Nájdené rozsudky pre výraz: lehota a miesto podania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zrušené
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/20/2012 Identifikačné číslo spisu: 5011201160 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:5011201160.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., bytom W., proti žalovanej Slovenskej advokátskej komore
Merito veci žaloba podľa druhej hlavy piatej časti - zákon č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: A. P., s.r.o., zastúpeného JUDr. A. D., advokátom, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu, za účasti: T. S., s.r.o., o preskúmanie zákonnosti výroku I. rozhodnutia žalovanej číslo: R/96/2006 zo dňa 18. mar
Merito veci nezapísanie do zoznamu advokátskych koncipientov, § 11 zákona č. 586/2003 Z.z.
Najvyšší súd 3Sžo/17/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. M. T., N., právne zastúpený: Mgr. P. S., advokát, B., proti odporcovi: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, Bratislava, právne zastúpený: JUDr. E. B., advokátka, B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 984/08 zo dňa 12. mája 2008, k
Merito veci odvolaní proti rozhodnutiu RVR č. R/117/2013
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sž/27/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010181 Dátum vydania rozhodnutia: 30.10.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010181.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu
Merito veci udelenie licenice na terestriálne vysielanie, výber z viacerých žiadateľov o licenciu, § 48 zákona č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v se náte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci navrhovateľ a: A. P. , s.r.o. ,P., zastúpený : JUDr. A. D. , advokát, A.M. , proti odporkyni: Rada pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova č. 8 , Bratislava, za účasti : T. S., s.r.o., N.P. , o opravnom prostriedku
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu z Ústavy ani Dohovoru nemožno vyvodzovať, že dôvody uvedené súdom sa musia zaoberať zvlášť každým bodom, ktorý niektorý z účastníkov konania môže považovať za zásadný pre svoju argumentáciu (mutatis mutandis I. ÚS 56/01). Aj Európsky súd pre ľudské práva, napr. v rozsudku z 21.01.1999 vo veci Garcia Ruiz v. Španielsko konštatoval, že podľa štandardnej judikatúry súdu reflektujúcej princíp riadneho chodu spravodlivosti musia súdne rozhodnutia v dostatočnej miere obsahovať dôvody, na ktorých sú založené: Povinnosť odôvodňovať rozhodnutie nemôže byť pon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sž/1/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9014010012 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9014010012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
Merito veci § 336/1 Tr. zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/3/2017 9516100183 16. júna 2020 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2020:9516100183.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 16. júna 2020 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci obžalovaného Y. A. a spol., pre prečin nepriamej korupc
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu ho treba doručiť (§ 309 ods. 1 veta druhá Tr. por.). Vyhlasuje sa úplné znenie výroku tak, ako bol odhlasovaný, aspoň podstatná časť odôvodnenia a poučenie o opravnom prostriedku (§ 171 ods. 2 veta prvá Tr. por.). Ak obžalovaný v priebehu vyhlasovania rozsudku opustí pojednávaciu miestnosť skôr, ako bol rozsudok vyhlásený v uvedenom rozsahu, bol rozsudok vyhlásený v jeho neprítomnosti. V takom prípade je oznámením rozsudku až doručenie jeho písomného vyhotovenia, čo zároveň určuje aj začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 47 /201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ľ. B. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. , o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej už
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sž/15/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010105 Dátum vydania rozhodnutia: 18.09.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010105.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov s
Merito veci dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d 1 Tdo 3 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Mariána Jarábka , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 6. apríla 201 1, v trestnej veci obvineného B. N. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. prejednal dovolanie, ktoré menovaný podal prostredníctvom svojej obhajkyne proti rozsudku Okresného súdu N
MENU