Nájdené rozsudky pre výraz: manželstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2969

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1367 dokumentov
29505 dokumentov
148 dokumentov
41 dokumentov
5 dokumentov
177 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vdovecný dôchodok - osoba zomrela pred 1. januárom 2004 manželstvo
R 66/2008
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak vdovec uzavrel nové manželstvo, nemá po predchádzajúcej manželke nárok na vdovecký dôchodok podlá § 293n ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bez ohľadu na skutočnosť, že jeho ďalšie manželstvo zaniklo.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 5. júna 2007 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 19. decembra 2006, ktorým podľa § 293n ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o vdovecký dôchodok a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku sa stotožnil so stanoviskom odporkyne, že navrhovateľ uzatvorením nového manželstva stratil postavenie vdovca, podľa ktorého ne
Merito veci Vdovský dôchodok.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Obsah pojmu „dlhší čas trvania oddeleného spolužitia, ktorý je uvedený v § 46 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, treba posudzovať v každom prípade individuálne aj s prihliadnutím na celkovú dobu trvania manželstva. Zo samotnej skutočnosti, že manželia určitú dobu nežijú v spoločnej domácnosti, nemožno ešte usudzovať, že ich manželstvo prestalo plniť svoju spoločenskú funkciu. Pri posudzovaní tejto otázky treba vychádzať zo zásad Zákona o rodine a vzťahy medzi manželmi posudzovať ako v rozvodovom konaní. Treba zvážiť, či vzťahy medzi manželmi boli tak vážne rozvrátené, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 21. mája 1997 zrušil rozhodnutie zo 16. apríla 1996, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok z dôvodu, že pred smrťou svojho manžela nežila s ním v spoločnej domácnosti. Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že v konaní nebolo dostatočne preukázané, či manželstvo navrhovateľky prestalo plniť svoj spoločenský účel a či boli splnené podmienky pre zamietnutie žiadosti navrhovateľky o vdovský dôchodok. Vo včas podanom odvo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Len vylúčením obidvoch manželov z bytového družstva môže zaniknúť spoločné členstvo manželov v družstve a zároveň ich právo spoločného nájmu bytu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom uložil žalovaným povinnosť vypratať byt nachádzajúci sa v B. Š., pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva, a to v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Zároveň im uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne v prospech právnej zástupkyne žalobcu náhradu trov právneho zastúpenia 1 400 Sk v splátkach po 100 Sk mesačne. Výrok o povinnosti vypratať byt odôvodnil uplynutím doby nájmu pre žalovaných dňom 31. decembra 1998. O trovách konania ro
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 86 ods. 1 O.s.p. ak odporca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nemá všeobecný súd v tejto republike, je príslušný súd, v obvode ktorého mal tu posledné bydlisko Pred vlastným skúmaním podmienok miestnej príslušnosti súdu v Slovenskej republike skúmal, či je daná právomoc slovenských súdov vo veci konať a rozhodovať. Obaja účastníci konania sú občanmi členského štátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území iného členského štátu Európskej únie. Právomoc slovenských súdov teda možno vyvodiť len na základe nariadenia Brusel IIb s tým, že je vylúčená aplikácia zákona č. 97/1963 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. M. , občana Slovenskej republiky, bývajúceho v N. , proti odporkyni A. M. , občiank e Slovenskej republiky, bývajúcej v N. , o rozvod manželstva , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 41 C 12/2010, o určení súdu príslušného na prejednanie a rozhodnutie veci , takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodnutie veci, vedenej najprv na Okresnom súd e Bratis
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na skutočnosť, že rozhodnutie súdu o rozvode manželstva je konštitutívne. Konštitutívny akt vytvára nový právny stav; v tomto prípade sa mení osobný stav účastníkov, ktorý pôsobí nielen voči tretím osobám, ale aj voči súdom (§ 159 ods. 2 O. s. p.), pričom jeho účinky vznikajú právoplatnosťou rozhodnutia, t. j. ex nunc. Kľúčovou zložkou konštitutívnych rozhodnutí je právna istota. Princíp právnej istoty musí byť v týchto veciach preferovaný, aby nenastal stav, kedy prípadným "obnovením (oživením) manželstva", ako dôsledku zrušenia právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 106 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob kyne Z. , bývajúcej v Košiciach, P., zastúpen ej JUDr. Melániou Knopovou, MBA , advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20 , proti žalovan ému P. , bývajúc emu v Košiciach, P., zastúpenému JUDr. Petr om Pórom, advokátom so sídlom v Košiciach, Kováčska 32, o rozvod manželstva , vedenej na Okresnom súde Košice I I pod sp. zn. 39 C/ 184 /20 14, o dovolan í žalo bkyne proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Procesné vady konania v zmysle § 237 O. s. p. nezakladajú prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu odmietajúcemu odvolanie (§ 218 ods. 1 O. s. p.) proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozvedené manželstvo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A., bývajúcej v B., proti odporcovi J., bývajúcemu v B., o rozvod manželstva, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 18 C 24/2007, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. mája 2008 sp. zn. 5 Co 114/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľke nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d n
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázkou prípustnosti dovolania v zmysle § 237 O.s.p. smerujúceho proti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené, sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý v odôvodnení uznesenia zo 17. júna 2005 sp.zn. 2 Cdo 128/2005 (viď R 59/2005) uviedol, že rozhodnutím o rozvode manželstva sa mení osobný stav účastníkov, ktorý pôsobí nielen voči tretím osobám, ale aj voči súdom (§ 159 ods. 2 O.s.p.). V nadväznosti na to treba znenie § 237 O.s.p. vykladať nie doslovne (tak, že dovolaním možno v prípade výskytu niektorej z týchto vád napadnúť skutočne každé rozhodnutie odvolacieho súdu), a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a Ing. P. A. , bývajúce ho v T. , proti odpor kyni Ing. N. A. , bývajúcej v T. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s.r.o. ., so sídlom v Trenčíne -Opatovej, Potočná č. 650/135B, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Dušan Ažaltovič , o rozvod manže lstva a úpravu práv a povinností rodičov k malolet ému L. A. , naroden ému X. , zast úpen ém
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Jednotné právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je zabezpečované radom čiastkových prostriedkov, na ktoré sa možno pozerať relatívne úplne samostatne. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka predstavuje jedno z parciálnych a relatívne samostatných prostriedkov ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Vzniká vtedy, keď morálna satisfakcia ako rýdzo osobné právo, na vyváženie a zmiernenie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv nestačí. Napriek tomu, že ide o satisfakciu v oblasti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. Ľ. R. , proti odporkyni JUDr. M. R. , o rozvod manželstva , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 26 C 290/2010 (predtým na Okresnom súde Bratislava III , sp. zn. 44C 13/2010) o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 15. decembra 2010, sp .zn. 11NcC 31/2010, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastní
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V preskúmavanej veci dovolateľka opodstatnene namietala nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom. Pokiaľ ide o posúdenie, či sa odvolací súd pri riešení tejto otázky (ne)odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, treba uviesť, že do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR (pozri R 71/2018). Podľa dovolacieho súdu dovolateľkou označené judikáty t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/53/2019 Identifikačné číslo spisu: 8613200037 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8613200037.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu M.. Ľ. V., narodeného XX. XX. XXXX, bývajúceho v C., A. XX, prot
MENU