Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2477

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

952 dokumentov
5697 dokumentov
121 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či došlo počas konkurzného konania k zmene účastníka konkurzného konania zo zmluvy alebo zo zákona alebo k ustanoveniu nového správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, prináleží konkurznému súdu, pričom rozhodnutia, opatrenia alebo postupy konkurzného súdu v priebehu konkurzného konania nie je možné nahrádzať v inom súdnom konaní určovacím návrhom podľa ust. § 80 písm. c) O. s. p. resp. iným návrhom uplatneným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 9Cbi/30/2010-141 z 10.novembra 2011 návrh zamietol a odporcom v 1. a 2. rade nepriznal náhradu trov konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa návrhom na začatie konania podaným na Krajskom súde v Bratislave dňa 16. júla 2010 domáhal, aby súd určil, že účastníkom konania sú pôvodný veriteľ V. ú. b., a. s., B., M. N. 1, IČO: XX a pôvodný veriteľ S. s., a. s., B., namiesto odporcu v 1/ rade a že správcom konkurznej podstaty je pôvodn
Právna veta: Podľa § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní, účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky podľa § 20 Zákona o konkurze a vyrovnaní a dlžník. Z citovaného ustanovenia § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní nevyplýva, že správca konkurznej podstaty je účastníkom konkurzného konania, a preto nie je podľa § 201 O.s.p. osobou oprávnenou na podanie odvolania proti rozhodnutiu, v ktorom súd konštatoval zánik jeho funkcie na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Odvolateľ ako doterajší správca konkurznej pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P. D. „D. H.“ K., X. K., IČO: X., o odvolaní Ing. A. S., K., B., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. júna 2008 č. k. 1K /143/96-110, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty D.. JUDr. J. P., CSc., Š., Košice, a vyslovil, že funkcia d
Meritum Konkurz
Právna veta: Ak dlžník, ktorý ako jeden z viacerých navrhovateľov, vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť, má už v ďalšom konaní len postavenie dlžníka. Ak bol na jeho majetok po tom, ako vzal návrh späť, vyhlásený konkurz, je osobou oprávnenou podať proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 20. septembra 2005, č. k. 1 K 116/04-591, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Šľachtiteľská stanica v R., s. r. o., a za správcu podstaty ustanovil JUDr. M. G. Podlá uznesenia bol konkurz vyhlásený na návrh dlžníka a ďalších dvoch navrhovateľov. K späťvzatiu návrhu, ktoré urobila konateľka dlžníka E. H., uviedol, že so späťvzatím nesúhlasili ostatní navrhovatelia, preto neboli splnené podmienky na zastavenie konania podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb
Kľúčové slová: prihlasovanie pohľadávok konkurzné konanievyrovnacie konanie
R 55/2010
Právna veta: Prihlásenie pohľadávky do vyrovnacieho konania podľa § 52 ods. 2 písm. g) zákona o konkurze a vyrovnaní nie je zároveň prihlásením tejto pohľadávky aj do konkurzného konania, ktoré voči dlžníkovi sa začalo neskôr (§ 20 zákona o konkurze a vyrovnaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Anny Markovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu Ing. J., proti žalovanému JUDr. J. správca konkurznej podstaty úpadcu V. o určenie poradia pohľadávky vo výške 195 349,-- Sk, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok. II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob do /70 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : J., bytom Š., proti žalovan ému : J., advokát , so sídlom K. , správca konkurznej podstaty úpadcu P. , s miestom podnikania S., IČO: X. , zastúpené ho advokátom JUDr. R. , so sídlom C. , o určenie popretých pohľadávok , vedenej na Okresn om súd e Trenčín pod sp. zn. 36Cbi /30/2013 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 23 . augus
Právna veta: Konanie o určenie pravosti, výšky a alebo poradia pohľadávky nie je konkurzným konaním, preto sa naň ustanovenie § 66f zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B., ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo 14. marca 2001, č. k. 28 Cbi 492/00-131, určil, že správcom konkurznej podstaty popretá pohľadávka navrhovateľa vo výške 2 239 009 002,13 Sk je oprávnená a považuje sa za zistenú ako pohľadávka 3. triedy a vo výške 1 429 875,- Sk je oprávnená a považuje sa za zistenú ako pohľadávka 4. triedy. Tým vyhovel návrhu navrhovateľa, ktorým sa domáhal určenia, že v konkurznej veci úpadcu D. b., a. s., B. B., prihlásená pohľadávka konkurzného ve
Kľúčové slová: lehota na preskúmanie prihlášokprieskumné pojednávaniekonkurzné konanie
R 53/2004
Právna veta: Prieskumné pojednávanie možno považovať za skončené až preskúmaním poslednej včas doručenej prihlášky.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým uznesením rozhodol, že prihlášku veriteľa nepreskúma a na jeho nárok nebude brať v konkurze zreteľ. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že veriteľ prihlásil svoju pohľadávku voči úpadcovi vo výške 5 299,07 Sk podaním z 18. novembra 2003, ktoré bolo súdu doručené 21. novembra 2003. Konkurzné konanie v právnej veci úpadcu D. b., a. s., B. B., sa spravuje ustanoveniami zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení platnom od 1. februára 1998 do 31. júla 2000, ak n
Právna veta: I. Žaloba na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže byť predmetom prejednania a rozhodnutia akéhokoľvek súdu prvej inštancie. Ustanovenie § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. ako zákona lex specialis upravuje expressis verbis nielen spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty, ale aj príslušnosť súdu, ktorý má o takejto žalobe rozhodnúť. Týmto súdom je v zmysle § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku v spojení s § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a rozhoduje v p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v Banskej Bystrici podľa ust. § 43 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) postúpil spor Krajskému súdu v Žiline ako súdu príslušnému na konanie a rozhodovanie o odvolaní, podanom proti rozsudku Okresného súdu Žilina č. k. 9NcKR/1/2018-94 z 27. novembra 2018. V odôvodnení uviedol, že Okresný súd Žilina predložil spor na rozhodnutie o podanom odvolaní Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ktorý zistil, že v danom prípade nejde o konkurzné alebo reštrukturaliz
Právna veta: I. Podľa § 12 ods. 1 a 2 v spojení s § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má zamestnávateľ povinnosť vrátiť dávky garančného poistenia po zastavení konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ku ktorému došlo v dôsledku späťvzatia návrhu z iného dôvodu, ako pre nedostatok majetku. II. Pri preskúmaní jeho rozhodnutia nemusí súd v konaní podľa V. časti OSP posudzovať spôsob prihlasovania pohľadávky alebo jej uplatnenia v prípadnom konkurznom konaní a skúmať, či ide o pohľadávku prednostnú.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B.B. rozsudkom z 1. októbra 2010 č.k. 24S/72/2010- 53 zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia žalovanej z 28. júla 2010, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka v Z. z 3. mája 2010 o povinnosti žalobcu vrátiť žalovanej podľa § 234 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vyplatenú dávku garančného poistenia vo výške 306 539,30 eur a odvolanie žalobcu zamietnuté. V odôvodnení
Právna veta: Zistenie, či majetok dlžníka bude stačiť na úhradu trov konkurzného konania patrí medzi podmienky vyhlásenia konkurzu. Súd nemôže veriteľa, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu vyzvať podľa § 43 ods. 1 a 2 O. s. p., aby návrh na vyhlásenie konkurzu o túto podmienku doplnil a jej splnenie preukázal. Nejde o nesprávne alebo neúplné podanie, pretože ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., v platnom znení neukladá veriteľovi, aby v návrhu na vyhlásenie konkurzu splnenie tejto materiálnej podmienky konania doložil.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením konanie o vyhlásenie konkurzu zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi podmienky konkurzného konania patrí okrem preukázania, že dlžník je v úpadku aj podmienka, že dlžník má majetok, postačujúci aspoň na úhradu trov konania. Súd vyzval veriteľa, aby splnenie tejto podmienky konania preukázal. Veriteľ výzve nevyhovel, pretože oznámil, že majetkové pomery dlžníka nepozná a nemôže si ich overiť. Súd preto konanie podľa ustanovenia § 104 ods
MENU