Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2477

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

953 dokumentov
5697 dokumentov
121 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty konkurzné konaniezrušenie konkurzu
R 113/2000
Právna veta: V ktoromkoľvek štádiu konkurzného konania musí správca konkurznej podstaty sledovať, či majetok úpadcu bude postačovať na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Ak správca zistí, že zostávajúci majetok úpadcu už nie je možné predať, pretože on nikto neprejavil záujem, môže požiadať súd, aby schválil jeho vylúčenie z podstaty. Ak po schválení súdom správca vylúčil z podstaty veci, ktoré nebolo možné predať, súd pri rozhodovaní o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu na veci, ktoré boli z podstaty vylúčené, neprihliada.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým uznesením schválil, aby správca konkurznej podstaty vylúčil z podstaty úpadcu všetku doteraz nepredanú časť zásob (drogistický tovar), doteraz nepredané časti hmotného a drobného investičného majetku a hmotného majetku - výpočtovej techniky a príslušenstva (príloha č. 2 a 4 správy). Konkurz na majetok úpadcu zrušil z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd schválil odmenu správcu konkurznej podstaty vo výške 58 276 Sk. Správco
Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "konkurzný súd") uznesením č. k. 1K/59/2014-47 z 20. júla 2015 zamietol návrh navrhovateľa (veriteľa) na vyhlásenie konkurzu podaný proti dlžníkovi I. B., nar. X., J. (ďalej len "dlžník"). V odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ preukazoval oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu rozhodcovským rozsudkom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri R. a. s. B. sp. zn. II-A/0412/0003 z 9. augusta 2013, ktoré sa stalo právoplatné 31.
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov neupravuje príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v sporoch vyvolaných konkurzným konaním. Príslušnosť súdov na rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaniach vyvolaných konkurzným konaním sa posudzuje podľa všeobecnej právnej úpravy (ust. § 10 ods. 1 O. s. p. a ust. § 3 zákona č. 371/2004 Z. z.).

Úryvok z textu:
Predseda obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z. z.) navrhol obchodnoprávnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby zaujalo stanovisko k zjednoteniu výkladu ustanovenia § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 371/2004 Z. z. Návrh na zaujatie st
Právna veta: Pri vyhlásení konkurzu nastupujú ustanovenia § 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení. Účinky vyhlásenia konkurzu sú uvedené v § 14 cit. zákona a tým aj plnenie z privatizačnej zmluvy sa stalo bezpredmetným. Nie je správne konštatovanie prvostupňového súdu, že aj po vyhlásení konkurzu žalovaný mohol realizovať podnikateľský zámer, keď po vyhlásení konkurzu ho už realizovať nemohol.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obdo 30/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu: F., D., Bratislava, IČO: X., proti žalovanému: A. spol. s r. o., H. Galanta, IČO: X., zast. JUDr. J. Š., advokátom, Advokátska kancelária, S., X. Bratislava, o zaplatenie 4 500 000,--Sk s prísl. na dovolanie
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Veritelia, ktorí sa stali účastníkmi konkurzného konania až prihlásením svojich pohľadávok a neboli účastníkmi konania v čase vyhlásenia konkurzu, nemôžu vstúpiť do procesných práv tých osôb, ktoré účastníkmi boli. Veritelia, ktorí sa účastníkmi konania stali až prihlásením svojich pohľadávok, nie sú preto oprávnení podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. decembra 1996, č.k. 2-2-1 K 164/96-110 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu konkurznej podstaty. Vyzval tiež všetkých známych veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili všetky svoje nároky na súde. Proti tomuto uzneseniu sa odvolal D. - S.O., Štúrovo, ktorý odvolanie vzal v celom rozsahu späť. Odvolanie tiež podala A., spol. s r.o., Piešťany a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. V od
Právna veta: Podľa ust.§ 14 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Náležitosti návrhu upravuje ust. § 12 ZKR. Medzi podmienky, ktoré je súd povinný skúmať, patrí aj podmienka, či je v danej veci miestne príslušný na konanie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. Konkurzné konanie nezačína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnutím súdu o začatí konkurzného ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci navrhovateľa: S. R. – D. Ú. K. , R. , proti dlžníkovi: P. K. , a. s., R. , IČO: X. , zastúpený JUDr. J. V. , advokátom so sídlom S., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka , o námietke miestnej nepríslušnosti, takto r o z h o d o l : Na konanie je vecne a miestne príslušný Okresný súd Košice I. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ S. R. - D. Ú. K. , návrhom došlým na Okresný sú
Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 159 zák. č. 563/2003 Z.z. (Daňový poriadok) v znení účinnom ku dňu uloženia pokuty žalobcovi v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca v konkurznom konaní. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Mgr. Roman Desát , so sídlom Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu ALEX.L, s.r.o., so sídlom 925 84 Vlčany 992, I ČO: 36 367 362, právne zastúpený: Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom Ná
Právna veta: Vo všetkých sporoch, ktoré sa týkajú podstaty a ku ktorým dochádza v konkurznom konaní, sa účastníkom sporových konaní stáva správca konkurznej podstaty namiesto úpadcu. Ak ide o pohľadávku, ktorá sa týka podstaty, účastníkom správneho konania, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím z 3. decembra 1999 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v T. z 12. októbra 1999, ktorým bolo spoločnosti E. s. r. o. v úpadku, L. uložené vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 100 000 Sk podlá § 47 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,uzákoň č. 303/1995 Zb “). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Uviedol,
Právna veta: Dovolateľke žiadne ustanovenie ZoKR nebráni v reálnom uplatňovaní práva na súdnu ochranu a je len v jej dispozícii, aby svoje práva riadne, včas a za zákonných podmienok uplatnila tak, aby mohla tieto práva v konkurze, vrátane práva poprieť pohľadávku iného veriteľa, realizovať. Ak žalovaná zmeškala zákonnú lehotu, na zmeškanie ktorej viaže zákon stratu niektorých práv veriteľa, žalovaná si sama ako veriteľ privodila stratu svojho práva na popieranie pohľadávok, a teda nemôže sa dovolávať skutočnosti, že jej ústavné práva boli porušené, pokiaľ sa týka jej práva popierať pohľadávky iných verite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/47/2019 3116221841 29. júla 2020 JUDr. Miroslava Janečkova sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3116221841.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508, Bzenec, Česká republika, IČO: 47 683
MENU