Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzná podstata

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6542

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1319 dokumentov
9633 dokumentov
71 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Usmerňovať činnosť správcu podstaty môže súd len v rámci konkrétneho konkurzného konania. Predbežným opatrením vydaným v inom konaní preto nemožno správcovi zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podstaty.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka možnosti predbežným opatrením mimo konkurzného konania správcovi konkurznej podstaty zakázať, aby nakladal s majetkom (s vecami), ktorý je zapísaný do súpisu podstaty. - navrhovateľ konkurznému súdu neoznámil, že žiada stroj vylúčiť z podstaty, preto ho súd nemohol vyzvať, aby podal návrh na vylúčenie veci z podstaty podľa § 19 zákona o konkurze a vyrovnaní a - súd nemôže správcovi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š., V., zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T., M. R. Š., správc
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca pri vykonaní súpisu majetku zapíše do podstaty všetky veci, o ktorých na základe predložených dokladov predpokladá, že v zmysle § 6 ods. 2 do podstaty patria. Zápis majetku do súpisu podstaty len deklaruje navonok skutočnosť, že správca považuje takýto majetok za majetok podstaty a nakladá s ním ako s majetkom podliehajúcim konkurzu. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty tak umožňuje správcovi i jeho následné speňaženie. Právnym prostriedkom ochrany inej osoby /spravidla vlastníka/ proti neoprávnenému zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu podstaty je práve vylučovaci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 144/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa v 1/ rade: K.S., bytom P.N.H., v 2/ rade: A., bytom S.N.H. /predtým K., posledne bytom A.N.H./, obe zastúpené JUDr. A.K., advokátkou, P.N. proti odporcovi: JUDr. J.G., Š.N., správca konkurznej podstaty úpadcu P.P., IČO: X., o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 176/06-28 zo
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku odôvodnenie rozhodnutia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/9 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Ing. M. M. , nar. X. , bytom K. , zastúpeného advokátkou JUDr. M. T. , AK T. , IČO: X. , proti žalovanému JUDr. S. D. , so sídlom P. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. M. , nar. X. , K. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M. R. , Ž. , IČO: X. , o vylúčenie veci z konkurznej podstaty , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4Cbi 3/2012 -80, na d
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom obvodnom pozemkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo 18/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. - P. S. H., H., zast. G. Z., H., X., proti žalovanému: JUDr. P. V., M., X., správca konkurznej podstaty úpadcu P. „v konkurze“, IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. ja
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 veta druhá ZKV súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov. Základným príkazom zákona pre správcu pri plnení všetkých povinností a pri výkone funkcie správcu vôbec, je výkon funkcie s odbornou starostlivosťou. Činnosť správcu má smerovať k naplneniu konečného cieľa konkurzu, ktorým je speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné uspokojenie pohľadávok úpadcových veriteľov, pričom je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 86/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: P.“, V., IČO: X., na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. I. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. augusta 2011 č. k. 47 – 24 K 351/98-Že-1531 jednomyseľne takto
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Zo zákona o konkurze a vyrovnaní vyplýva postup súdu pri ustanovovaní správcu konkurznej podstaty do funkcie, ale i jeho prípadné odvolanie z tejto funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinnosti správcu, zaujatosť alebo trvale nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba správcu funkcie zbaviť. Zo zákona o konkurze a vyrovnaní pre ustanoveného správcu konkurznej podstaty vyplývajú určité povinnosti a súd je zasa oprávnený vyži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Ing. B.S. –L., D.X., S., IČO: X., o zmene správcu konkurznej podstaty, o odvolaní správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007 z r u š u j e . O d ô v o d n e
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že vylučovacia žaloba sa spravidla opiera o vlastnícke právo, výrokom rozhodnutia sa však nerieši vlastníctvo k predmetným veciam, i keď v konaní sa súd touto otázkou bude zaoberať ako otázkou predbežnou. Aktívne legitimovanou osobou na podanie vylučovacej žaloby je osoba, ktorá tvrdí, že vec nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty, z čoho vyplýva, že touto osobou by nemusel byť ani vlastník veci. Najvyšší súd zároveň poukazuje na časový odstup od podania jednotlivých žalôb, t.j. vylučovacej a určovacej. Určovacia žaloba nebráni rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.T., H.c.X., B., zast. advokátom JUDr. J.Č., D.X., B., proti žalovanému: JUDr. A.T., M.R.Š. X., P. správca konkurznej podstaty úpadcu S.B.D.V., M. X. B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K., K. a partneri, s.r.o., V. X. B., IČO: X., konateľom spoločnosti, advokátom, JUDr. P.K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brat
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K speňaženiu majetku v rámci výkonu rozhodnutia a exekúcie, nemôže dôjsť po vyhlásení konkurzu, pretože tieto konania sa vyhlásením konkurzu prerušujú a úkony súdu alebo exekútora by boli právne neúčinné. Keby bolo i po vyhlásení konkurzu možné, aby sa jednotlivý veritelia nezávisle na sebe separátne uspokojovali prostredníctvom exekúcie na majetok podstaty, rozplynula by sa po čase celá konkurzná podstata a na pomerné uspokojovanie jednotlivých veriteľov by nič nezostalo. Poslednú exekúciu na majetok úpadcu je možné po práve vykonať v deň vyhlásenia konkurzu ešte pred tým, ako nastanú účinky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P.M., G.X., B., správca konkurznej podstaty úpadcu A., s.r.o., Ž.X., IČO: X., proti žalovanému v 1. rade: JUDr. L.H., súdny exekútor, Exekuútorský úrad B.X., R.X., zast. JUDr. M.Š CSc., advokát, N.X., B., a žalovanému v 2. rade
MENU