Nájdené rozsudky pre výraz: likvidácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1793

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

819 dokumentov
22483 dokumentov
353 dokumentov
10 dokumentov
144 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: rozhodnutie o odvolaníúčastnícisúd odmietne odvolanie
Právna veta: Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Záver súdu o neoprávnenosti určitého subjektu (odvolateľa) podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie sa musí opierať o dva základné predpoklady, a to o 1/ jasne a presne definovaný okruh účastníkov konania a 2/ zistenie, že opravný prostriedok podala osoba, ktorá do tohto okruhu účastníkov nepatrí a rozhodnutím súdu nebola dotknutá na svojich právach a právom chránených záujmoch.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu Mgr. J. C., bývajúceho v P., proti žalovanému U., IČO: X., so sídlom v P., o zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 7 C 1621/1998, o dovolaní B. P. pozemkového spoločenstva proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. apr
Kľúčové slová: likvidácia družstva zrušenie a likvidácia družstvadružstvo
R 39/2005
Právna veta: Súd môže nariadiť likvidáciu družstva iba vtedy, ak družstvo uvedené v ustanovení § 765 ods. 1 Obchodného zákonníka nepožiada o vykonanie zmien v obchodnom registri a v ustanovenej lehote neurobí tak ani po výzve súdu.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 18. júla 1997 sa žalobcovia domáhali, aby súd zrušil Poľnohospodárske družstvo L. H. so sídlom v K., zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu B. B. a nariadil jeho likvidáciu. Žalobu odôvodnili tým, že žalované družstvo pri svojom založení porušilo transformačný zákon č. 42/1992 ííb., lebo sa netransformovalo v zmysle jediného prijatého trans- formaÉného projektu. Krajský súd v Ž. uznesením z 5. mája 1999, č. k. 22 Ncb 126/98-207, ná­ vrh zamietol a rozhodol o náhrade
Právna veta: 1. Podľa § 75a Obchodného zákonníka (ďalej len „Obch. z.“ ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Na vymenovanie likvidátora sa nepoužijú ustanovenia § 71 ods. 1. Po právoplatnosti rozhodnutia súd zapíše likvidátora do obchodného registra. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Pohľadávky voči spol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu I.v likvidácii so sídlom P., zastúpená likvidátorom J. F., advokátom, B., proti žalovaným 1/ P., K., 2/ A., K., 3/ C., K., o určenie neplatnosti dražby, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 20 C 34/2005, o dovolaní likvidátora žalobcu proti uzneseniu Krajského sú
Právna veta: Ak likvidátor nie je ustanovený alebo ak sa skončila jeho funkcia a nie je ustanovený nový likvidátor, musí vykonávať likvidáciu spoločnosti až do ustanovenia likvidátora jej štatutárny orgán (§ 68 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov „ ďalej len Obchodný zákonník“). Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti podľa § 72 (§ 70 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka). Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 284 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.S.S. , zastúpeného JUDr. V. S., advokátkou v P., proti žalovanej M. V. , o zaplatenie 431,49 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 20 C 235 /20 06, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 20 . januára 20 10 , sp.zn. 3 Co 145 /20 08, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského s
Kľúčové slová: zrušenie spoločnosti bez likvidácie
Právna veta: Na prípady uvedené v § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka nadväzuje procesné ustanovenie v zákone č. 530/2003 Z. z. v ust. § 8a, ktorý obsahuje procesný príkaz registrovému súdu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. V ust. § 8a zákona č. 530/2003 Z. z. ide však o prípady, keď k zrušeniu spoločnosti dochádza v dôsledku rozhodnutia súdu a nie spoločníkov, či už priamo v podobe uznesenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo v podobe rozhodnutí, ktoré ex lege vyvolávajú zrušenie spoločnosti, napr. uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 3 písm. d) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob do 27 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : J., s. r. o., Z. , IČO: X. , zastúpeným JUDr. C.S. , advokátom so sídlom ul. F.Č. , v konaní o návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra v Oddieli: Sro, Vložka číslo: 3297/L, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 26Nsre/1/2012, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa 3. apríla 2012 sp. zn. 13Cob/30/2012, t
Právna veta: Vstup rezortnej poisťovne do likvidácie, ani vyhlásenie konkur­zu na jej majetok bez ďalšieho neznamená, že z majetku zrušenej poisťovne nie je možné uspokojiť záväzky voči zdravotníckym za­riadeniam.

Úryvok z textu:
Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 20. septembra 2002, č. k. 2 Obo 70/02-264, rozsudok Krajského súdu v B. zo 6. decembra 2001, č. k. 39 Cb 60/01-163, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvod­ není rozsudku odvolací súd konštatoval, že súd prvého stupňa žalobe vyho­ vel na tom skutkovom základe, že žalobca je prevádzkovateľom zdravotníc­ keho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť v
Právna veta: 1. V prípadoch rozhodnutia konkurzných súdov podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka, ako aj v prípade rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti, je následne obchodná spoločnosť ex offo vymazaná z obchodného registra podľa kogentného ust. § 68 ods. 4 a 9 Obch. zákonníka a ust. § 8a zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýto zjednodušený postup pri výmaze z obchodného registra však nie je možný a zákon to ani nepredpokladá v prípade, ak by došlo k zrušeniu spoločnosti rozhodnutím príslušného orgánu samot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /43/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : F. G. , s. r. o., so sídlom D. , X. Ž. , IČO: X. , zast. JUDr. F. B. , advokátom so sídlom N. , X. Ž. , v konaní o návrhu na vý maz spoločnosti z obchodného reg istra vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 26 Exre 1356/2009, na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 15. februára 2011, č. k. 13 Cob/270/2010 -206, takto r o z
Kľúčové slová: dedičské konaniepredĺžené dedičstvolikvidácia dedičstva
R 66/2018
Právna veta: Všeobecná cena pohľadávky ako majetkového práva patriaceho do dedičstva sa za určitých okolností, ktoré majú vplyv na jej vymožiteľnosť, nemusí rovnať jej výške.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6313212048 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6313212048.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi M. R., zomrelom XX. októbra XXXX, naposledy bývajúcom v N., vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp .zn. 3 D 148/2013, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti osvedčeniu o dedičstve
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva
R 56/2006
Právna veta: Rozdelenie družstva je samostatnou formou vzniku družstva, ktorá v ustanovení § 257 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka nie je uvedená, a preto v takom prípade zrušenie družstva podľa tohto ustanovenia možné nie je.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 28. januára 2002, č. k. 16 Cb 764/98-115, zrušil s likvidáciou S. b. d. H. 66 K., so sídlom ul. Csl. armády č. 14, K., za­ písané v Obchodnom registri Okresného súdu K. I. v odd. Dr vo vi. č. 967/V. Konanie o návrhu navrhovateľky II. (t. j. B. W.) zastavil a vymenovanie lik­ vidátora vylúčil na samostatné konanie. V odôvodnení uznesenia uviedol, že pri založení družstva bol porušený zákon, a to ustanovenie § 49 zákona č. 176/1990 Zb., pretože neboli splnené podmienky
MENU