Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzné pohľadávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
61 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje (§ 90 O.s.p.). Toto právo majú účastníci konania len vtedy, ak im bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma na ich právach. Vo veci, v ktorej návrh na začatie konania smeruje proti viacerým odporcom, môže navrhovateľ vziať návrh späť aj len voči jednému z odporcov, pričom nesúhlas toho odporcu, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu návrhu nedošlo, je neúčinný. Ak odporca v 1. rade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: D., spol. s r.o., J.X., S., IČO: X., zast. JUDr. E.Z., advokátkou, Advokátska kancelária, Z.X., G., proti odporcovi v 1. rade: Mgr. M.R., advokát, M.X., T., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. B.S. – L., IČO: X. a odporcovi v 2. rade: G., s.r.o., L.X., B., IČO: X., zast. JUDr. M.V., advokátom, P.X., B., o určenie pravosti, výšky a poradia konkurznej pohľadávky, o odvol
Kľúčové slová: daňová pohľadávkakonkurzné pohľadávky
Právna veta: Súd prvého stupňa konštatuje, že v § 95 je definovaná daňová pohľadávka a stanovené oprávnenie správcu dane na jej uplatňovanie v konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní. Ide o nezaplatenú sumu priznanej alebo vyrubenej dane, vrátane daňovej pohľadávky, ktorú daňový subjekt nepriznal, alebo správca dane nevyrubil. Daňovou pohľadávkou sú aj sankcie, ale len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia vyrovnania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu S. proti žalovanému K. o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 52 Cbi/28/2006-Pú-54 zo dňa 15. mája 2007, takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 zákona o správe daní v znení účinnom ku dňu 14.9.2009 na účely konkurzu a reštrukturalizácie sa za daňovú pohľadávku považuje nezaplatená suma dane, pri ktorej daňová povinnosť vznikla podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov. Za daňovú pohľadávku sa považuje aj daňová pohľadávka, ktorá nebola priznaná daňovým subjektom alebo vyrubená správcom dane. Pokuty, sankčný úrok, úrok sa považujú za daňovú pohľadávku len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/11/2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalobkyne : L. M. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom proti žalovanému : Daňov é riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. I/22 8/2669 -16035/2010/99185
Právna veta: Pohľadávky uvedené v druhej vete § 14 ods. 1 písm. e) zákona o konkurze a vyrovnaní majú osobitné postavenie prednostných pohľadávok proti podstate len za predpokladu, že bol speňažený majetok dlžníka v exekučnom konaní a výťažok z exekúcie nebol vydaný oprávnenému.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že určil, že pohľadávka žalobcu (vo výroku je omylom uvedené pohľadávka žalovaného) v sume 4 070,- Sk je pohľadávkou proti podstate. V dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že žalobcom prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní proti úpadcovi S., s. r. o., Ž., ktorú správca podstaty poprel, sa považuje za zistenú so zaradením
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 104 ods. 1 v spojení s ust. § 83 O.s.p., pretože na súde už konanie o vyhlásenie konkurzu proti tomu istému dlžníkovi prebieha na základe návrhu, ktorý skôr podal veriteľ. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie dlžník a žiadal, aby bolo zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že Ing. F., ktorý podal skorší návrh na vyhláseni
Meritum Konkurz, clo
Kľúčové slová: úrok z omeškania podľa Colného zákonaprihlasovanie pohľadávok
R 25/2003
Právna veta: Clo je pohľadávkou druhej triedy, preto pohľadávkou druhej triedy je aj úrok z omeškania z colného dlhu.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu s odôvodnením, že v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu colný dlh neexistoval, preto nie je možné úroky vymerané za omeškanie s platbou colného dlhu zaradiť do rozvrhu na účely uspokojenia veriteľov ako pohľadávku druhej triedy. Proti tomuto rozsudku sa odvolal žalobca, ktorý navrhol zmenu napadnutého rozsudku a zaradenie jeho pohľadávky do druhej triedy. V odvolaní uviedol, že podľa § 229 ods. 1 písm. a) Colného zákona sú definované úro
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky platí, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a dovolávať sa len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak sa v žalobe o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky konkurzný veriteľ dovoláva iného právneho dôvodu, než uviedol v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd žalobu zamietne.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v K. zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia pravosti pohľadávky v sume 58 505,50 Sk. Trovy konania účastníkom nepriznal. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ pôvodne požadoval určiť, že jeho pohľadávka voči odporcovi 1) v sume 58 505, 50 Sk titulom náhrady výdaja ďalšieho majetkového podielu, ustálená a zapísaná vydaným podielovým listom poručiteľa - otca navrhovateľa v dedení zo 16. júla 1996, je nesporné, zároveň navrhol určiť, že predmetná po
Právna veta: Podľa ust. § 10 ods. 1 ZKV v platnom znení súd vždy zvolá schôdzu konkurzných veriteľov na návrh veriteľov, ktorých súčet pohľadávok predstavuje najmenej 30% pohľadávok počítaných podľa výšky. Schôdza veriteľov je považovaná za zvláštny orgán, ktorý umožňuje, aby v konkurznom konaní prijali veritelia autonómie svoju vôľu týkajúcu sa vedenia konkurzu a vykonávali tak sami vplyv na jeho ďalší priebeh. Za schôdzu veriteľov považuje sa len také zoskupenie veriteľov, ktoré je zvolané oprávneným subjektom a rokuje o vopred určenom programe. Aktívnu vecnú legitimáciu na podanie žiadosti na zvolanie s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 54/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: T., s.r.o., B.B., IČO: X., o odvolaní konateľa úpadcu a pôvodného správcu konkurznej podstaty proti uzneseniam Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K/164/98-Ná-1422 zo dňa 16. januára 2008 a č.k. 47-24K 164/98-Ná-1463 zo dňa 19. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolania správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr.
MENU