Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3069

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

569 dokumentov
14390 dokumentov
38 dokumentov
6 dokumentov
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenie § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Lehota na podanie odvolania je lehotou zákonnou a nie je možné ju predĺžiť ani skrátiť. Ide zároveň o lehotu procesnú, čo znamená, že stačí ak je odvolanie posledný deň odvolacej lehoty podané na súde alebo sa odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Môže sa urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, podľa osobitého zákona, telegraficky alebo telefaxom. V prípade, že je odvolani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. H., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. A. H., advokátom v K., proti odporkyni G. L., bývajúcej v R., za účasti vedľajšej účastníčky S.K.P., a.s., T., B., za ktorú koná A-S.P., a.s. B., o náhradu škody, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 11 C 934/2000, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. apríla 2007, sp.zn. 10 C
Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 95 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K. , rodenej G. , zomrelej X. , naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083 /20 10 , o dovolaní M. K. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou , advokát kou so sídlom v Prešove , Francisciho č. 35 , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21 . júla 20 11 sp. zn. 1 8 CoD 3/2011 takto r o z h o d
Právna veta: Podľa ustanovenia § 57 ods. 3 O.s.p., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (najčastejšie pošta). V takom prípade rozhoduje okamih odovzdania odvolania na doručenie, bez zreteľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. P. , IČO X. , proti žalovanej R. K. , zastúpenej JUDr. J. M. , o vypratanie z bytu, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 29 C 116/2008, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 2009, sp. zn. 1 Co 224/2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok je určený (slúži) účastníkovi k tomu, aby ním napadol zásadne každé rozhodnutie súdu prvého stupňa (až na stanovené výnimky), ktoré považuje za nesprávne, a tak mu možno hovoriť o univerzálnom procesnom úkone, ktorým sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania súdu prvého stupňa. 5 2 Cdo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v dedičskej veci po poručiteľovi J. U. , rod. U. , narodenému X. a zomrelému X. , naposledy bytom H. , o dodatočné prejednanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 22 D 693/2008, o dovolaní H. U. , rod. U. , bývajúcej v T. , zastúpenej A. , za ktorú koná konateľ advokát Mgr. M. K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 30. júna 2011 sp. zn. 8 CoD 7/2011 t a k t o : D
Právna veta: Od ďalšieho nadbytočného doručenia rozhodnutia nezačne plynúť nová odvolacia lehota. Včasnosť odvolania treba skúmať len z hľadiska dodržania lehoty, ktorá začala plynúť dňom nasledujúcim po prvom doručení rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom z 28. júna 1993 potvrdil rozhodnutie býv. Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporkyne) z 2. októbra 1989, ktorým bol navrhovateľovi priznaný od 16. januára 1986 čiastočný invalidný dôchodok. Proti rozsudku mestského súdu podal navrhovateľ odvolanie označené dátumom 12. apríl 1994; toho istého dňa ho odovzdal orgánu, ktorý mal povinnosť ho doručiť. V odvolaní zotrval na požiadavke, aby mu bol priznaný invalidný dôchodok a uviedol
Kľúčové slová: navrátenie lehotynavrátenie lehoty na podanie odvolania
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povolenie navrátenia lehoty na podanie opravného prostriedku je podmienené v prvom rade tým, že obvinený zmeškal túto lehotu z dôležitých dôvodov. Za také sa v súlade s ustálenou súdnou praxou považuje napr. ochorenie v posledných dňoch lehoty brániace obvinenému podať včas opravný prostriedok, živelná udalosť (napr. požiar, povodeň, snehová kalamita), ktorá zabránila obvinenému podať opravný prostriedok v lehote, a pod. Zároveň však musí byť splnená i ďalšia podmienka a to, že obvinený požiadal o navrátenie lehoty do troch dní od odpadnutia preká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti o dsúde nému J. B. pre zločin lúpeže podľa § 173 ods. 1 českého Trestného zákonníka na neverej nom zasadnutí konanom 25. apríla 2017 v Bratisla ve o žiadosti odsúden ého J. B. na navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bys
Právna veta: Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania stačí, ak sa odvolanie odovzdalo na poštovú prepravu posledný deň lehoty, avšak len vtedy, ak sa v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. adresovalo orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Úryvok z textu:
Žalovaný napadnutým rozhodnutím z 24. júna 1998 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu bezpečnosti práce (ďalej len „IBP“) v N. zo 16. apríla 1998, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 40 000 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného. Uviedol, že opatrenia v bode 1 a 2 rozhodnutia IBP N. z 13. októbra 1997 sa mohli realizovať až po predpísanej rekonštrukcii (oprave) plynového kotla, čo bol objektívny dôvod,
Právna veta: Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 355 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , so sídlom N. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej I., bývajúcej v Š., o za platenie 888,54 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 6 C 205 /2013, o dovolaní žal obkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 25 . júna 2014 sp. zn. 1 Co 61 /2014, takto r o z h o d
Právna veta: Ustanovenie § 368 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku je po novelizácii Trestného poriadku zákonom číslo 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011, novou úpravou pôvodného ustanovenia § 368 ods. 1 Trestného poriadku upravujúcou možnosť podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. V tomto pôvodnom ustanovení okruh rozhodnutí, voči ktorým bolo možné podať dovolanie, nebol explicitne (priamo) stanovený, ale vychádzal z justičnej praxe odvolávajúcej sa na judikatúru, konkrétne rozhodnutie R 19/2007. Ak je po uvedenej novelizácii okruh predmetných rozhodnutí da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného A. A. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák., v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 20. mája 2015 v Bratislave , o dovolaní obvineného A. A. , ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. O. V. , proti uzneseni
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 O.s.p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 672 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne CD Consulting, s.r.o. , so sídlom v Českej republike, Praha 3 Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, IČO: 264 29 705, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so s ídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Branislav Fridrich IČO: 36 864 421, proti žalovanej J. A. , bývajúcej v S., o plnenie zo zme
MENU