Nájdené rozsudky pre výraz: lehoty v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zachovanie lehoty
Kľúčové slová: zachovanie lehotylehoty v sporovom konaní
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 57 ods. 3 O. s. p lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde, alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Zachovanie lehoty podľa tohto ustanovenia prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému tento orgán má zásielku doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 39 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. – S. P. , a. s., D. , IČO: X. , proti žalovanému: B. , spol. s r. o., Z. IČO: X. , zastúpenému Mgr. S. M. , advokátkou, M. , o zaplatenie 4 841,53 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31. mája 2012, č. k. 2Cob 238/2011 -168, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1\ O.s.p.). Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci výkonu rozhodnutia oprávneného K. , so sídlom v B. , proti povinnej J. S., bývajúcej v B. , o vymoženie 87 € , na odvolanie povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 1. augusta 2012 č.k. E 6140053111 -7, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . Oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva . O d ô v o d n e n i e Krajský súd v Bratislave uznesením z
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 57 ods. 1 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú K. P. a maloletého J. P.P. , oboch bývajúcich u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove, pracovisko Sabinov, deti rodičov matky - M. P. , bývajúcej v L. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. R. , advokátom so sídlom P. a otca - J. P. , bývajúceho v Ľ. , o návrhu matky na zákaz styku otca s m
Kľúčové slová: doručovanie písomností súdom lehoty v sporovom konaní
R 38/2005
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak doručujúci orgán nemôže doručiť zásielku príslušnému súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplné uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne neúčinné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 14. apríla 2003, č. k. 15 Cb 511/99-211, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2003, č. k. 2 Obo 284/03-243, odvolanie žalobcu odmietol. V odôvod­ není uznesenia uviedol, že žalobca odvolanie podal na pošte 25. júna 2003, t. j. v lehote stanovenej v ustanovení § 204 ods. 1 O. s. p., ale nesplnil ďalšiu podmienku, keď nepodal (neadresoval) toto odvolanie na súde, proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 O.s.p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 672 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne CD Consulting, s.r.o. , so sídlom v Českej republike, Praha 3 Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, IČO: 264 29 705, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so s ídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Branislav Fridrich IČO: 36 864 421, proti žalovanej J. A. , bývajúcej v S., o plnenie zo zme
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania povinného vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni a z ustanovenia § 240 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého zmeškanie uvedenej lehoty nemožno odpustiť. Lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. platí, že lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 309 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej : INTEX, akciová spoločnosť , so sídlom v Liberci, T anvaldská 345, proti povinnému : J. B. , bývajúc emu v K. , pre vymoženie 5 856 ,- € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 8 Er 702/2006 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 201 3, sp. zn. 2 Co E 2/201 3, takto r o z h o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť podanie v zmysle § 57 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sa považujú aj subjekty registrované, prípadne licencované podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 1 42 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSTI, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grö sslingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti žalovanej Slovenskej republi ke, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti, so sídlom v Bratislave, Župné námestie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I keď úprava rozhodovania o neodkladných (skôr predbežných) opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a súčasťou takejto špecifickej úpravy je tiež jej založenie i na momente prekvapenia (tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu), toto platí len v štádiu konania pred súdom prvej inštancie a aj pred odvolacím súdom len vtedy, ak súd prvej inštancie návrh zamietol alebo ho odmietol (v tejto súv. por. § 331 ods. 1 C.s.p.), v tejto veci (kde už súd prvej in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/101/2018 Identifikačné číslo spisu: 1316212839 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1316212839.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletých R. A., nar. XX. marca XXXX a X. A., nar. XX.
Merito veci Lehoty
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného telefaxom (§ 42 ods. 1 O. s. p.) je lehotou procesnou; pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a §57 O. s. p.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu K., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému Mgr. J. F., bývajúcemu v P., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. L. J., advokátkou v K., o zaplatenie 8.182 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Lučenci pod sp. zn. 17 C 37/2007, o dovolaní žalovaného proti u
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konanídoručovanie písomností do vlastných rúk
R 5/2006
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkom konania poštou, sa pova- žuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej uloženia pri dodr- žaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. len vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručovania zdržiaval a zároveň mal reálnu možnosť si písomnosť v tejto lehote vyzdvihnúť. Aj pre lehotu uvedenú v tomto zákonnom ustanovení treba pou- žiť všeobecne platné pravidlá pre počítanie lehôt (§ 55 a nasl. O. s. p.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 20. apríla 2004, č. k. 10 C 1/2003-102, zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti výpovede z nájmu bytu a uložil im povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania v sume 10 414,- Sk do rúk advokátky žalovaného do troch dní. Krajský súd v Nitre uznesením z 29. októbra 2004, sp. zn. 8 Co 208/2004, odvolanie žalobcov odmietol a žalovanému trovy odvolacieho konania nepri­ znal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa bo
MENU