SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351589
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia
  • lehota nájdené 128601 krát v 36154 dokumentoch
  • na nájdené 2458813 krát v 67080 dokumentoch
  • ulozenie nájdené 24743 krát v 10215 dokumentoch
  • disciplinarny nájdené 11357 krát v 1097 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 41272 krát v 11453 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 14 dokumentov


Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 57 ods. 1 veta prvá zákona č. 73/1998 Z.z. (v znení účinnom do 31. decembra 2015) ustanovoval lehotu, v ktorej bolo možné uložiť disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie policajta na 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených policajta, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre uloženie disciplinárneho opatrenia do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/27/2017 6016200779 18. 06. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:6016200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): E.. L.. E.. E. E., F..XX.C. XXXX, .
Právna veta: Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom, ale nahradzuje dôkaz. Nejde o priame nahradenie dôkazu s účinkami ex lege, ale až na základe správnej úvahy správneho orgánu, ktorý môže čestné vyhlásenie pripustiť (rozhodnúť o jeho pripustení). Čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku zákona môže urobiť iba účastník konania. Na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia musí správny orgán účastníka upozorniť (§ 39 ods. 3 Správneho poriadku). Z tohto ustanovenia implicitne vyplýva, že upozornenie sa musí urobiť vopred. Podľa § 39 ods. 3 správneho poriadku, v čestnom vyhlásen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o tom, že rozhodnutie neobsahuje odtlačok pečiatky so štátnym znakom sa javí ako nedôvodné tak , ako aj námietka o nedodržaní lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia v zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z., pretože 30 dňová subjektívna lehota začala plynúť dňa .
Právna veta: Zo zákona č. 73/1998 Z. z. priamo nevyplýva právna úprava obsahu výroku rozhodnutia v prípade ukladania disciplinárneho potrestania... Odvolací súd preto súhlasí s názorom súdu prvého stupňa, že pokiaľ aj zákonodarca v zákone č. 73/1998 Z. z. výslovne neuvádza, že súčasťou výroku o uložení disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto povinnosť správnemu orgánu vyplýva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... možností zákona zrušil aj prvostupňové rozhodnutie, však nevzal do úvahy všetky okolnosti a vhodnosť takéhoto zrušenia vzhľadom na neprerušenie plynutia lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia počas súdneho prieskumu, v dôsledku čoho však nápravu nezákonnosti oboch rozhodnutí už nebude možné vykonať a prvostupňový orgán bude musieť .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... pri služobnom previnení, ktorého sa mal dopustiť povolením úľav dňa 21.10.2003, nebola dodržaná jednoročná lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 126b ods. 7 zákona o štátnej službe, keďže rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho ... žalobca namietal, že s poukazom na § 126 ods. 6 zákona o štátnej službe neboli dodržané lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia, pretože služobné previnenie bolo u žalobcu zistené na základe výsledku kontroly vykonanej dňa 23.07.2004, .
Meritum disciplinárne opatrenie podľa § 119 ods. 1 písm.a/, p/ a § 117 ods. 1 uvedeného zákona
... nezákonnosť postupu žalovaného. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalobcu, že ustanovenie 30 dňovej prekluzívnej lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia znemožňuje prijať záver, že by bolo možné v odvolacom konaní odstraňovať vady konania a dopĺňať dokazovanie ... ustanovení § 126 a § 128 z ákona č. 346/2005. Ustanovenie 30 dňovej prekluzívnej lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia znemožňuje prijať záver, že by bolo možné v odvolacom konaní odstraňovať vady konania a dopĺňať dokazovanie .
Meritum nepreskúmateľnosť pre neúplnosť spisu
... bolo uložené prvostupňovým správnym rozhodnutím č. 1 zo dňa 2. marca 2007, t.j. v zákonnej lehote. Vyslovil, že zákonná lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia nemohla začať plynúť od 11. mája 2006, ako tvrdí žalobca z dôvodu, že pokynom dozorujúceho prokurátora z 11. mája 2006 .
Meritum disciplinárne konanie podľa zákona č. 73/1998 Z. z.
... náležite zaoberal žalobnými námietkami pokiaľ ide o námietky týkajúce sa skutkových zistení, posúdenia disciplinárne ho previnenia, lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia , ako aj posúdenia nepreskúmateľnosti a zrozumiteľnosti rozhodnutia žalovaného a svoje právne závery aj náležite odôvodnil, s ... podľa § 57 ods . 1 zákona č. 73/1998 Z.z. . Podľa jeho názoru lehotu na uloženie disciplinárneho opatrenia je nutné počítať od úplného ukončenia kontroly, ku ktorému v danom prípade došlo až dňa 24.11 .
Meritum disciplinárne konanie podľa § 61 ods. 2 písm.b/ zákona č. 312/2001 Z.z.
... jedným z viacerých dôvodov nezákonnosti napadnutých rozhodnutí. Úvahy žalovaného o tom, že uplynutím jednoročnej prekluzívnej lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia vznikla zákonná prekážka v danej veci konať, sú z právneho hľadiska neprípustné a žal obca ... konaní nemá vplyv na z ák onnosť napadnutých rozhodnutí, a to jednak s prihliadnutím na uplynutie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia, ako aj s prihliadnutím na zmenu právnej úpravy. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd .
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ a ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z.
... , že by konanie žalobcu malo byť posúdené ako menej závažné porušenie služobnej disciplíny a riešené iným disciplinárnym postihom, začala by lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia plynúť nepochybne dňom, kedy sa priamy nadriadený žalobcu o jeho konaní dozvedel. Pre prípad žalobcovho prepustenia zo služobného pomeru však .
Meritum § 48 ods. 3, § 47, § 17 ods. 1, § 58 ods. 1, § 262 ods. 1, § 53 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
... , ktoré existovali v rámci administratívneho spisu. V novom rozhodnutí sa žalovaný nevysporiadal s tou skutočnosťou, že lehota na uloženie disciplinárneho opatrenia už prekludovala, a teda, že prv ostupňové rozhodnutie žalovaného je nezákonné, pretože bolo vydané po 30 ... ani neprejav il záujem zúčastniť sa rokovania poradnej komisie. K námietke žalobcu týkajúcej sa 30 -dňovej lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia, senát odvolacieho súdu poukazuje na ustanovenie § 262 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.