SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: kúpna zmluva


Približný počet výsledkov: 3166 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kúpna zmluva
  • kupny nájdené 29515 krát v 3988 dokumentoch
  • zmluva nájdené 187192 krát v 18909 dokumentoch



Meritum Obchod
Kľúčové slová: právo na odstúpenie od zmluvy, vady tovaru , kúpna zmluva

Zbierka NSČSSR 2/1971
R 23/1971
Právna veta: Upozornenie predávajúceho by mohlo vylúčiť právo kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny, event. na odstúpenie od kúpnej zmluvy, len v prípade, že by sa týkalo určitej vady; nestačilo by teda, že snáď predávajúci upozornil kupujúceho len všeobecne na to, že vec je vadná. Ustanovenie § 401 ods. 1 o. z. sa nevzťahuje len na prípady, kedy predávajúci neupozorní kupujúceho na vady, o ktorých vie, a teda tieto vady — či už úmyselne či z nedbalosti — zatají, ale aj na prípady, kedy ide o vady, ktoré vyšli nie len pre kupujúceho, ale aj pre predávajúceho dodatočne najavo a na ktoré predávajúci kupujúceh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca kúpil od žalovanej v januári 1965 starý klavír — krídlo, a to za ujednanú cenu 1.100 Kčs. Listom z 3. 4. 1965 od tejto zmluvy odstúpil s odôvodnením, že dodatočne vyšli najavo vady, ktoré robia klavír neupotrebiteľným. Žaloval preto o vrátenie sumy 1.100 Kčs proti vydaniu klavíru. Okresný súd v Michalovciach uznal žalovanú rozsudkom z 5. 8. 1966 povinnou zaplatiť žalobcovi 1.100 Kčs s prísl. Krajský súd v Košiciach zmenil rozsudkom z 27. 6. 1967 rozsudok súdu prvého stupne tak, že žalobu .
Právna veta: Rozhodnutím o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností sa obnovuje vlastnícke právo pôvodného vlastníka k týmto nehnuteľnostiam. Preto sa vyžaduje, aby kúpna zmluva bola označená i svojim predmetom. Určením, že neplatná je kúpna zmluva označená nielen dátumom uzavretia, ale i svojim predmetom a evidenciou na príslušnej správe katastra sa nič nemení na predmete konania, ani právnom postavení žalovaného

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. V. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. M. , advokátom v B. , proti žalovanému J. K. , bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. L. D. , advokátkou v B. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Ok resnom súde Bratislava III pod sp. zn. 41 C 234/2005, v konaní o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratisl ave z 24. apríla 2012 sp. zn. 5 Co 103/2011, takto r o z h .
Právna veta: Podľa § 41 Občianskeho zákonníka ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Právny úkon môže byť neplatný celý alebo sčasti tam, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje na celý právny úkon (dôvod neplatnosti sa týka jeho podstatnej zložky), je právny úkon neplatný v celom rozsahu. Tam však, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, pričom ide o vadu právneho úkonu, ktorú je možno o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 MCdo 4/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci navrhovateľa P. F. , bytom X. , zastúpeného advokátom JUDr. Al ojzom Baránikom, Bratislava, Grö sslingova 4, proti odporkynia m 1/ PhDr. A. K. , by tom B. , 2/ J. K. , byt om B. a 3/ Z. K. , bytom B. , zastúpeným advokátom JUDr. Tomášom .
Právna veta: Synalagmatické záväzky medzi obchodnými partnermi pri uzatváraní kúpnych zmlúv nemusia mať obligatórne v zmysle Obchodného zákonníka písomnú formu, avšak využitie zmluvnej voľnosti pri ich realizácii - nevystavením si dodacích listov, potvrdení o prevzatí, o dovoze, zvyšuje náročnosť pri preukazovaní reálneho základu deklarovaných zdaniteľných plnení. V prípade vzniku pochybností, zaťažuje dôkazné bremeno žalobcu, nie daňové orgány (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/116/2013 5013200207 20.11.2014 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2014:5013200207.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: TK Slovakia, s.r.o., sídlo Veľká Okružná 1295/4, Žilina, právne .
Právna veta: Podľa ust. § 446 Obchodného zákonníka kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom, a že nie je ani oprávnený s tovarom nakladať za účelom jeho predaja. Ustanovenie § 446 Obchodného zákonníka upravuje ochranu dobromyseľného kupujúceho. Obchodný zákonník, na rozdiel od všeobecnej zásady, že ten, kto predáva, musí byť vlastníkom predávaného tovaru, upravuje špecifický prípad vzniku vlastníckeho práva k tovaru aj v prípade, keď predáv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: M., H., X., zast. J., J., X., proti odporkyni: J., N., D., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu D. a.s. v konkurze, U., X., IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v B. č.k. .
Právna veta: Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe (§ 100 ods. 2, § 101 O.Z.)

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 8. septembra 1992 žalobkyňa sa domáhala uloženia povinnosti žalovaným vydať jej nehnuteľnosti, oproti jej povinnosti zaplatiť žalovaným 15 000 Kčs. Uloženia vzájomnej povinnosti účastníkom sa domáhala s poukazom na to, že od kúpnej zmluvy z 10. januára 1969, registrovanej bývalým Štátnym notárstvom Bratislava-mesto pod sp.zn. R I 33/69, listom z 19. augusta 1992 odstúpila, keďže žalovaní do 31. decembra 1969 nezaplatili zvyšok kúpnej ceny. Týmto jej úkonom sa zmluva zrušila a jej .
Kľúčové slová: odkladacia podmienka, kúpna zmluva, predmet kúpy a kúpna cena

Zbierka NS 3/1999
R 57/1999
Právna veta: Ak odkladacia podmienka dohodnutá v kúpnej zmluve upravenej Obchodným zákonníkom spočíva v tom, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do určitej doby po jej zaplatení ďalším kupujúcim, nejde o nemožnú podmienku, na ktorú sa neprihliada.

Úryvok z textu:
Okresný súd v K. rozsudkom z 26. júla 1994, č. k. 15 Cb 271/94-18, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 205 050 Sk istiny a nahradiť mu trovy konania v sunie 15 265 Sk. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalobcovi zaplatenia žalovanej sumy titulom zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Po vykonanom dokazovaní zistil s poukazom na ust. § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 447 Obchodného zákonníka, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená kúpna zmluva, podlá ktorej .
Kľúčové slová: kúpna zmluva, počítanie času podľa § 122 OZ, lehota splatnosti zmluvy

Zbierka NS 6/1999
R 124/1999
Právna veta: Ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe osobitnej výzvy predávajúceho s dohodnutou lehotou splatnosti, právo na zaplatenie kúpnej ceny môže byť vykonané prvý raz, keď predávajúci v súlade so zmluvou a Obchodným zákonníkom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 23. apríla 1998, sp. zn. 38 Cb 46/97, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 16 131,05 Sk s 18 percentným úrokom z omeškania zo sumy 9 327 Sk od 22. marca 1996 do zaplatenia a 1409 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca požadoval zaplatenie sumy 9 327 Sk ako úhrady faktúry č. 176/92 vystavenej dňa 4. marca 1992 a splatnej dňa 23. marca 1992, ktorú žalovaný nezaplatil v lehote splatnosti. Zároveň uplatnil právo na úroky z omeškania vo výške .
Kľúčové slová: kúpna zmluva, jednorázový predaj veci

Zbierka NS 1/1999
R 7/1999
Právna veta: Pri nepodnikateľskom jednorazovom predaji veci predávajúci nepoužíva svoje hospodárske postavenie, ak získa aj neprimeraný hospodársky prospech za dojednanú kúpnu cenu, takto získaný hospodársky prospech (zisk) nemá za následok neplatnosť kúpnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobami (prejednanie ktorých súd spojil na spoločné konanie) domáhal proti žalovanému zaplatenia 20 000 Sk s prísl. Uviedol, že so žalovaným 15. februára 1996 uzavrel písomnú zmluvu o kúpe hnuteľných vecí za kúpnu cenu 30 000 Sk. Žalovaný časť kúpnej ceny 10 000 Sk zaplatil pri prevzatí vecí. Zvyšok mal zaplatiť v mesačných splátkach po 5000 Sk, čo však neurobil. Súd prvého stupňa rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 20 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania zo sumy 10 000 Sk .
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, zmluva o budúcej zmluve, priečiť sa dobrým mravom, kúpna zmluva

Zbierka NS 1/2008
R 4/2008
Právna veta: Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 22. marca 2005, č. k. 12 C 34/01162, určil, že kúpna zmluva, ktorú uzavreli odporcovia 31. mája 2000 ohľadom prevodu bytu č. 22 na 2. poschodí na U., vchod č. 14 v B. B., ako aj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku pare. č. KN 4822, je neplatná. Súd konanie odporkyne 1/ považoval za odporujúce dobrým mravom, lebo porušila zmluvnú povinnosť, ktorou mala podľa zmluvy o budúcej zmluve z 12. mája 1999 previesť vlastníctvo .
Meritum Exekúcia
Právna veta: Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tomuto právnemu úkonu povinného v zmysle § 42a a 42b Občianskeho zákonníka a domáhať sa určenia, že ide o právny úkon, ktorý je voči oprávnenému neúčinný.

Úryvok z textu:
... odvolacím súdom v otázke dôsledkov porušenia všeobecného zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii. V prejednávanej veci žalobkyňa odôvodňovala neplatnosť kúpnej zmluvy o predaji bytu vo vlastníctve žalovaného 2/ žalovanému 1/, uzavretej 2.9.2002, tým, že žalovaný 2/, ... Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 2. novembra 2005 č.k. 13 C 180/03-202 určil neplatnosť kúpnej zmluvy uzavretej 2.9.2002 medzi žalovanými, predmetom ktorej bol predaj bytu vo vlastníctve žalovaného 2/, zapísaného v katastri .
Právna veta: I. Prevzatie a užívanie osobného motorového vozidla kupujúcim na základe ústne uzavretej kúpnej zmluvy, ktorý odmieta zaplatiť predávajúcemu požadovanú cenu plnenia, nenapĺňa znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona, lebo kupujúci sa nezmocnil cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne ho používať, pričom nejde ani o cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v zmysle § 249a Trestného zákona, ale ide o občianskoprávny vzťah. II. Ak zmluvná strana - kupujúci - na základe ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji osobného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (č. L 21 p.v.). Ani poškodený ani obvinený nijako teda nespochybnili, že medzi sebou uzavreli kúpnu zmluvu. Keďže predmetná kúpna zmluva bola uzavretá len ústnou formou, nemožno v tomto štádiu konania s istotou vyvodzovať záver na akej kúpnej cene ... vidieť v jeho úmysle poškodenému za motorové vozidlo vôbec nezaplatiť ak by ho mal už v čase dojednávania kúpnej zmluvy. S takýmto názorom generálneho prokurátora Slovenskej republiky v tejto konkrétnej veci nemožno súhlasiť, pretože úmysel obvineného .
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.

Úryvok z textu:
... zopakovaného a doplneného dokazovania k záv eru, že žalobcovia nenadobudli vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na základe kúpnej zmluvy. Odlišne ako prvostupňový súd však posúdil nadobudnutie vlastníctva žalobcami vydržaním. Po poskytnutí obsiahleho teoretického výkladu inštitútu ... užívať, užívajú ju doposiaľ, neplatili za ňu však dane a poplatky, nemožno bez pochýb vyvodiť existenciu kúpnej zmluvy. Ro vnako sa totiž žalobcovia mohli správať i vtedy, ak by im právny predchodca žalovaných prenechal .
Kľúčové slová: zákonné predkupné právo, predkupné právo štátu, zmluvná voľnosť, katastrálny úrad, konanie o povolenie vkladu

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgán bol povinný skúmať či došlo k uplatneniu predkupného práva štátu, zjavne nedôvodný, keďže v čase uzavretia kúpnej zmluvy predkupné právo štátu k dotknutému pozemku neexistovalo. 20. Sťažovateľ ďalej namietal, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ... vo vzťahu k existencii zákonného predkupného práva štátu, ktoré bolo účastníkmi zmluvy obídené, čo spôsobilo absolútnu neplatnosť dotknutej kúpnej zmluvy. Konanie o proteste prokurátora bolo vedené pod sp. zn. UP 25/2015. 38. Okresný úrad Nitra .
Kľúčové slová: výhrada vlastníctva, výška škody, škoda na cudzom majetku, sprenevera

Zbierka NS 1/2002
R 2/2002
Právna veta: Prevzatie tovaru kupujúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho práva v zmysle vety prvej § 601 Občianskeho zákonníka nezakladá vznik vlastníckeho práva kupujúceho k prevzatému tovaru, ale tento mu je len zverený do užívania na dohodnutý účel až do času, než za tovar zaplatí celú dohodnutú cenu. Preto v prípade, že kupujúci takýto tovar predal, hoci ešte celú dohodnutú cenu nesplatil, z hľadiska znaku skutkovej podstaty trestného činu sprenevery podľa § 248 Trestného zákona „škodu na cudzom majetku“, spôsobil vlastníkovi tovaru škodu nie vo výške zvyšku ešte nesplatenej sumy, a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k veci chovať ako k veci, ktorá mu právom vlastníctva neprináleží. Teda prevzatie tovaru kupujúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho práva v zmysle §601 Občianskeho zákonníka nezakladá vznik vlastníckeho práva kupujúceho a tento nie je ... znakom trestného činu sprenevery podlá § 248 ods. 1 Trestného zákona. Obidva súdy pritom prehliadli výhradu uvedenú v kúpnej zmluve, kde v bode d) je upravený vlastnícky vzťah k predmetnému televízoru tak, že tento sa stane vlastníctvom obvineného .
Kľúčové slová: nárok na vydanie veci, vydanie veci, oblasť občianskoprávnych vzťahov, tieseň, pri uzavretí zmluvy

Zbierka NS 1/1999
R 9/1999
Právna veta: Ak je preukázané, že kúpna zmluva bola uzavretá v tiesni podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb. nie je rozhodujúce, ako tento stav vznikol, prípadne, čo ho vyvolalo. Právny význam preto treba priznať aj tiesni, ktorá vznikla z iných, než politických motívov, prípadne aj tiesni vyvolanej samotným konajúcim.

Úryvok z textu:
... zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok. Neskúmali ekvivalentnosť plnení na oboch stranách i ostatné podmienky, za ktorých bola predmetná kúpna zmluva uzavretá (napr. v súvislosti so zabezpečením bytovej náhrady v zmysle bodu III zmluvy) a túto problematiku dôsledne ... tieseň, žalobcov k tomu ani neviedli a bez dostatočného skúmania hospodárskeho a sociálneho stavu predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy (8. decembra 1962) vyslovili záver, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, pretože sa ňou napĺňali .
Právna veta: Kto od dlžníka nadobudne vlastníctvo k veci, nestráca ho ani v prípade, ak veriteľ právneho úkonu dlžníka úspešne odporoval. V prípade, že nadobúdateľ vec pôvodne patriacu dlžníkovi predal tretej osobe, nie je dobre možné považovať uspokojenie pohľadávky z toho čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku a veriteľ má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, len právo na náhradu (§ 42a ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 30. júla 1997.) Veriteľ sa v takomto prípade v ďalšom konaní voči ďalšiemu nadobúdateľovi nemôže úspešne domáhať ani určenia neplatnosti kúpnej z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cieľ, aby nedošlo k realizácii výkonu rozhodnutia oprávneného - terajšieho navrhovateľa, ktorý je vedený proti povinnému, jej synovi. Kúpna zmluva uzavretá medzi účastníkmi je neplatná, pretože išlo o nedovolený právny úkon, ktorý bol uzavretý v rozpore s dobrými ... nehnuteľností, konala v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 Občianskeho zákonníka). Naviac v konaní o vyslovenie neúčinnosti kúpnej zmluvy bolo vydané aj predbežné opatrenie, a to zákaz disponovať s nehnuteľnosťami zo strany odporkyne v II. rade. .
Právna veta: Nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy ani k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia. Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy. Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom.

Úryvok z textu:
... stanovísk príslušných úradov k výstavbe nadštandardných rodinných domov na pozemku, ktorý mal byť predmetom predaja podlá budúcej kúpnej zmluvy, je v priamom rozpore s obsahom zmluvy, z ktorej jednoznačne vyplýva, že budúci predávajúci zabezpečia kladné ... na kúpnu cenu, poskytnutého právnou predchodkyňou žalobkýň za predaj pozemku, ktorý mal byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, na uzavretie ktorej sa zaviazali účastníci zmluvy o budúcej zmluve v dohodnutom termíne. Medzi účastníkmi konania nie .
Kľúčové slová: zamietnutie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, vklad, absolútna neplatnosť právneho úkonu

Zbierka NS 6/1999
R 127/1999
Právna veta: Súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdí rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad nehnuteľnosti podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ak zistí, že kúpna zmluva je neplatná.

Úryvok z textu:
... vlastníctva kat. úz. Š., a to 11 parciel, včítane kaštieľa, sýpky a včelína. Okresný úrad po preskúmaní platnosti kúpnej zmluvy povolil vklad rozhodnutím zo dňa 25. februára 1998. Splnomocnený zástupca spoluvlastníkov uvedených nehnuteľností listom zo dňa 13. marca 1998 ... JUDr. D. R. adresovaného Okresnej prokuratúre v B., ako aj svedka pána Š. N. je nepochybné, že kúpnu zmluvu predávajúci nepodpísali a overovanie pravosti podpisov nebolo vykonané u notára JUDr. D. R. Z týchto dôvodov považoval Okresný úrad .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.