Nájdené rozsudky pre výraz: majetok podliehajúci konkurzu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 393

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
1775 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ZKV) majetok podliehajúci konkurzu, tvorí konkurznú podstatu. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patri do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie vecí do súpisu. Súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej, v právnej veci žalobcu J. G. , Š., právne zast. JUDr. M. B. , advokátom, P., proti žalovanému JUDr. M. L. , J., správca konkurznej podstaty úpadcu P. O. , a. s. v konkurze, D. IČO: X. o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty úpadcu , na odvolanie žalovaného proti rozsu
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 6 ods. l zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. Z predloženého listu vlastníctva je nepochybné, že v deň vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, tento nebol vlastníkom nehnuteľnosti, vydania ktorej sa navrhovateľ domáha. Vlastníkom bol a je podľa predl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M., P., X., IČO: X., zast. J., advokát, K., X., proti odporcovi: J., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: G., Š., K., IČO: X., zast. J., advokát, Z., X., o vylúčenie veci, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 45 Cbi 80/02–141 zo dňa 14. septembra 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 45 Cbi 80/02–
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V správnom súdnictve nie je možné zasiahnuť do majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 7/2005 Z.z., tzn. znížiť jeho hodnotu alebo rozsah. Naopak tým, že v správnom súdnictve je súd oprávnený zrušiť nezákonné rozhodnutie správneho orgánu, ktorého dopadom je zrušenie právoplatných majetkových nárokov štátu voči žalobcovi - úpadcovi, čo je spojené s logickým dôsledkom nárastu majetku úpadcu, tým napomáha účelu konkurzného konania, tzn. potenciálnemu uspokojeniu viacerých veriteľov. Navyše zákon č. 7/2005 Z.z. výslovne vylučuje daňové konanie z úči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/4/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: E. S. a S., A. – v konkurze, IČO: X., so sídlom K., zastúp
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Vstup vedľajšieho účastníka do konania je potrebné splniť dve kumulatívne podmienky, musí byť daná vôľa tretej osoby vstúpiť do konania ako vedľajší účastník a právny záujem na výsledku konania. Konateľ úpadcu ako štatutárny orgán úpadcu bol povinný v zmysle ust. § 74 ods. 2 ZKR poskytnúť správcovi konkurznej podstaty súčinnosť a zároveň v zmysle ust. § 75 ods. 4 a 5 ZKR oznámiť správcovi konkurznej podstaty dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu, i listiny, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu. Odvolateľovo tvrdenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 16 9/2010 Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J.M. , Š., K. , správca konkurznej podstaty úpadcu F. , s. r. o ., L. , K. , IČO: X. proti žalovanej : JUDr. I.S. , H. , K. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu K. , spol. s r. o. , K., N. , K. , IČO: X. , o určenie pravosti po hľadávky vo výške 3 609 385,45 eur /108 736 346,05 Sk/ , na odvolanie Ing. V.K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Žalobca vo veci vylúčenia sporného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty nebol úspešný, pre ktorý dôvod je sporný majetok právne relevantne a nespochybniteľne zapísaný do súpisu podstaty. Momentom zápisu obytného domu do súpisu majetku podstát, je každý úkon v zmysle § 76 ods. 1 posledná veta ZoKR inou osobou ako správcom v rozpore so zákonom, pre ktorý dôvod zaplatenie nájomného žalobcovi by bolo plnením bez právneho dôvodu, a teda bezdôvodným obohatením. Nepochybne vyhlásením konkurzu v zmysle § 328/1991 Zb., ktorým sa konkurz na majetok úpadcu v likvidácii, spravuje, oprávnenie nakladať s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 15/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu: JUDr. D. P. , N. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s. v likvidácii, C. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. J. G. , advokátom so sídlom AK K. proti žalovanej: M. B. , bytom C. , za účasti vedľajšieho úč
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Majetkom podliehajúcim konkurzu je konkurzná podstata, ktorú tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len „majetok“), ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj majetok. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. Podľa § 19 ods. 2 ZKV, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že vec sa nemala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I., zastúpenej I., L., proti žalovanej: J., 040 01 Košice, správca konkurznej veci úpadcu K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001-210 zo dňa 1. júla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001 zo d
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O.s.p., namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na spory vyvolané alebo súvisiace s konkurzom je príslušný súd, na ktorom prebieha konkurz, a to podľa ZKV. Príslušnosť Krajského súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ndob 25/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D. P. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a.s., v likvidácii, C. , IČO: X. , zast. JUDr. J. G. , advokátom, K. proti žalovaným : 1/ D. L. , bytom B. , 2/ J. L. , bytom B. , o zapl. 398,02 Eur s prísl. , o nesúhlase Krajskéh o súdu v Bratislave s postúpením veci z Okresného súdu Trnava, č. k . 8 Cbi 42/2009 -34 , takto r o z h o d o l: Nesúhlas
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Najvyšší súd ako predbežnú otázku riešil, či vyhlásenie konkurzu na majetok žalobcu v priebehu súdneho konania, spôsobilo v zmysle § 47 ods. 1, prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. prerušenie súdneho konania o preskúmanie zákonnosti daňového konania a napadnutého rozhodnutia Daňového riaditeľstva. Najvyšší súd konštatuje, že výsledkom konania v správnom súdnictve, konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky nie je rozsudok, ktorý by bol exekučným titulom na majetkové plnenie, a preto takéto konanie nie je možné vyhodnotiť, že sa týka majetku podliehajúceh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: E. S. a S., a.s. - v konkurze, so sídlom K. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. I. L., správkyňa konkurznej podstaty so sídlom H. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová ulica č
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zák. č. 328/1991 Zb. (ZKV), majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Podľa odseku 2 cit. zákona, podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. Súdom bol jednoznačne vyslovený právny záver, že motorové vozidlo nepatrilo ku dňu vyhlásenia konkurzu úpadcovi, netvorilo konkurznú podstatu a v rozpore s ust. § 6 ods. 2 ZKV ho žalovaný zaradil do súpisu podstaty. Žalovaný vozidlo do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Štefana Šatku, právnej veci žalobcu: C. T., s. r. o., Š., H., IČO: X., zast. JUDr. J. K., advokát, N., M., proti žalovanému: JUDr. A. K., advokát, L., H., správca konkurznej podstaty úpadcu C. H. H. a. s.., H., IČO: X., o zaplatenie 6 345 280 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28. augusta 2017, č. k. 60Cb/150/2016-165 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému nahradenie prejavu vôle s kúpnou zmluvou, ktorú s ním žalovaný odmietol uzavrieť. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 9. februára 2016, uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu S. v konkurze v 2/3 spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. X pod písm. A, parcely registra „C
MENU