SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187766
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
11.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie odvolania


Približný počet výsledkov: 1868 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na podanie odvolania
  • lehota nájdené 121638 krát v 34618 dokumentoch
  • na nájdené 2310410 krát v 64640 dokumentoch
  • podanie nájdené 125844 krát v 39919 dokumentoch
  • odvolania nájdené 52844 krát v 25376 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 466 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 41 dokumentov
Krajské súdy SR 11872 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Právna veta: Ak má odvolanie ako procesný úkon vyvolať právne účinky, musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 1, 2 správneho poriadku. Jednou z týchto podmienok je, že odvolanie bolo podané na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania podá odvolanie na iný než príslušný orgán, možno ho považovať za včas podané, len ak ho nepríslušný orgán zašle príslušnému orgánu podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia rozhodnutie (§ 51 správneho poriadku) a končí sa uplynutím 15. dňa (§ 27 od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /56/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu R. L. , bytom B. , zastúpeného JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie M. & F. s. r. o., R. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave , sídlo v Bratislave, Lamačská cesta č. 8 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2007/1758/DLD zo dňa 06.11.2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. 1S /29/2009 -73 zo .
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok je určený (slúži) účastníkovi k tomu, aby ním napadol zásadne každé rozhodnutie súdu prvého stupňa (až na stanovené výnimky), ktoré považuje za nesprávne, a tak mu možno hovoriť o univerzálnom procesnom úkone, ktorým sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania súdu prvého stupňa. 5 2 Cdo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v dedičskej veci po poručiteľovi J. U. , rod. U. , narodenému X. a zomrelému X. , naposledy bytom H. , o dodatočné prejednanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 22 D 693/2008, o dovolaní H. U. , rod. U. , bývajúcej v T. , zastúpenej A. , za ktorú koná konateľ advokát Mgr. M. K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 30. júna 2011 sp. zn. 8 CoD 7/2011 t a k t o : Dovolanie o d .
Právna veta: Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu - i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom elektronická podateľňa automaticky vygeneruje potvrdenku s presným časom prijatia podania a túto elektronicky odošle odosielateľovi (porovnaj uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 147/2013 a sp. zn. 2 Sži 3/2012). Zaručený elektronický podpis má rovnaké dôsledky ako podpis na prvopise a podani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 190 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu O. , a.s. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému R. H. , býv ajúcemu v K. , o zaplatenie 1 395,78 € s príslušenstvom , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Z. , so sídlom v P., IČO: X. , za stúpeného JUDr. I. Š., advokátom so sídlom vo S., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13 C 23/2012 , o dovolaní vedľajšieho účastníka proti uznes eniu .
Právna veta: Podľa ustanovenie § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Lehota na podanie odvolania je lehotou zákonnou a nie je možné ju predĺžiť ani skrátiť. Ide zároveň o lehotu procesnú, čo znamená, že stačí ak je odvolanie posledný deň odvolacej lehoty podané na súde alebo sa odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Môže sa urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, podľa osobitého zákona, telegraficky alebo telefaxom. V prípade, že je odvolani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. H., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. A. H., advokátom v K., proti odporkyni G. L., bývajúcej v R., za účasti vedľajšej účastníčky S.K.P., a.s., T., B., za ktorú koná A-S.P., a.s. B., o náhradu škody, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 11 C 934/2000, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. apríla 2007, sp.zn. 10 Co 27/2007, .
Právna veta: Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. Deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je deň oznámenia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. A. Š., bytom vo V., proti odporkyni Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/08-15, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/08-15 z r u .
Kľúčové slová: lehota na podanie odvolania, poučenie o lehote na podanie odvolania, odmietnutie odvolania dediča ako oneskorene podané

Zbierka NS 5/2013
R 63/2013
Uznesenie
Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 95 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K. , rodenej G. , zomrelej X. , naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083 /20 10 , o dovolaní M. K. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou , advokát kou so sídlom v Prešove , Francisciho č. 35 , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21 . júla 20 11 sp. zn. 1 8 CoD 3/2011 takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 57 ods. 1 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mes ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú K. P. a maloletého J. P.P. , oboch bývajúcich u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, pracovisko Sabinov, deti rodičov matky - M. P. , bývajúcej v L. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. R. , advokátom so sídlom P. a otca - J. P. , bývajúceho v Ľ. , o návrhu matky na zákaz styku otca s maloletými .
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 O.s.p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 672 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne CD Consulting, s.r.o. , so sídlom v Českej republike, Praha 3 Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, IČO: 264 29 705, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so s ídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Branislav Fridrich IČO: 36 864 421, proti žalovanej J. A. , bývajúcej v S., o plnenie zo zmenky , .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 57 ods. 3 O.s.p., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (najčastejšie pošta). V takom prípade rozhoduje okamih odovzdania odvolania na doručenie, bez zreteľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. P. , IČO X. , proti žalovanej R. K. , zastúpenej JUDr. J. M. , o vypratanie z bytu, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 29 C 116/2008, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 2009, sp. zn. 1 Co 224/2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 2008, sp. zn .
Právna veta: Odpor proti platobnému rozkazu podaný na nepríslušnom súde, ktorý ho postúpil súdu až po uplynutí lehoty na jeho podanie, je podaný oneskorene a súd ho uznesením zamietne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. uznesením zo dna 18. mája 1999, sp. zn. 10 Cb 197/99, zamietol odpor, ktorý podal žalovaný proti platobnému rozkazu vydanému tamojším súdom pod č. k. 17 Rob 230/98 dňa 28. mája 1998. Rozhodol tak s odkazom na ustanovenie § 174 ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že žalovaný síce podal odpor v zákonnej pätnásťdňovej lehote, ale na nepríslušnom súde (Krajský súd v B. B.), ktorý jeho odpis doručil konajúcemu súdu až dňa 4. marca 1999, takže odpor bol podaný neskoro. Proti tomuto uzneseniu podal .
Kľúčové slová: elektronické doručovanie , elektronická schránka, účinné doručenie rozhodnutia súdu, úložná lehota

Zbierka NSS 5/2019
R 36/2019
Uznesenie
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.

Úryvok z textu:
... okresným súdom prostredníctvom fikcie doručenia tak nemôžu byť spojené žiadne právne dôsledky (vrátane prípadného plynutia lehoty na podanie odvolania). 32. Predmetné závažné pochybenie okresného súdu pri doručovaní rozsudku žalobkyni (jej právnej zástupkyni) neodstránil ... žalobkyne, nebol predmetný rozsudok doposiaľ žalobkyni účinne doručený, a preto jej nezačala ani plynúť lehota na podanie odvolania proti nemu. 31. S doručením rozsudku do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby JUDr. S .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (namies to § 172 ods. 1) Tr. zák. Ak bolo odvolanie podané len proti niektorému výroku, nemožno ho po uplynutí lehoty na podanie odvolania (§ 309 Tr. por.) podať proti inému výroku napadnutého rozsudku, a to ani v odôvodnení už podaného odvolania; na rozšírenie .
Právna veta: Ustanovenie § 603 ods. 3 sa vzťahuje iba na predkupné právo s vecnými účinkami a nemožno ho použiť v prípade porušenia obligačného predkupného práva v súvislosti s prevodom akcií. Pokiaľ povinný v rozpore s povinnosťou z predkupného práva vec predá, predkupné právo zaniká a sekundárna právna povinnosť nahradiť oprávnenému vzniknutú škodu sa môže vzťahovať len na osobu povinného, nie však na tretiu osobu.

Úryvok z textu:
... sa žalovaný 1/ dozvedel až 9. decembra 2010 pri nahliadnutí do spisu. Toto doplnenie bolo doručené odvolaciemu súdu po uplynutí lehoty na podanie odvolania a nemalo sa naň v zmysle § 205 ods. 3 O. s. p. prihliadať. Žalovaný 1/ sa o existencii námietok .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ

Zbierka NS 3/2002
R 42/2002
Rozsudok
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
... 525 Občianskeho zákonníka. Navyše, odporca istinu v sume 1 400 Sk zaplatil na účet Zlatého fondu K., a. s. v lehote na podanie odvolania. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ dovolanie z dôvodov nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle ustanovenia § 241 ods .
Právna veta: Ak sa adresát písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, v mieste doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné podmienky uvedené v ust. § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. na uloženie písomnosti na pošte.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 17. apríla 1998, ktorým zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Colného úradu v P. Týmto rozhodnutím bol žalobca uznaný vinným z colného deliktu z dôvodu, že mu bol v období od 30. augusta 1993 do 10. novembra 1995 na základe nesprávnych údajov prepustený do režimu voľného obehu tovar - koberce. Za tento colný delikt mu bola uložená pokuta podľa § 253 ods. 3 Colného zákona vo výške 50 000 Sk. Žalobca najmä .
Kľúčové slová: doručovanie v sporovom konaní, prokúra, zastúpenie na základe splnomocnenia

Zbierka NS 6/2002
R 106/2002
Uznesenie
Právna veta: Prokurista z titulu tejto svojej funkcie je oprávnený zastupovať podnikateľa v občianskom súdnom konaní. Nepotrebuje k tomu od podnikateľa osobitné pl- nomocenstvo podľa § 24 O. s. p., a preto nie je nutné mu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O. s. p.

Úryvok z textu:
... , nemôže mať účinky riadneho ďoručenia a to anl v tom prípade, ak by sa jej prostredníctvom dostal do rúk účastníka. Lehota na podanie odvolania odporcovi preto nezačala plynúť, odvolanie bolo podané včas, a preto prípustnosť dovolania je daná podľa § 237 písm. f) O .
Právna veta: Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť

Úryvok z textu:
... vykonateľnosti sa otec domáhal zrušenia napadnutého prvostupňového rozhodnutia, resp. najskôr odpustenie mu zmeškania lehoty na podanie odvolania, doručenie mu prvostupňového rozhodnutia, alebo zrušenia doložky právoplatnosti a vykonateľnosti napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Odvolanie ... 23. mája 2018 označenými ako (i) Odvolanie proti rozsudku, (ii) Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania, (iii) Žiadosť o opätovné doručenie rozsudku a (iv) Žiadosť o zrušenie doložky právoplatnosti a .
Kľúčové slová: rozhodnutie odvolacieho súdu, dôvody dovolania, uplynutie zákonnej odvolacej lehoty

Zbierka NS 2/2011
R 24/2011
Uznesenie
Právna veta: Ak obvinený podal odvolanie až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania a v dôsledku toho odvolací súd nemohol preskúmať rozsudok súdu prvého stupňa, a preto odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. zamietol ako oneskorene podané, nie je proti takému rozhodnutiu odvolacieho súdu prípustné dovolanie (§ 368 ods. 1 Tr. por.), okrem prípadu, ak by obvinený v dovolaní namietal, že odvolanie nebolo podané oneskorene, a preto je naplnený dovolací dôvod spočívajúci v zamietnutí riadneho opravného prostriedku bez splnenia procesnej podmienky na také rozhodnutie (§ 371 ods. 1 písm. j/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného M. K. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1 odsek 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o dovolaní obvineného proti rozsudku uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16. októbra 2007 sp. zn. 4 To 90/07, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. januára 2009 v Bratislave, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.