SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159849
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35567
NSČR: 123896
NSSČR: 66928
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424457
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: kontrolná lekárska prehliadka


Približný počet výsledkov: 211 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kontrolná lekárska prehliadka
  • kontrolny nájdené 6314 krát v 2227 dokumentoch
  • lekarsky nájdené 15212 krát v 3025 dokumentoch
  • prehliadka nájdené 3455 krát v 1001 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 857 dokumentov


Právna veta: "Podľa § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok\ podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Mari anny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci navrhovateľa P. K. , bytom M. , Ul. B. č. X. , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava, Mierové námestie č. 1, priečinok X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č.8, o spätné priznanie invalidného dôchodku, .
Právna veta: Ak dôchodca, ktorý poberal čiastočný invalidný dôchodok do 31. decembra 2003, požiadal o nové posúdenie zdravotného stavu po 1. januári 2004 ešte pred určeným termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nemôže Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu rozhodnúť o odňatí jeho čiastočného invalidného dôchodku alebo o znížení tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 2. novembra 2005 potvrdi rozhodnutie odporkyne, ktorým podľa § 71 a § 112 zákona č. 461/2003 Z.z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) odňala navrhovateľke invalidný dôchodok s účinnosťou od 6. júla 2004 s odôvodnením, že miera jej poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35%. Po vypočutí navrhovateľky a vyhodnotení posudkov posudkových lekárov pobočky Sociálnej poisťovne v S. a ústredia Sociálnej .
Právna veta: Ak bol poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a pred týmto dňom bol určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky s lehotou jej vykonania po 31. decembri 2003, mohla Sociálna poisťovňa preskúmať trvanie invalidity ako podmienky ďalšej existencie nároku na invalidný dôchodok až pri takto určenej kontrolnej lekárskej prehliadke.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 12. augusta 2004 potvrdil rozhodnutie z 3. decembra 2003, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľke čiastočný in­ validný dôchodok z dôvodu, že podľa posudku Posudkovej komisie Sociálne­ ho zabezpečenia č. III. Sociálnej poisťovne, pobočky v C. je navrhovateľka čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o so­ ciálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál­ nom zabezpečení"), lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... hodinový úvä­ zok v administratíve s využitím svojej kvalifikácie alebo ako upratovačka, vrátnička. Súčasne určila termín kontrolnej lekárskej prehliadky na novem­ ber 2004. Záver tejto posudkovej komisie je zhodný so záverom prvostupňovej po­ sudkovej ... a vzhľadom na neúplnosť predchádzajúceho posúdenia v posudkových komi­ siách tiež nedôveryhodné. Naviac, vzhľadom na termín kontrolnej lekárskej prehliadky, určený posudkovou komisiou na november 2004, nebol daný dô­ vod pre konanie o preskúmavanie trvania .
Právna veta: I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého predpokladu do budúcnosti, uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku môže vyvolať účinky podľa odseku 5 naposledy označeného ustanovenia, len ak sa vzťahuje na skutok (vrátane čiastkového útoku doposiaľ páchaného pokračovacieho trestného činu v zmysle § 10 ods. 16 Trestného poriadku), ktorý sa už stal (bol dokonaný nastaním následku); to platí a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . W. N., nar. XX.XX.XXXX, bez právneho dôvodu bielu darčekovú tašku obsahujúcu bonboniéru zn. MERCI v súvislosti s vykonávaním kontrolnej lekárskej prehliadky u Ing. N. MUDr. R. O., ako aj Ing. W. N. bolo pritom vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1 .
Právna veta: Za podnet inej fyzickej osoby na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky podľa § 153 ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nemožno považovať žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Úryvok z textu:
... poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 pri kontrolnej lekárskej prehliadke konanej pred 1. januárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia po 31. decembri 2003. ... skorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení"). Termín kon­ trolnej lekárskej prehliadky bol pri kontrolnej lekárskej prehliadke dňa 4. júna 2003 určený na jún 2006. Súčasne zo zdravotnej dokumentácie vyplýva, že navrhovateľ .
Právna veta: Doručenie neformálneho podania, ktorým sa žiadateľ domáha priznania dávky sociálneho poistenia alebo jej zmeny, je okamihom doručenia žiadosti o dávku. Sociálna poisťovňa je povinná na jeho základe spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia, v ktorej bude dátum podania neformálnej žiadosti uvedený ako dátum uplatnenia nároku.

Úryvok z textu:
... spise sa ďalej nachádza tlačivo pobočky odporkyne v Bratislave (tlačivo SPÚ 526), z ktorého vyplýva, že kontrolná lekárska prehliadka – prehodnotenie bolo vykonané na základe žiadosti o dávku sociálneho poistenia zo dňa 11.3.2009. Posudkový lekár ... postup odporkyne pri rozhodovaní o žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku. Poukázal na postup odporkyne, ktorá na základe kontrolnej lekárskej prehliadky stanovenej na apríl 2004 posúdila zdravotný stav podľa zsp so záverom, že je naďalej invalidný podľa § .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. totiž nevyplýva, že by poistencovi, ktorý má nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb., nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najmä ak na účely zákona č. 461/2003 Z.z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku je 50%.

Úryvok z textu:
... § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom do 18.7.2006 preskúmala odporkyňa pri kontrolnej lekárskej prehliadke dňa 3. februára 2005, kedy bol na vrhovateľ posudkovým 3 lekárom uznaný invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona č .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyplýva, že poberateľovi invalidného dôchodku nemôže vzniknúť nárok na vyšší invalidný dôchodok, priznaný podľa § 73 zákona o sociálnom poistení, ak došlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
... , ľahkej perzistujúcej prieduškovej astmy a v dôsledku stavu po opakovaných operáciách ľavého kolena. Podľa obsahu záverov tejto posudkovej komisie ďalšia kontrolná lekárska prehliadka nebola potrebná. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané .
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, starobný dôchodok

Zbierka NS 4/2015
R 45/2015
Rozsudok
Právna veta: Dôchodcovi, ktorý sa stane invalidným podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov po vzniku nároku na starobný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok nevznikne.

Úryvok z textu:
... § 153 ods.7 zákona o sociálnom poistení sa však trvanie invalidity nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke 22. augusta 2008 ďalšia kontrolná lekárska prehliadka navrhovateľky nebola určená. Trvanie invalidity navrhovateľky bolo posúdené podľa § 263 ods. 2 zákona .
Právna veta: V dôsledku účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej repub­liky zo 7. júna 2006, č. k. PL. ÚS 25/05-51, uverejneného 19. júla 2006 v čiastke č. 171 Zbierky zákonov Slovenskej republiky pod č. 460/2006 Z. z. neprávoplatné rozhodnutia orgánu sociálneho pois­tenia podľa § 263 ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o so­ciálnom poistení stratili svoj zákonný podklad, teda sú nezákonné a súd ich musí zrušiť.

Úryvok z textu:
... že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má značne sťažené všeobecné životné podmienky. Termín kontrolnej lekárskej prehliadky určený nebol s tým, že kontrolná lekárska prehliadka je nepotrebná. Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa ... dôchodku alebo čias­ točného invalidného dôchodku, priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, pri kontrolnej lekárskej prehliadke konanej pred 1. ja­ nuárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia po 31. decem .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.