Nájdené rozsudky pre výraz: majetok štátu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 716

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

338 dokumentov
2771 dokumentov
16 dokumentov
10 dokumentov
52 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: majetok štátupohľadávky štátuspráva hmotného majetku štátu
R 87/2004
Právna veta: Pohľadávkami štátu sú v zmysle § 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov len také pohľadávky, z ktorých je štát oprávnený priamo. Správu pohľadávky štátu vykonáva správca v mene štátu; správca k pohľadávke štátu nemá žiadne oprávnenie a je len orgánom štátu, ktorý môže pri správe pohľadávky konať. Z pohľadávok, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom správy hmotného majetku štátu, je oprávnený priamo správca.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. apríla 2001, č. k. 9 C 92/97-121, uložil žalovanej 1/ povinnosť zaplatiť žalobkyni 209 351,50 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 22. augusta 1995 do zaplatenia a žalovaným 2/ a 3/ povinnosť zaplatiť žalobkyni po 104 675,75 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 22. augusta 1995 do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Krajský súd v Bratislave na odvolanie odpor
Právna veta: 1. Osobitnú právnu úpravu dispozičných oprávnení správcu majetku štátu treba považovať za ochranu majetku štátu s osobitným zreteľom na to, že štát je síce vlastníkom, ale na rozdiel od iných vlastníkov vlastnícke práva nevykonáva sám, ale prostredníctvom správcov majetku štátu. Preto zákonnú úpravu o dočasnom charaktere zmlúv o nájme alebo výpožičke majetku štátu, ktorých obsahom nie sú vlastnícke práva, nemožno hodnotiť ako rozpor s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ale ju treba považovať za ústavne konformný spôsob právnej reglementácie nakladania s majetkom štátu a v jeho záujme. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a členov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti Národnej rade Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 13 ods. 5 druhej, tretej, siedmej a ôsmej vety a § 18b ods. 2 zákona Národnej
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. tento zákon upravuje podmienky prevodu majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie (ďalej len „podnik“) alebo ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, včítane ich majetkových účastí na podnikaní iných právnických osôb, ako aj podmienky prevodu majetkových účastí štátu na tomto podnikaní, a to na slovenské alebo zahraničné právnické alebo fyzické osoby. Tento prevod môže byť vykonaný za základe rozhodnutia o privatizácii podniku alebo jej časti, alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu : J. K. , narodený dňa X. , bytom L.R. , zastúpený: FIAČAN & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš , proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a k
Právna veta: Súkromnoprávne vzťahy, z ktorých vychádzajú súkromnoprávne spory a iné veci, sú charakterizované najmä právnou rovnosťou a vôľovou autonómiou ich účastníkov. Ich postavenie je rovnocenné, čo znamená, že jeden z účastníkov súkromnoprávneho vzťahu nie je oprávnený jednostranne ukladať povinnosti druhému účastníkovi a ani sám autoritatívne vynucovať splnenie povinnosti druhého účastníka súkromnoprávneho vzťahu. Verejnoprávne vzťahy ako vzťahy upravené normami verejného práva sú postavené na princípe nadriadenosti a podriadenosti subjektov (princíp subordinácie). Pre tieto právne vzťahy je t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/8/2019 7118224506 03. 12. 2019 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2019:7118224506.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba (sudca spravodajca), JUDr. Judity Kokolovskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Mirosl
Právna veta: Ustanovenie § 47b ods. 1, ktoré bolo doplnené zákonom č. 17/1993 Z. z. do zákona č. 92/1991 Zb., upravuje ďalší spôsob akým možno vykonať prevod majetku štátu. Na základe tohto ustanovenia likvidátor pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží majetok predajom veci na verejnej dražbe. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom organu vedeného v § 10 ods. 1. V tomto prípade ide o speňažovanie majetku spoločnosti v likvidácii. Z ustanovenia § 47b ods. 1 je zrejmé, že pre likvidátora nevyplýva povinnosť tvorby privatizačného projektu. Podstatou inštitútu likvidácie je zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1011201744 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1011201744.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. E., narodený XX.XX.XXXX, bytom Q., zastúpený: FIAČAN & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlo m M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a katastra Sl
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 9. februára 2012 (v jeho písomnom vyhotovení nesprávne datovanom 9. februára 2011), zrušil rozhodnutie žalovaného zo 7. septembra 2010, v spojení s rozhodnutím Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka B. z 29. apríla 2010 podľa § 250j ods. 2 písm. a) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaného zároveň zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi vo výške 508,98 € do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení uviedol, že žalo
Meritum Kúpna zmluva
Právna veta: Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, sa vzťahuje len na tzv. veľkú privatizáciu vo forme prevodu majetku štátu na iné osoby na základe privatizačných projektov, schválených či určených orgánmi verejnej moci, ktoré sú vyňaté z prieskumnej činnosti všeobecných súdov, a to či už podľa tretej časti (v konaní o neplatnosť právnych úkonov) alebo piatej časti (v správnom súdnictve) Občianskeho súdneho poriadku. Dôvodom neplatnosti kúpnej zmluvy o predaji bytu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. novembra 2001, sp. zn. 14 Co 263/01, zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava II, vynesený v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 20 C 172/99 tak, že kúpnu zmluvu zo 17. júla 1996, uzavretú medzi účastníkmi konania ohľadne prevodu vlastníctva bytu s prísl. č. 18, IV. poschodie na Mierovej ulici č. 60 v B. a pare. č. 277/5, ktorých vklad bol povolený príslušným katastrálnym úradom 27. augusta 1996, určil za absolútne neplatnú, pripustil späťvzatie ná
Právna veta: Privatizáciou majetku štátu prechádzajú na nadobúdateľa privatizovaného majetku práva a povinnosti súvisiace s privatizovaným majetkom, vrátane povinnosti uzavrieť s nájomcom zmluvu o prevode garáže v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z., pokiaľ takáto povinnosť vznikla právnemu predchodcovi nadobúdateľa privatizovaného majetku

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 26. júna 2000, sp. zn. 9 C 650/99, zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali uloženia povinnosti žalovanému uzavrieť s nimi kúpnu zmluvu o predaji garáže, nachádzajúcej sa v T. Š., v obytnom dome M. Zamietnutie žaloby odôvodnil neexistenciou právnej povinnosti žalovaného uzavrieť so žalobcami takúto zmluvu. Uviedol, že žalovaný nepatrí medzi subjekty uvedené v ustanovení § 29 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nes
Právna veta: Katastrálny zákon umožňuje správe katastra podľa § 42 ods. 4 opraviť len chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Inak v zmysle zákonnej povinnosti, uloženej mu ustanovením § 31 katastrálneho zákona, skúma, okrem iného, platnosť zmluvy a v súvislosti s ňou aj platnosť udelených splnomocnení. Obsah relevantných listín pritom posudzuje a vykladá v súlade s interpretačnými pravidlami výkladu vôle účastníka, formulovanými v § 35 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Pri vzniku pochybnosti o obsahu právneho úkonu treba ich odstrániť výkladom - gramatickým, logickým, systematickým - prito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnu­ tie odporcu, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predáva­ júcim SR - Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a kupujúcim Mes­ tom Banská Bystrica, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti - pozem­ ku, parcely vo výmere 172 m2, zastavanej plochy v kat. úz. Banská Bystrica, vedenej na liste vlastníctva Správy katastra Banská Bystrica. Z odôvod
Právna veta: Z ustanovenia § 5 ods. 1 citovaného právneho predpisu vyplýva, že podnik je právnickou osobou; vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. (...) Uvedené ustanovenie je všeobecným ustanovením upravujúcim oprávnenie štátneho podniku ako právnickej osoby konať vo svojom mene a súčasne niesť zodpovednosť vyplývajúcu z právnych vzťahov, v ktorých vystupuje. Z uvedeného ustanovenia žiadnym spôsobom nevyplýva, že štátny podnik nie je zodpovedným subjektom z titulu vydania bezdôvodného obohatenia. Ustanovenie § 6 ods. 3 citovaného zákona súčasne upra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/42/2020 6116201111 27. apríla 2021 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6116201111.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Lenky Praženkovej v spore žalobcu: PR QUERKUS s.r.o., so sídlom Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36
MENU