Nájdené rozsudky pre výraz: majetkové pomery

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2108

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2109 dokumentov
23873 dokumentov
17 dokumentov
8 dokumentov
12 dokumentov
90 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry sú pre rozhodovanie o priznaní oslobodenia o súdnych poplatkov rozhodujúce aktuálne majetkové pomery účastníka súdneho konania a jeho reálna možnosť prístupu k súdu pri uplatňovaní a bránení práva zaplatením súdneho poplatku. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ustanovenie § 138 OSP nepripúšťa podmieňovanie poskytnutia individuálneho oslobodenia od platenia súdnych poplatkov skúmaním dôvodov, pre ktoré sa účastníkove majetkové pomery stali tak ťaživými, že nie je spravodlivé zvyškom spoločnosti od neho požadovať niesť zákonom stanovenú poplatkovú povinnosť. Avšak j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/ 7/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/ 63418/ 2014 zo dňa 31.01.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S /1
Kľúčové slová: peňažná zárukamajetkové pomerynahradenie väzby
R 42/2007
Právna veta: 1. Základným hľadiskom, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o prijatí peňažnej záruky aj pri stanovení jej výšky, je otázka, či a aká výška sumy, ktorá tvorí peňažnú záruku, dostatočne odstráni odôvodnenú obavu z konania obvineného uvedeného v ustanovení § 67 ods. 1, ods. 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 a či so zreteľom na jeho majetkové pomery, resp. majetkové pomery osoby, ktorá peňažnú záruku ponúka, by bola strata peňažnej záruky takou citeľnou ujmou, ktorá odôvodňuje predpoklad, že preváži nad obavou z konania obvineného uvedeného v § 67 ods. 1, ods. 3 Trestného por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyššie uvedeným uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podklade sťažnosti obvineného J. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Ban­ skej Bystrici s právomocou Špeciálneho súdu z 2. mája 2005, sp. zn. Pš 12/04, podľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a Krajskému súdu v Banskej Bystrici s právomocou Špeciálneho súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Banskej Bystrici s právomocou Špeciálneho súdu (ďalej len „krajský
Právna veta: Podľa § 30 veta prvá OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce najmä majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/252/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.M., bytom v N., M., proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 159/2006-33-POK-2 zo dňa 20. júla 2006, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 65/08- 89 zo dňa 14. mája 2009, takto r o z h o d o l
Právna veta: Zákonnou podmienkou na oslobodenie od súdnych poplatkov je skutočnosť, že oslobodenie pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku, k trovám, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, k povahe uplatňovaného nároku a k ďalším podobným okolnostiam. Je taktiež potrebné pri fyzických osobách zvážiť celkovú sociálnu situáciu, zdravotný stav a podobne, pritom účastník je povinný vierohodným spôsobom svo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu: M. L. , štátna príslušnosť Alžírsko, zastúpený: A. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava , Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , Hrobákova 44, 852 42 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. UHCP -173 -9/RHCP -BA -HCP -R-2009 zo dňa 16. apríla 2009 , o
Právna veta: Zákonným predpokladom oslobodenia od súdnych poplatkov sú: - majetkové, zárobkové a osobné i sociálne pomery účastníka, - nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov súd prihliada aj na výšku súdneho poplatku, na prípadné trovy, ktoré si vyžiada dokazovanie vo veci, ako aj na povahu uplatneného nároku. 4 5Sžo/180/2010 Podľa § 30 ods. 1 OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Cent ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /180/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. a 2/ E. , oboch bytom H. , proti odporkyni Správe katastra Bytča , Zámok č. 104, 014 01 Bytča, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporkyne č. 606/2008 z 18. septembra 2008 a o žiadosti navrhovateľov o ustanovenie zástupcu z radov advokátov na odvolani e navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline , sp. zn. 23Sp/13/2010 -78 zo 1
Právna veta: V prípade príspevku na výživu nevydatej matky ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného, ktorou je otec dieťaťa povinný prispievať nevydatej matke najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu na jej výživu (§ 74 Zákona o rodine). Vyživovacia povinnosť je teda časovo obmedzená na dva roky, pričom jej začiatok možno určiť najskôr dňom, kedy nevydatej matke klesli po prvýkrát príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu. Podmienkou priznania tohto príspevku je skutočnosť, že v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo na strane nevydatej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/185/2018 1709209394 26. novembra 2019 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2019:1709209394.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a JUDr. Janky Cisárovej, v právnej veci navrhovateľky B., bývajúcej prechodne v T. zastúpenej JUDr. Martinom Rohaľom Iľkivom, advokátom so
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf /37 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : TOKAJ MUŠKÁT SK s.r.o. , so sídlom Veľká Bara 45, IČO: 36 603 074, zastúpeného JUD r. Pavlom Gombosom , advokát om , Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému : Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 981 8301 /1/393840/2012 zo 7. marca 201 2, o odvolan í žalobcu proti uzneseniu Krajsk
Právna veta: Je spravidla takmer vždy potrebné pred rozhodnutím o kaucii nielen zistiť majetkové pomery osoby, ktorá za obvineného ponúka peňažnú záruku, ale tiež túto osobu oboznámiť s podstatou obvinenia a dôvodmi väzby a napokon vopred ju upozorniť na dôvody, pre ktoré môže peňažná záruka pripadnúť štátu. Na tieto účely môže veľmi dobre slúžiť výsluch osoby ponúkajúcej peňažnú záruku, čo však špecializovaný trestný súd neučinil. Špecializovaný trestný súd žiadnym spôsobom nezisťoval majetkové pomery matky obvineného (osoba ponúkajúca peňažnú záruku), pričom sa uspokojil len s potvrdením z banky o výške ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3Tost/42 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senát e zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obvineného M. M. a spol. pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 29. decembra 2015 v Bratislave sťažnosť podanú prot i uzneseniu samos
Právna veta: Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 391/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B. , bytom A. , proti žalovanému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy – odbor priestupkov , so sídlom Drieňová 22, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS -230 -2008/00711/TLS zo dňa 12. mája 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislav e zo dňa 03. augusta 2009 č.k. 2 S 19
Meritum Trovy konania
Právna veta: I keď navrhovateľ nesplnil povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, ktorú mu súd uložil podľa § 141a ods. 1 O.s.p., konanie nemožno zastaviť, ak je odporcom subjekt uvedený v § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Lawyer Partners, a. s. , so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náh
MENU