , S.S. , IČO: X. proti žalovanému : Ing. D. , Z.S. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , spol. s r.o. , B.S. , zastúpenému advokátkou JUDr. D. , P.K. , o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. decembra 2008, č.k. 13Cb/145/2002, takto r o z h o d o l: Rozsudok Krajského súdu v
MENU