Nájdené rozsudky pre výraz: lehota a miesto podania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ako je zrejmé z dikcie § 66 ods. 3 Trestného poriadku, fikcia nastane „aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“. Zákon teda počíta s možnosťou, že sa adresát po fikcii doručenia dozvie alebo aj nedozvie o obsahu písomnosti. Rovnako predmetné ustanovenie jasne vymedzuje, že písomnosť sa považuje za doručenú fikciou, ak sa o nej adresát dozvedel neskôr, alebo „aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“. To znamená, že zákon jednoznačne počíta s oboma alternatívami, ktoré by mohli nastať po fikcii doručenia (prevzatie aj neprevzatie písomnosti), čo je vymedzené práve slovom „aj“. Vo vzťahu k uvedeném ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/52/2021 Identifikačné číslo spisu: 5914010018 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Dana Wänkeová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5914010018.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra P
Merito veci § 336/1 Tr. zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/3/2017 9516100183 16. júna 2020 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2020:9516100183.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 16. júna 2020 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci obžalovaného Y. A. a spol., pre prečin nepriamej korupc
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konanílehota a miesto podania
R 15/2019
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Ustanovenie § 370 ods. 2 Trestného poriadku má oproti ustanoveniu predchádzajúceho odseku (§ 370 ods. 1) povahu lex specialis a obsahovo odráža postavenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ako dovolateľa, ktorý nie je stranou v súdnom konaní v rámci trestného stíhania (do právoplatnosti dovolaním napadnuteľného súdneho rozhodnutia, ktoré sa mu teda ani nedoručuje), pričom dovolanie môže podať len na podnet (§ 369 ods. 1 Trestného poriadku). Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr (z osôb, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená nasledo
Merito veci zdravotné poistenie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžsk/35/2017 Identifikačné číslo spisu: 1017200043 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1017200043.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu: Q. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XX, XXX XX
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vo všeobecnosti možno úvodom poznamenať, že Trestný poriadok v aktuálne účinnom znení ustanovenia § 370 (ods. 1) považuje za relevantný okamih pre začiatok plynutia lehoty na podanie dovolania doručenie napadnutého súdneho rozhodnutia buď to prokurátorovi alebo obvinenému, prípadne jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcov, pokiaľ sa dané rozhodnutie v zmysle zákona doručuje aj im (na rozdiel od uvedeného ustanovenie § 370 Tr. por. v znení účinnom do 31. augusta 2011 určovalo ako začiatok plynutia lehoty „len samotné" doručenie rozhodnutia súdu bez toho, aby označovalo akúkoľvek konkrétnu osobu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/8/2018 Identifikačné číslo spisu: 1316010062 Dátum vydania rozhodnutia: 09.01.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1316010062.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Viliam
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 370 ods. 1 prvá veta Trestného poriadku, ak sa dovolenie podáva v neprospech obvineného možno ho podať do šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ide o ustanovenie, ktorým zákonodarca jednoznačne a striktne limituje možnosť po dať dovolanie v neprospech obvineného. Práve s ohľadom na všeobecné znenie tohto ustanovenia (bez označenia osôb oprávnených podať dovolanie v neprospech obvineného) nemožno, podľa názoru najvyššieho súdu, prvú vetu § 370 ods. 1 Trestného poriadku vykladať zužujúco tak, že tam uvedený okamih doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi a s tým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2TdoV/14/2017 Identifikačné číslo spisu: 9511100143 Dátum vydania rozhodnutia: 22.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9511100143.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Jany Serbovej,
Merito veci § 219 ods. 1, 2 OSP, § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžk/5/2016 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci navrhovateľa: S. A., trvale bytom V., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Humenné, Lipová 1, Humenné, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Merito veci invalidný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/79/2015 Identifikačné číslo spisu: 5015200658 Dátum vydania rozhodnutia: 04.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5015200658.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. K., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, byt
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sž/3/2014 Identifikačné číslo spisu: 9014010023 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:9014010023.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu z Ústavy ani Dohovoru nemožno vyvodzovať, že dôvody uvedené súdom sa musia zaoberať zvlášť každým bodom, ktorý niektorý z účastníkov konania môže považovať za zásadný pre svoju argumentáciu (mutatis mutandis I. ÚS 56/01). Aj Európsky súd pre ľudské práva, napr. v rozsudku z 21.01.1999 vo veci Garcia Ruiz v. Španielsko konštatoval, že podľa štandardnej judikatúry súdu reflektujúcej princíp riadneho chodu spravodlivosti musia súdne rozhodnutia v dostatočnej miere obsahovať dôvody, na ktorých sú založené: Povinnosť odôvodňovať rozhodnutie nemôže byť pon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sž/1/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9014010012 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9014010012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
MENU