Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzný veriteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1738

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

244 dokumentov
1522 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Okolnosť, že procesné normy správneho práva výslovne neupravujú postup správnych orgánov v incidenčných sporoch, nemá vplyv na záver, že právomoc rozhodnúť takú vec má príslušný správny orgán. Nemá na to vplyv ani skutočnosť, že orgán, ktorý má právomoc spor rozhodnúť, je súčasne v postavení konkurzného veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 2. júna 2000 žalobca Slovenská republika - Colný úrad B. B. sa domáhal proti správcovi konkurznej podstaty určenia pravosti pohľadávky vo výške 117 978,- Sk. Na zdôvodnenie žaloby uviedol že do konkurzného konania úpadcu ZŤS, a. s., S. L. prihlásil aj uvedenú pohľadávku, pričom žalovaný ju poprel z dôvodu premlčania. Krajský súd v B. B. uznesením z 29. januára 2001, č. k. 28 Cbi 285/00-16, zastavil konanie s tým, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpi na vybavenie Co
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky platí, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a dovolávať sa len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak sa v žalobe o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky konkurzný veriteľ dovoláva iného právneho dôvodu, než uviedol v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd žalobu zamietne.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v K. zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia pravosti pohľadávky v sume 58 505,50 Sk. Trovy konania účastníkom nepriznal. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ pôvodne požadoval určiť, že jeho pohľadávka voči odporcovi 1) v sume 58 505, 50 Sk titulom náhrady výdaja ďalšieho majetkového podielu, ustálená a zapísaná vydaným podielovým listom poručiteľa - otca navrhovateľa v dedení zo 16. júla 1996, je nesporné, zároveň navrhol určiť, že predmetná po
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Odporovať je možné iba právnemu úkonu, ktorý dlžník vykonal pred vyhlásením konkurzu, ak ukrátil uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky svojho konkurzného veriteľa. Jednou z možností, ako sa veritelia alebo správca môžu dôsledkom nepoctivého konania dlžníka brániť, je inštitút odporovateľnosti právnych úkonov. Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky, môžu byť veriteľom alebo správcom napadnuté tzv. odporom smerujúcim k tomu, aby boli súdom prehlásené vo vzťahu k veriteľovi za neúčinné, čo znamená, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 72/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D.K., advokát, N.N., správca konkurznej podstaty úpadcu N., spol. s r.o., K.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou Mgr. J.S., AK N.N. proti žalovanému: Mgr. B.D., advokát, P.B., správca konkurznej podstaty úpadcu N, a.s., .K.T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu: Č., a.s., M.B., pobočka Ž.L.Ž. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanéh
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Dovolateľke žiadne ustanovenie ZoKR nebráni v reálnom uplatňovaní práva na súdnu ochranu a je len v jej dispozícii, aby svoje práva riadne, včas a za zákonných podmienok uplatnila tak, aby mohla tieto práva v konkurze, vrátane práva poprieť pohľadávku iného veriteľa, realizovať. Ak žalovaná zmeškala zákonnú lehotu, na zmeškanie ktorej viaže zákon stratu niektorých práv veriteľa, žalovaná si sama ako veriteľ privodila stratu svojho práva na popieranie pohľadávok, a teda nemôže sa dovolávať skutočnosti, že jej ústavné práva boli porušené, pokiaľ sa týka jej práva popierať pohľadávky iných verite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/47/2019 Identifikačné číslo spisu: 3116221841 Dátum vydania rozhodnutia: 29.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Janečková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3116221841.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Ja
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 15 ZKV konkurzný veriteľ alebo správca sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 6, ak ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky konkurzného veriteľa, sú voči konkurznému veriteľovi právne neúčinné. Toto právo má konkurzný veriteľ alebo správca aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený. Žalobca ako správca konkurznej konkurzný podstaty úpadcu uplatnil toto právo z dôvodov, že predajom došlo k ukráteniu konkurzných veriteľov. Úmysel dlžníka ukrátiť konkurzných veriteľov preu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Obo 157/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J., A., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Z., P. proti žalovanému: JUDr.V., A., S. 63, Košice, o určenie, že výťažok z predaja nehnuteľností patrí do konkurznej podstaty žalobcu, na odvolanie ža
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Účasť konkurzného veriteľa ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, v konaní o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, nie je prípustná.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/59/2016 Identifikačné číslo spisu: 5110221663 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5110221663.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Z ustanovenia § 23 ods. 2 prvá veta ZKV jednoznačne vyplýva nesprávnosť odvolateľovej mienky, že konkurzný veriteľ, ktorý poprel pohľadávku iného veriteľa, musí a teda nie len môže podať žalobu o určenie pravosti svojej pohľadávky. Z ustanovenia § 20 ZKV je zrejmé, že, pohľadávku prihlasujúci konkurzný veriteľ nemusí pohľadávku s prihlásením aj preukázať. Právny úkon konkurzného veriteľa spočívajúci v popretí iným konkurzným veriteľom prihlásenej pohľadávky je a ostáva aktom konkurzného veriteľa prihlásenej pohľadávky bez ohľadu na to, či pohľadávku naďalej vlastní, ba dokonca aj v prípade, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 31/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D., IČO: X. proti žalovanému v l. rade: Ing. L., žalovanému v 2. rade: Ing. E., žalovanému v 3. rade: V., žalovanému v 4. rade: V., žalovanému v 5. rade: V., žalovanému v 6. rade: E., žalovanému v 7. rade: M., žalovanému v 8. rade: M., nar. X., H., žalovanému v 9. rade:., žalovanému v 10. rade: Ing. L., žalovanému v 11. rade: Z., žalovanému v 12. rade:
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V konkurznom konaní sa môže odporovateľnosti domáhať okrem správcu ktorýkoľvek veriteľ a právne účinky sa vzťahujú na všetkých konkurzných veriteľov, na rozdiel od odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka. V zmysle § 16 ods. 4 ZKV je právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; a všetko, o čo sa odporovateľným právnym úkonom majetok dlžníka ukrátil, musí sa vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 60 /2012 Slovenskej republiky 5 Obo 61 /2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Darin y Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J., R. , správca konkurznej podstaty úpadcu C. , a . s., nám. D. , S., IČO: X. , zastúpeného advokátom Mgr. M. , R. , a 2/ S., a. s., B. , IČO: X. , proti žalovanému : JUDr. I., B. , správky
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zvolal schôdzu veriteľov a na program schôdze zaradil: - informáciu správcu o jeho činnosti od vyhlásenia konkurzu do zvolania schôdze konkurzných veriteľov, - stav majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, - informáciu o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“), - stav s
MENU