Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2477

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

953 dokumentov
5697 dokumentov
121 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní upravuje celé konkurzné konanie od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu až do jeho skončenia. Osobitná úprava náhrady trov konania vzhľadom na ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. vylučuje použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o náhrade trov konania aj v prípade, že konkurz nebol vyhlásený.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach uznesením zastavil konanie o vyhlásenie konkurzu. Rozhodol o vrátení 400 Sk súdneho poplatku navrhovateľovi a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak potom, ako navrhovateľ vzal návrh na vyhlásenie konkurzu späť, pretože dlžník jeho pohľadávku uhradil. Rozhodnutie o trovách konania súd prvého stupňa odôvodnil poukazom na ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., podľa ktorého pri zastavení konania nemá žiaden z účastníkov právo na náhradu trov konania
Kľúčové slová: súdny poplatokvyhlásenie konkurzunásledky nezaplatenia poplatku
R 37/1995
Právna veta: Ak pred vyhlásením konkurzu podal žalobca žalobu a za túto súdny poplatok nezaplatil, konanie sa po vyhlásení konkurzu neprerušuje, ale súd ho zastaví (§ 10 ods. 2 zák. č. 71/1992 Zb..)

Úryvok z textu:
Krajský súd uznesením zastavil konanie, lebo žalobca nezaplatil súdny poplatok v sume 792 Sk. Poukázal na ust. § 10 ods. 2 zák. č. 71/1992 Zb. v znení zák. č. 150/1993 Z. z. Proti uzneseniu sa odvolal žalobca, ktorý ho navrhol zrušiť, lebo proti žalobcovi bol po dôjdení žaloby na súd vyhlásený konkurz, a preto konanie malo byť prerušené podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Zb. Žalovaný sa na odvolanie nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.
Právna veta: Ak nie je zrejmé, či majetok dlžníka bude stačiť aspoň na úhradu trov konkurzného konania, súd nemôže veriteľovi, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu, uznesením uložiť povinnosť zaplatiť zálohu na predpokladané trovy konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením uložil veriteľovi zaplatiť zálohu na predpokladané trovy konkurzného konania v sume 50 000 Sk. Rozhodnutie odôvodnil tým, že veriteľ, ktorému je dlžník dlžný sumu vo výške 299 959 Sk podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Počas dohodovacieho konania prihlásili ďalší veritelia svoje pohľadávky v celkovej výške 10,164 006,42 Sk. Pretože jednou z podmienok vyhlásenia konkurzu je dostatočný majetok, postačujúci aspoň na úhradu trov tohto konania, zavi
Právna veta: Zistenie, či majetok dlžníka bude stačiť na úhradu trov konkurzného konania patrí medzi podmienky vyhlásenia konkurzu. Súd nemôže veriteľa, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu vyzvať podľa § 43 ods. 1 a 2 O. s. p., aby návrh na vyhlásenie konkurzu o túto podmienku doplnil a jej splnenie preukázal. Nejde o nesprávne alebo neúplné podanie, pretože ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., v platnom znení neukladá veriteľovi, aby v návrhu na vyhlásenie konkurzu splnenie tejto materiálnej podmienky konania doložil.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením konanie o vyhlásenie konkurzu zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi podmienky konkurzného konania patrí okrem preukázania, že dlžník je v úpadku aj podmienka, že dlžník má majetok, postačujúci aspoň na úhradu trov konania. Súd vyzval veriteľa, aby splnenie tejto podmienky konania preukázal. Veriteľ výzve nevyhovel, pretože oznámil, že majetkové pomery dlžníka nepozná a nemôže si ich overiť. Súd preto konanie podľa ustanovenia § 104 ods
Právna veta: Oznámenie splnenia projektu ozdravenia súdu radou veriteľov, bez predchádzajúceho rozhodnutia schôdze veriteľov o splnení projektu ozdravenia je právne neúčinné, a preto nemôže viesť k zastaveniu konkurzného konania podľa § 4g ods. 2 zák. č. 328/1991 zb. v platnom znení.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením zastavil konanie o vyhlásenie konkurzu podľa § 4g ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., v znení zákona č. 122/1993 Z.z. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dlžník zvolal schôdzu veriteľov na 5. júla 1994, na tejto schôdzi bola zvolená rada veriteľov a schválený projekt ozdravenia. Jej priebeh a výsledky boli osvedčené notárskou zápisnicou. Prípisom zo 17. augusta 1994 rada veriteľov oznámila splnenie projektu ozdravenia, preto súd konanie zastavil. Proti
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 104 ods. 1 v spojení s ust. § 83 O.s.p., pretože na súde už konanie o vyhlásenie konkurzu proti tomu istému dlžníkovi prebieha na základe návrhu, ktorý skôr podal veriteľ. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie dlžník a žiadal, aby bolo zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že Ing. F., ktorý podal skorší návrh na vyhláseni
Právna veta: Veritelia, ktorí sa stali účastníkmi konkurzného konania až prihlásením svojich pohľadávok a neboli účastníkmi konania v čase vyhlásenia konkurzu, nemôžu vstúpiť do procesných práv tých osôb, ktoré účastníkmi boli. Veritelia, ktorí sa účastníkmi konania stali až prihlásením svojich pohľadávok, nie sú preto oprávnení podať odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. decembra 1996, č.k. 2-2-1 K 164/96-110 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu konkurznej podstaty. Vyzval tiež všetkých známych veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili všetky svoje nároky na súde. Proti tomuto uzneseniu sa odvolal D. - S.O., Štúrovo, ktorý odvolanie vzal v celom rozsahu späť. Odvolanie tiež podala A., spol. s r.o., Piešťany a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. V od
Právna veta: O skončení dohodovania rozhoduje súd uznesením, proti ktorému je odvolanie prípustné. Súd nemôže rozhodnúť o skončení dohodovania a súčasne vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka, pretože uznesenie o skončení dohodovania nie je ešte právoplatné.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol tak, že vyhlásil dohodovacie konanie za skončené, na majetok dlžníka vyhlásil konkurz, ustanovil správcu konkurznej podstaty a vyzval všetkých veriteľov dlžníka, aby prihlásili do 30 dní odo dňa vyhlásenia všetky svoje nároky na súde. Uznesenie odôvodnil tým, že v rámci konkurzného konania začalo dňa 6. februára 1995 doručením výzvy dlžníkovi dohodovanie podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, v platnom znení. Dlžník zaslal súdu
Právna veta: 1. Konkurzné konanie nemožno považovať za ďalší zo zákonných prostriedkov na ochranu vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko dôvodom pre podanie návrhu na začatie konkurzného konania nie je ochrana vlastníckeho práva, ale neplnenie záväzkových právnych vzťahov majetkovej povahy zo strany dlžníka (úpadcu). 2. Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj ďalších základných práv alebo slobôd, uplatňovaním ktorých by tento majetok prestal slúžiť potrebám verejného záujmu. 3. Právny rež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 25. februára 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom RNDr. G. P., proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. J. C., vo veci súladu čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 3, čl. 20 ods. 1, čl. 20 ods. 3, čl. 46 o
MENU