Nájdené rozsudky pre výraz: majetkové a sociálne pomery účastníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
167 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkovmajetkové a sociálne pomery účastníka
R 96/2011
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov z hľadiska pomerov účastníka sú rozhodujúce najmä jeho majetkové a sociálne pomery, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo/190/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. bytom v B., proti žalovanému Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Poštový priečinok 72, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 153157/1-09-2007 zo dňa 9. novembra 2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/37/2009-60 zo dňa 17. apríla 2009, takto r o z h o d o l
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. , so sídlom Hlavná 2, Malá Bara , IČO: 36 590 193 , zast. advokátom : JUDr. Ľuboš Petrovský , so sídlom Šuúrova 20 , Košice , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. 1100303 /1/ 34750 -222883 /2013 /50 81 zo dňa 07 . mája 2013 , konajú
Právna veta: O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník v zmysle citovaného zákonného ustanovenia požiadať. Je pritom povinnosťou účastníka vierohodným spôsobom preukázať súdu svoje pomery, ktoré sú rozhodné pre posúdenie dôvodnosti jeho žiadosti. Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /246/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. K. , bytom M. , zastúpenému JUDr. E. K. , advokátkou so sídlom R. , proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, so sídlom Ul. 9. mája, Banská B ystrica, o preskúmanie zákonnos ti rozhodnutia správneho orgánu , o odvolaní žalobcu p roti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. septembra 2010 , č. k. 24S /78/2
Právna veta: Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k majetkovým a sociálnym pomerom žalobcu, ktoré musí vierohodným spôsobom preukázať, výške súdneho poplatku a povahe spoplatňovaného úkonu Rozhodnutie o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí zodpovedať tomu, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pomermi účastníka sú najmä pomery majetkové (ak je žiadateľom fyzická osoba, tak aj rodinné, sociálne a zdravotné), ktoré nie sú len dočasnej alebo prechodnej povahy, a odôvodňujú záver, že poplatník nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /219/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Z. o. S. z. z. , L., M ., B. IČO: X, zastúpenej JUDr. J. H. , advokátkou, so sídlom Č. , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úrad u v Bratislav e, so sídlom Trenčianska 55, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 354/209/09/2010 z 12. marca 2010, o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov , na odvolanie žalobcu proti uznesen
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Vychádzajúc, ako z jazykového výkladu uvedeného zákonného ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 0/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti BARAVIN, s. r. o. , so sídlom vo Veľkej Bare 5, IČO: 36200417, zastúpenej JUDr. Pavlom Gombo som , advokátom so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonn osti rozhodnutia žalovaného z 23. j anuára 2012 č. 1040505 /142 /20
Právna veta: Konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: obchodn á spoločnos ť TVX SK , s.r.o., so sídlom Ladmovce 170 , IČO : 44 009 607, zastúpen ý advokátom JUDr. Pavlom Gombosom, A dvokát ska kancelária so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému : Finančné riaditeľstv o Slovenská republik a, so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 63, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 3. júna 2013 č. 110030 3/1/
Právna veta: Podľa § 30 veta prvá OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/252/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.M., bytom v N., M., proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 159/2006-33-POK-2 zo dňa 20. júla 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 65/08- 89 zo dňa 14. mája 2009, takto r o z h o d o l
Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 OSP je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou je nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a druhou skutočnosť, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Oprávnenosť žiadosti preto súd hodnotí z hľadiska splnenia uvedený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200242 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200242.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. F. F., trvale bytom K. XXX/XX, XXX XX S., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelári a Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o
Právna veta: Podľa § 83 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Citované zákonné ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania (litispedencia), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má: - rovnakých účastníkov, - rovnaký predmet konania, - rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sži /6/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. I., bytom Š., proti žalovanému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Drieňová 22, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS -230 -2010/01475/TDL zo dňa 22. júla 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. júla 2011 , č. k. 1S /44/2011 -22 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej r
Právna veta: V sporovom konaní (v danom prípade ide o také konanie) sa otázka náhrady trov konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p.) a princípom procesného zavinenia na zastavení konania (§ 146 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Len výnimočne môže súd v konaní (procesne) úspešnému účastníkovi nepriznať náhradu trov konania. Občiansky súdny poriadok v § 150 ods. 1 O.s.p. priznáva súdu moderačné právo zmierniť dôsledky (dopady) ustanovení upravujúcich náhradu trov konania. Pokiaľ sú splnené predpoklady uvedené v tomto ustanovení, môže súd výnimočne nepriznať náhradu trov konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/24/2011 4606205372 13.03.2014 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2014:4606205372.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. V., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. Jánom Paučom, advokátom v Žiari nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 6, proti žalovanému K. S., bývajúcemu v K., zastúpeného JUDr. Katarínou Macháčkovou, advokátkou
MENU