Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: majetkový podiel


Približný počet výsledkov: 107 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: majetkový podiel
  • majetkovy nájdené 56316 krát v 15757 dokumentoch
  • podiel nájdené 18261 krát v 3536 dokumentochPrávna veta: Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že zmluva je platná. Odvolací súd na rozdiel od neho dospel k opačnému záveru, že „kúpna zmluva je neplatná, lebo: a/ jej predmetom je nemožné plnenie (§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka) – majetkový podiel je zmluvne neprevoditeľný, pretože zákon č. 42/1992 Zb. priznáva oprávnenej osobe právo len požiadať o vydanie majetkového podielu v zmysle § 13 tohto zákona, b/ je nezrozumiteľná (§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka) v tom, o akú zmluvu vôbec ide (či ide o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o postúpení pohľadávky). Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v R., proti žalovanému P., bývajúcemu v H., o zaplatenie 1 694,55 € (51 050 Sk), vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 227/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. augusta 2008 sp. zn. 17 Co 214/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply­ núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice - okolie rozsudkom z 26. júna 2003, č. k. 13 C 195/97-130, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali proti žalo­ vaným zaplatenia 900 000,- Sk titulom vyplatenia majetkového podielu v zmysle § 13, § 14 zákona č. 42/1992 Zb. Žalobcov zaviazal zaplatiť žalova­ nému 1/ trovy konania vo výške 15 470,- Sk a žalovanému 2/ vo výške 35 418,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Pri rozhodova­ ní prihliadol na námietku premlčania vznesenú žalovaným 2/ a vychádzal zo skutočnosti .
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného činu podvodu .
Právna veta: Podmienkou vydania majetkového podielu v transformovanom družstve podľa § 13 ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb., je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti takou fyzickou osobou, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v L. po zrušení jeho prvšieho rozsudku, ktorým žalobe vyhovel, rozsudkom zo 6. marca 1996, č. k. 8 C 62/95-70 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vydania majetkového podielu v transformovanom družstve žalovaného podľa zákona č. 42/ 1992 Zb. KrajskýsúvB. B. na odvolanie žalobcov, rozsudkom zo 6. júna 1996, sp. zn. 12 Co 1965/96, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť vydať žalobcovi 1) majetkový podiel 18 119 Sk a žalobkyni 2) .
Zbierka NS 1/2000
R 12/2000
Uznesenie
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaní, vznik práva na majetkový podiel
Právna veta: Na konanie y prvom stupni o návrhu na vyplatenie majetkového podielu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov, je príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... upravených Obchodným zákonníkom [§ 9 ods. 3 písm. c) 1.0. s. p.]. V prejednávanej veci je predmetom konania vyplatenie majetkového podielu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov .
Právna veta: Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti vytvorenej podľa § 64 a nasl. zákonného článku XXXVII. z r. 1875 - obchodný zákon, nie je oprávnenou osobou podľa § 3 zákona č. 87/1991 Zb Doplnenie: Verejná (obchodná) spoločnosť, vytvorená podľa § 64 a nasl. mohla nadobúdať práva, záväzky, vlastníctvo k nehnuteľnostiam a mohla viesť spory ako účastník konania (viď § 63 Obchodného zákona). Z toho nepochybne vyplýva, že bola subjektom práva a nositeľom hmotnoprávnej i procesnoprávnej subjektivity. Okrem verejnej (obchodnej) spoločnosti, zriadenej podľa § 64 a nasl. Obeh. zák., v ust. § 62 bola obsiah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . zák.). To isté platilo aj vo vzťahu k majetku nadobudnutého spoločnosťou v priebehu jej trvania. Členovi spoločnosti patril vždy iba majetkový podiel v peniazoch „na obchodoch“ spoločnosti alebo na veciach v jej vlastníctve (porovnaj ust. § 84, § 85, § 95, § .
Zbierka NS 7/2016
R 64/2016
Rozsudok
Kľúčové slová: reštitučný nárok, poľnohospodársky majetok, navrátenie vlastníctva k pozemkom
Právna veta: Ak bol príslušný spoluvlastnícky podiel navrhovateľke priznaný právoplatným rozhodnutím pozemkového úradu na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, nemôže potom opätovne reštituent s úspechom reštituovať ešte i podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Z dôvodovej správy k zákonu č. 503/2003 Z. z. o nav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spolku vo V. rozhodli o tom, že tento pôvodný zoznam z roku 1941 bude základom pre uznanie majetkových podielov členom spoločenstva a majetkové podiely členov v ňom uvedené (oktávy alebo jej časti ) sa budú prepočítavať v pod ielovom zlomku 480/79680 ... rovnaký , v takomto podiele bude vydaný alebo prerozdeľovaný. Krajský súd tiež uviedol, že to znamenalo, ž e majetkový podiel určený podľa v eľkosti oktávy a prepočítaný na podielový zlomok bude pre oprávnenú osobu platiť aj v tých v pozemnoknižných .
Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nado­budnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením ob­medzeným v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, av­šak z obvyklej cen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželov bol vykonaný vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkom sa má stať jeden z manželov, majetkový podiel druhého manžela, ktorý spo­ ločníkom nie je, je daný prostredníctvom existencie bezpodielového spolu­ vlastníctva manželov". ... vy­ medzené v § 114 Obchodného zákonníka, môže byť predmetom bezpodielo­ vého spoluvlastníctva manželov. Uviedol, že „majetkový podiel treba chápať z hľadiska kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej stránky". Z hľadiska kvalita­ tívneho má manžel — spoločník .
Zbierka NS 6/2007
R 71/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: vstup ďalšieho účastníka do konania, účastník konania
Právna veta: Ak žalobca výslovne v podaní označí ako účastníkov konania na strane doterajšieho jediného žalovaného ďalšie dva subjekty a uvedie aj, čoho sa voči ním domáha, tak je nepochybné, že jeho vôľa smeruje k tomu, aby tieto subjekty sa stali účastníkmi konania.

Úryvok z textu:
... , a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok. Žalovaný 1/ stále má na Slovensku majetok, a to prinajmenšom majetkový podiel v žalova­ nom 3/, ktorého je výlučným vlastníkom. Pod majetkom sa rozumejú aj majetkové práva, akým je vlastníctvo ob­ chodného .
Zbierka NS 2/2000
R 29/2000
Rozsudok
Kľúčové slová: splnenie dlhu, čas splnenia dlhu, predčasné splnenie záväzku
Právna veta: Ak je čas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, účastníci záväzkovo-právneho vzťahu sú ním viazaní. Pokiaľ veriteľ v takom prípade s predčasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlžníka nezanikne.

Úryvok z textu:
... príslušný rok, ani nemohol vedieť výšku majetkového vkladu, s akou sa má s navrhovateľkami vyporiadať a ním poukázané sumy nezodpovedali majetkovým podielom navrhovateliek. Najskôr teda malo dôjsť k deklarovaniu výšky podielov navrhovateliek, potom oboznámenie navrhovateliek s postupom družstva a až potom by .
Právna veta: Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky platí, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a dovolávať sa len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak sa v žalobe o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky konkurzný veriteľ dovoláva iného právneho dôvodu, než uviedol v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd žalobu zamietne.

Úryvok z textu:
... navrhovateľa do konkurzného konania zo dňa 17. apríla 1999, vyplýva, že ako právny dôvod pohľadávky navrhovateľ uviedol majetkový podiel na základe osvedčenia o dedičstve a nie vyrovnací podiel podľa Obchodného zákonníka. Navrhovateľ sa preto v tomto ... záväzok družstva. Uvedená pohľadávka sa stala konkurznou pohľadávkou, aj keď bola prihlásená na základe uvedenia do omylu ako majetkový podiel. Navrhovateľ ďalej uviedol, že dedičským konaním mu boli priznané vlastnícke práva, ktoré nemožno odňať ani zrušiť, .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.