Nájdené rozsudky pre výraz: majetková účasť v obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
67 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného
Kľúčové slová: združovanie občanovzárobková činnosťpodnikanie
R 5/1998
Právna veta: Občianske združenie môže samé alebo spoločne s niekým založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Košice 1 uznesením z 11. novembra 1994 rozhodol, že sa povoľuje zápis v odd. Sa vo vložke číslo 533/VI. D., investičný fond, akciová spoločnosť, so sídlom v K. do obchodného registra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra 1994. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že týmto uznesením bol porušený zákon, zrušil ho a vec vrátil Obvodnému súdu Košice 1 na ďa
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/8/2010 9010899769 31.07.2012 JUDr. Milan Deák ECLI:SK:NSSR:2012:9010899769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Deáka a sudkýň JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Jany Cisárovej, v právnej veci žalobcu Ministerstva financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovičo
Meritum zaplatenie zmenkovej sumy 331 939,19 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3Ob do /39/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Ing. P. , nar. X. , bytom H. , proti žalovan ému : R. , nar. X. , bytom B. , zastúpené mu advokátskou kanceláriou G. , so sídlom K. , IČO: X. , o zaplatenie zmenkovej sumy 331 939,19 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresn om súd e Košice I pod sp. zn. 31CbZm /1/2013 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 14 . apríl a 201 6
Meritum 13 709,08 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/172/2018 3713205002 14. marca 2019 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2019:3713205002.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I. K., bývajúceho v E., t.č. ÚVTOS Ilava, zastúpeného Mgr. Petrou Hrubovou, advokátkou so sídlom v Ilave, Mierové námestie č. 93, proti žalovaným 1/ FLY COP, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Šebešťanova č. 112, I
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: S.P., B.B., proti odporcovi: O.P.Ú. K. - O., za účasti 1/ Ing. Ľ.Š., bytom R., ul. S., zastúpeného advokátkou JUDr. V. Š., Advokátska kancelária S.N.V., Z., 2/ Š.Š., bytom v R., Š., o preskúmanie záko
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci navrhovateľov: 1/ MUDr. M., bytom B., 2/ F., S., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova č. 1, Nové Zámky, za účasti: pozemkový fond, Búdkova č. 4, Bratislava, 4/ O., o preskúmani
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/89/2012 3011200562 11.12.2012 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2012:3011200562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1/ L. X., bytom B., P. - X. V., prechodne bytom B.
Meritum reštitúcia § 6 ods. 1 písm. d/ zákona č. 229/1991 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľa : M. B. , bytom H. , právne zastúpený JUDr. M. B. , advokátom , so sídlom AK, Š., proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad Košice okolie , so sídlom Popradská 78, Košice, za účasti účastníkov správneho konania : l. I ng. Š
MENU