Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 513

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

113 dokumentov
914 dokumentov
39 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v danej veci navrhovateľ je právnickou osobou, bolo potrebné pri posudzovaní včasnosti podania jeho opravného prostriedku na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, skúmať splnenie zákonných podmienok doručovania písomností právnickým osobám v zmysle špeciálnej právnej úpravy ustanovenej v § 25 Správneho poriadku, podľa ktorého náhradné doručenie prichádza do úvahy len v prípade, že doručovanú zásielku do vlastných rúk sa vôbec nepodarí doručiť na adresu právnickej osoby a takáto zásielka sa vráti správnemu orgánu ako nedoručená. Z uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G., s. r. o., M., B., proti odporcovi: Správa katastra Martin, za účasti účastníka konania: F. T., s. r. o., M., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 9.7.2007 č. V 2200/2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 23Sp 40/2007-15 zo dňa 7.1.2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskéh
Právna veta: Podľa § 25 ods. 2 Správneho poriadku, ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. V prejednávanej veci krajský súd odmietol opravný prostriedok navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 28.08.2008 s odôvodnením, že b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. , K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., S. proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Malacky , Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. OPÚ 2008/5033/109 -24/07 zo dňa 28.08.2008, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Kra jského súdu v Bratislave č. k. 3S/222/2008 -89 zo dňa r o z h o d o l : Najv
Právna veta: Podľa § 64 ods. 3 Tr. por. ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj vtedy, ak sa ukáže, že lehota na podanie opravného prostriedku, ktorý bol zamietnutý ako omeškaný, zmeškaná nebola. Z citovaných ustanovení je zrejmé, že zmeškať lehotu na podanie opravného prostriedku možno len z dôležitých dôvodov, aj to len do troch dní od odpadnutia prekážky, ktorá bránila v danom prípade odsúdenému vo včasnom podaní sťažnosti proti zamietavému uzneseniu druhostupňového súdu...Doručovanie súdnych rozhodnutí na čiastočne nepresnú adresu, na ktorej si však odsúdený bežne preberal všetky súdne zásiel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 29. mája 2015 v trestnej veci odsúdeného J. Š. o navrátenie lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 5. septembra 201 3, sp. zn. 1Nt 14/2012, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniam Krajského súdu v Žiline z 19. novembra 2014, sp
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Je potrebné dať do pozornosti nález Ústavného súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému J. D. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona účinného od 01. januára 2006 a iné , na never ejnom zasadnutí 3 . mája 2012 v Bratislave, o žiadosti obvineného o navrátenie lehoty na podanie dovola nia p roti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 12. februára 2008, sp. zn. 3To 4/2008, rozhodol
Právna veta: Podľa § 201 OSP účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Odvolanie sa podáva do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 OSP). Zmeškanú zákonnú lehotu na odvolanie nie je možné odpustiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7So 64/2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E. M. , narodený X. X. , bytom V. V. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Br atislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trn ave z 5. decembra 2011, . k. 44Sd/107/2011 -13, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľa o d m i e t a . Na vrhova
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Z uvedeného vyplýva, že zmeškať lehotu na podanie opra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 11. februára 2014 v trestnej veci proti odsúdenému P. B. v konaní o povolenie obnovy vedenom na Krajskom súde Bratislava pod sp. zn. 2Ntok 2/2013, o žiadosti odsúdeného na navrátenie lehoty na podanie sťažnosti a o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu z 12.
Právna veta: Ak orgán dôchodkového zabezpečenia nevyhovel v plnom rozsahu podanému opravnému prostriedku, je poučenie o novom plynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, uvedené v jeho vysvetľujúcom liste nadbytočné a nemá právne účinky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. januára 2001 odmietol ako oneskorene podaný opravný prostriedok navrhovateľky z 23. októbra 2000, ktoiým sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne z 19. júla 2000 o priznaní starobného dôchodku vo výške 3 704 Sk mesačne s účinnosťou od 20. júla 2000 a s účinnosťou od 20. augusta 2000 vo výške 4 118 Sk mesačne. Proti uzneseniu Krajského súdu v K. podala navrhovateľka včas odvolanie. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo je vecne nesprávne.
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že povole ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6018010007 Dátum vydania rozhodnutia: 7. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6018010007.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej ve ci odsúdeného Z. M. pre prečin výtržníctva podľa § 358 ods. 1 Trestného zákona Českej republiky a iné, n
Právna veta: Ak je opravný prostriedok podaný oneskorene, nedochádza k obnoveniu lehoty na jeho podanie tým, že účastník konania požiadal po jej uplynutí o oznámenie podkladov pre výpočet dávky dôchodkového zabezpečenia. Podľa § 122 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení lehota môže začať plynúť znova len vtedy, ak žiadosť bola podaná ešte pred uplynutím pôvodnej lehoty na podanie opravného prostriedku.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým rozhodnutím odmietol návrh navrhovateľa na preskúmanie rozhodnutia odporkyne z 30. apríla 2002, ktorým bol navrho­ vateľovi priznaný invalidný dôchodok od 18. apríla 2002 v sume 6 704,- Sk mesačne. Odmietnutie návrhu odôvodnil poukazom na ustanovenie § 250p O. s. p. a na skutočnosť, že rozhodnutie odporkyne, expedované mu 15. mája 2002, napadol opravným prostriedkom (odvolaním) 5. augusta 2002, teda po uplynutí 30-dňovej lehoty stanovenej na jeho podanie. Navrhovateľ sa o
MENU