Nájdené rozsudky pre výraz: maiori ad minus

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
229 dokumentov
6 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odstránenie stavby stavba
Právna veta: Pojem „odstránenie stavby“ v zmysle § 88 Stavebného zákona, arg. a maiori ad minus implicitne zahŕňa aj zasypanie výkopovej jamy rýh, ktoré predchádzali realizácii stavby, ktorá sa neuskutočnila. Odstránenie stavby je nevyhnutné vykladať ako uvedenie do pôvodného stavu, vrátane povrchovej úpravy pozemku. V prípade uvedenia staveniska do pôvodného stavu, hoci sa na stavebnom pozemku nenachádzajú stavebné konštrukcie výslovne upravené v § 43 ods. 1 stavebného zákona, ak niet iného právneho režimu upraveného stavebným zákonom, ktorý by takýto skutkový stav explicitne riešil, je potrebné postupov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/33/2019 1018201537 20. 05. 2020 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2020:1018201537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a zo sudcov JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): INFORAMA a.s., Mlynské Nivy 54, B
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že obsah povinnosti mlčanlivosti policajta v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o Policajnom zbore") je natoľko široký, že pokrýva všetky skutočnosti, informácie, údaje či akékoľvek poznatky, ktoré policajt získal, resp. o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Z časového hľadiska niet pochýb o tom, že vznik povinnosti mlčanlivosti je naviazaný na moment vzniku služobného pomeru. Na strane druhej, keďže povinnosť mlčanlivosti sa týka policajta ako fyzickej osoby a nie ako inštitúcie (Policajného zboru), k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/28/2019 4215010531 9. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:4215010531.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku dňa 9. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného
Právna veta: Trestný poriadok, ako to vyplýva z citovaných ustanovení § 293 ods. 6 a ods. 7, výslovne stanovuje, že aj v prípadoch, keď je prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nevyhnutná (obvinený je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov), je možné napriek tomu verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného vykonať, ak obvinený o vykonanie verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti výslovne požiada. V ostatných prípadoch (kedy prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/53/2019 1315010677 25. februára 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:1315010677.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci obvineného E. L. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, na neverejnom zas
Právna veta: Účastníci pracovnoprávneho vzťahu nemôžu v manažérskej zmluve, upravujúcej mzdu vymenovaného vedúceho zamestnanca, vylúčiť iné mzdové nároky, ktoré by mohli zamestnancovi vzniknúť v budúcnosti podľa kolektívnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. B. rozsudkom z 10. novembra 1998, č. k. 15 C 267/97-47, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia trinásteho platu za rok 1996 vo výške 10 495 Sk so 17,6 % úrokmi z omeškania od 1. mája 1997 až do zaplatenia. Zároveň rozhodol, že žalovanému sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že mzdové podmienky žalobcu, ktorý u právneho predchodcu žalovaného vykonával funkciu riaditeľa bývalého štátneho podniku, boli dohodnuté manažérs
Kľúčové slová: ochrana utajovaných skutočnostíbezpečnostne nespoľahlivá osoba
R 71/2011
Právna veta: Činnosť každej osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností musí byť individuálne vyhodnotená a musia byť posúdené a identifikované tie skutočnosti z jej predchádzajúcej činnosti, ktoré sú hodnotené ako podstatné pre posúdenie osoby ako bezpečnostne nespoľahlivej.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím zo dňa 7. marca 2007 žalovaný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie Národného bezpečnostného úradu zamietol odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu Národného bezpečnostného úradu s odôvodnením, že Výbor NRSR preskúmaním spisového materiálu zistil, že tento obsahuje písomné dôkazy o tom, že žalobca vedome spolupracoval s ustanovenými štruktúrami bývalej Štátnej bezpečnosti. Zväzky s registračným č. XXXX a č. XXXX obsahujú napríklad písomné záznamy
Právna veta: Vec prejednávajúci senát opätovne zdôrazňuje zásadu právnej istoty, ktorú vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom zohľadňuje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Pomerne krátka (dvojmesačná) prekluzívna lehota uvedená v tomto ustanovení pôsobí na subjekty pracovnoprávnych vzťahov, aby v primeraných lehotách uplatňovali svoje práva (nároky) a zároveň bráni tomu, aby ani jedna strana týchto vzťahov nebola vystavená právnej neistote po časovo neprimeranú (neistú) dobu. Účelom stanovenia prekluzívnej lehoty - aj v prípade § 77 Zákonníka práce - je teda to, aby sa čo najrý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/257/2018 6713221014 23. 05. 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:6713221014.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. D. A., bývajúceho vo I., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP č. 41, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, IČ
Právna veta: správa daní s prihliadnutím na jej účel vo vzťahu k fiškálnym záujmom štátu, je príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi verejného práva upravená tak, že daňový subjekt má okrem iného povinnosť sám si daňovú povinnosť vypočítať, priznať ju a zároveň hodnoverne preukázať prostredníctvom riadne vedeného účtovníctva a iných listinných dôkazov, pričom v rámci daňového konania nesie dôkazné bremeno (§ 29 ods. 8 zákona o správe daní). Správca dane je oprávnený a zároveň i povinný s využitím inštitútu daňovej kontroly a iných procesných postupov, za zachovania procesných práv daňových ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/14/2013 3011200316 26.02.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:3011200316.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu : E. E., bytom J. XX/XX - XX, H., zastúpeného JUDr. Jozefom
Právna veta: ...ak držiteľ pozemku tento užíval pred 1. januárom 1992 domnievajúc sa, že mu patrí právo osobného užívania pozemku a ak užíval tento pozemok od 1. januára 1992 domnievajúc sa, že je vlastníkom pozemku (transformácia práva ex lege), potom sa držba pozemku pred 1. januárom 1992 započíta do doby potrebnej na vydržanie. To z dôvodu, že držba pozemku pred 1. januárom 1992 napĺňa pojem „oprávnená držba“ definovaný v citovanom § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, lebo držiteľ pozemku má za to, že mu „právo patrí“. ...Ak je totiž držba pozemku podľa tohto ustanovenia oprávnená, nemožno ju cha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/7/2012 9012899307 29.01.2014 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2014:9012899307.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. R., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. Milanom Rojčekom, advokátom v Žiline, Bottova 7, proti odporcom 1/ A. B., bývajúcemu v S., 2/ F. B., bývajúcej v S., zastúpeným JUDr. Jozefom Bebčákom, advokátom v Žiline,
Právna veta: Najvyšší súd sa nestotožňuje s námietkou žalovaného, že na správne konanie pred disciplinárnymi orgánmi poľovníckeho združenia sa nevzťahuje zákon o správnom konaní, pretože v predmetnej veci sa jednalo o rozhodovanie o právach a povinnostiach člena poľovníckeho združenia. Verejnoprávny charakter podporuje zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorý prostredníctvom svojho ust. § 41 a nasl. vytvára komorový systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva (najmä § 51 cit. zákona) a ďalej aj systém prísnej kontroly etického správania jednotlivých členov s tým, že podriaďuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu : Š., pr ávne zast úpený JUDr. Ladislavom Csákom, advokátom, so sídlom Hviezdoslavova 4, Rožňava, proti žalovanému : Poľovnícke združenie Šafárikovo , Záhradnícka 12, T ornaľa, IČO: 35 994 76
MENU