SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189566
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: likvidácia družstva


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: likvidácia družstva
  • likvidacia nájdené 4669 krát v 1723 dokumentoch
  • druzstva nájdené 4259 krát v 892 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 38 dokumentov


Kľúčové slová: likvidácia družstva , zrušenie a likvidácia družstva, družstvo

Zbierka NS 4/2005
R 39/2005
Rozsudok
Právna veta: Súd môže nariadiť likvidáciu družstva iba vtedy, ak družstvo uvedené v ustanovení § 765 ods. 1 Obchodného zákonníka nepožiada o vykonanie zmien v obchodnom registri a v ustanovenej lehote neurobí tak ani po výzve súdu.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 18. júla 1997 sa žalobcovia domáhali, aby súd zrušil Poľnohospodárske družstvo L. H. so sídlom v K., zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu B. B. a nariadil jeho likvidáciu. Žalobu odôvodnili tým, že žalované družstvo pri svojom založení porušilo transformačný zákon č. 42/1992 ííb., lebo sa netransformovalo v zmysle jediného prijatého trans- formaÉného projektu. Krajský súd v Ž. uznesením z 5. mája 1999, č. k. 22 Ncb 126/98-207, ná­ vrh zamietol a rozhodol o náhrade trov konania .
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva

Zbierka NS 6/2006
R 56/2006
Rozsudok
Právna veta: Rozdelenie družstva je samostatnou formou vzniku družstva, ktorá v ustanovení § 257 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka nie je uvedená, a preto v takom prípade zrušenie družstva podľa tohto ustanovenia možné nie je.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 28. januára 2002, č. k. 16 Cb 764/98-115, zrušil s likvidáciou S. b. d. H. 66 K., so sídlom ul. Csl. armády č. 14, K., za­ písané v Obchodnom registri Okresného súdu K. I. v odd. Dr vo vi. č. 967/V. Konanie o návrhu navrhovateľky II. (t. j. B. W.) zastavil a vymenovanie lik­ vidátora vylúčil na samostatné konanie. V odôvodnení uznesenia uviedol, že pri založení družstva bol porušený zákon, a to ustanovenie § 49 zákona č. 176/1990 Zb., pretože neboli splnené podmienky na .
Kľúčové slová: družstvo

Zbierka NS 6/2005
R 62/2005
Rozsudok
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje, aby na tom istom stupni rozhodoval vo veci opakovane ten istý senát alebo sudca. Toto nie je dôvod na vylúčenie sudcu z konania a rozhodovania vo veci.

Úryvok z textu:
... schválenia transformačného projektu, inak na­ stávajú dôsledky uvedené v § 765 ods. 4 Obchodného zákonníka, t. j. súd na­ riadi likvidáciu družstva. Z uvedeného vyplýva, že cit. ustanovenie § 765 ods. 3 nie je možné vykla­ dať spôsobom, ako to urobil odvolací .
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že inštitút vedľajšieho účastníka nebol prebratý do účinného procesného predpisu (C. s. p.), ale bol nahradený intervenientom, ktorý na seba viaže iné procesné postupy a povinnosti (§ 81 a nasl. C. s. p.). Vedľajší účastník sa po nadobudnutí účinnosti C. s. p. od 01. 07. 2016 na intervenienta netransformoval. Účinky vedľajším účastníkom do 30. 06. 2016 podaného odvolania v zmysle § 470 ods. 2 veta prvá C. s. p. však zostali zachované. Iný výklad, aj napriek tomu, že vedľajšie účastníctvo takéhoto subjektu s účinnosťou C. s. p. bez ďalšieho zaniklo, by od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členov J. SD K. do J. SD P., ktorý právny vzťah nesúvisí s konkurzom, resp. konkurznou podsta tou , ani s likvidáciou družstva, a nie je preto dané zákonné zmocnenie likvidátora, či správcu konkurznej podstaty konať v mene žalobcu, ktorým bola J. SD .
Merito o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky
... konaní. Podľa § 17d ods.3 zákona č. 42/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon), pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní má podielnik postavenie veriteľa. Podľa § 33c zákona družstvo, ktoré nevydalo .
Merito o určenie pravosti pohľadávky vo výške 180 000,- Sk
... a vyporiadaní majetkových nárokov v družstve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má podielnik pos tavenie veriteľa pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní. Tým odvolací súd sledoval podčiarknutie skutočnosti, že ustanovenie § ... vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstve v znení neskorších predpisov (podľa ktorého má podielnik postavenie veriteľa pri likvidácii družstva a v konkur znom konaní a v konaní o vyrovnaní) nie je možné použiť na konkurz a vyrovnanie, .
Merito o určenie pravosti pohľadávky vo výške 2 441,65 Eur
... titulom nezaplatenia poskytnutej právnej pomoci spočívajúcej v činnosti týkajúcej sa možnosti založenia spoločného podniku družstva s treťou osobou a možnou likvidáciou družstva. Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 12. má ja 2009 / na l. č. 64 / žalobe vyhovel. Žalovaná podala proti tomuto .
Merito o určenie neplatnosti uznesení zo zhromaždenia delegátov z 26. mája 2005
... /. Stanovy žalovaného spôsoby zániku členstva upravujú v čl. 23 / dohodou, vystúpením, smrťo u člena, pokiaľ dedičstvo neprejde na dediča, vylúčením, likvidáciou družstva, prevodom členských práv podľa č. 21/ . Podľa čl. 23 písm. f/ členstvo v družstve zaniká prevodom členských práv podľa čl .
Merito o určenie pravosti pohľadávky vo výške 36 800,-- Sk
... mu nebol podielnický list vydaný. Z ustanovenia § 17d ods. 3 zákona č. 42/1991 Zb. vyplýva, že podielnik pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní má postavenie veriteľa. V danom spore žalobca je majiteľom vkladu, ktorému podielnicky list .
Merito o zaplatenie 1 215,83 € (36 628,-- Sk) s prísl.
... družstva, ktorý je nájomcom bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, hoci bolo na to vyzvané, bolo by to dôvodom na likvidáciu družstva. Žalobca je právnym nástupcom družstva, ktoré pridelilo predmetný byt otcovi žalovaného. V konaní bolo preukázané, že otec žalovaného požiadal 2 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.