Nájdené rozsudky pre výraz: majoritný princíp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov.) Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v D. S. rozsudkom z 21. septembra 1995, č. k. 8 C 65/95-30 určil, že odporkyňa je oprávnená výlučne sama užívať nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1133 kat. úz. Š. pare. č. 773-dom, súpisné číslo 386-zastavanú plochu vo výmere 644 m2 a pare. č. 774-záhradu vo výmere 458 m~ a uložil jej povinnosť platiť navrhovateľom 1) a 2) nájomné za užívanie ich spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti sumu 51,66 Sk mesačne a za užívanie pozemkov sumu 76,52 Sk mesačne vždy do 20
Právna veta: Ţalobca nesplní zákonné podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov na uznanie nového poľovníckeho revíru, ak nepreukáţe oprávnenie disponovať s pozemkami najmenej v rozlohe 500 ha.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: V., bytom N., zastúpený advokátkou JUDr. K., Advokátska kancelária v B., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: V prejednávanom prípade zostalo sporným posúdenie otázky, či činnosti vykonávané v spoločnej nehnuteľnosti výlučne žalobkyňou ako ošetrovanie stromových a trávnatých porastov (kosenie, strihanie), odpratávanie snehu ako i čistenie priestorov (pivnice), ktoré žalobkyňa výlučne neužívala, treba považovať za hospodárenie so spoločnou vecou v zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Spoluvlastnícky podiel (v zmysle ustanovenia § 137 ods. l Občianskeho zákonníka) nie je len mierou účasti na vlastníckom vzťahu k spoločnej veci, ale tiež určuje rozsah práv a povinností jednotlivých spoluvlastníko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A., bývajúcej v B., proti žalovanej maloletej D., bývajúcej v B., zastúpenej zákonným zástupcom J., bývajúcim v B., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 174/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. decembra 2006 sp. zn. 12 Co 244/2006
Meritum o určenie, že vlastníci bytov neschvaľujú zmluvu o nadstavbe a vstavbe bytov so stavebníkom Daliborom Kišoom
Najvyšší súd 6 Cdo 68/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : Mgr. R. G. , bytom B. , v dovolacom konaní zastúpená Mgr. V. Š. advokátom Advokátskej k ancelárie so sídlom v B. , proti odporcom : 1/ Ing. E. F. , bytom R.B. , 2/ Ing. P. V. , bytom R.B. , 3/ V. R. , bytom R.B. , 4/ D. B. , bytom R.B. , 5/ M. M. , bytom R.B. , 6/ M. G. , bytom R.B. a 7/ M. Č. , bytom R.B. , o určenie, že vlastníci bytov neschvaľujú zmluvu
Meritum o určenie, že vlastníci bytov neschvaľujú zmluvu o nadstavbe a vstavbe bytov so stavebníkom Daliborom Kišoom
Najvyšší súd 6 Cdo 68/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : Mgr. R. G., bytom B., v dovolacom konaní zastúpená Mgr. V. Š. advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti odporcom : 1/ Ing. E. F., bytom R.B., 2/ Ing. P. V., bytom R.B., 3/ V. R., bytom R.B., 4/ D. B., bytom R.B., 5/ M. M., bytom R.B., 6/ M. G., bytom R.B. a 7/ M. Č., bytom R.B., o určenie, že vlastníci bytov neschvaľujú zmluvu o nadstavbe a vstavbe bytov so s
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/169/2015 1013201184 14.12.2016 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1013201184.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Ing. K. Z., nar. XX.XX.XXXX, O., právne zastúpeného advokátkou, JUDr. Ľubomírom Hlbočanom so sídlo
MENU