SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187625
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: marenie spravodlivosti


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: marenie spravodlivosti
  • marenie nájdené 165 krát v 112 dokumentoch
  • spravodlivost nájdené 23390 krát v 16552 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 33 dokumentov
Krajské súdy SR 19 dokumentov


Právna veta: I. Ak obvinený manipuloval s dôkaznou situáciou tým, že sfalšoval alebo pozmenil dôkaz, alebo predložil sfalšovaný alebo pozmenený dôkaz na účel, aby sa použil v trestnom konaní ako pravý, narušil Trestným zákonom chránený záujem na spravodlivom a zákonnom rozhodnutí a vyvolal trestnoprávne relevantný následok vymedzený v skutkovej podstate trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/, alebo písm. b/ Tr. zák. II. Trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. je dokonaný predložením sfalšovaného alebo pozmeneného dôkazu súdu alebo orgánu činnému ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyššie uvedeným rozsudkom Najvyšší súd SR na dovolanie generálneho prokurátora SR proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 21. novembra 2013, sp. zn. 4To/68/2013, rozhodol, že napadnutým rozhodnutím odvolacieho súdu bol porušený zákon v ustanoveniach § 319 a § 285 písm. b/ Tr. por. a § 344 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. zák. v prospech obvineného M.L. Napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil vo výroku pod bodom II. a rovnako zrušil aj rozsudok Okresného súdu Nitra z 13.3.2013, sp. zn. 4T/93/2009 v oslobodzujúcej .
Kľúčové slová: vylúčenie jednočinného súbehu, vydieranie, marenie spravodlivosti

Zbierka NS 1/2012
R 3/2012
Stanovisko
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, aby v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní niečo konal, opomenul alebo trpel možno posúdiť len ako trestný čin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr,. zák. a nie aj ako trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. Jednočinný súbeh trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 1 ods. 2, písm. b/ Tr. zák. s trestným činom marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. je vylúčený.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej tiež len „zákon o súdoch“) na základe podnetu generálneho prokurátora zistil že: A/ niektoré súdy kvalifikujú konanie páchateľa, ktorý sa svedkovi vyhráža násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy preto, aby prinútili svedka odvolať alebo .
Právna veta: Predmetom sporu je peňažná pohľadávka žalobcu, predstavujúca kúpnu cenu dodaného tovaru podľa kúpnych zmlúv, uzavretých medzi postupcom a žalovaným. Ako vyplýva z ustanovenia § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z postúpenia sú vylúčené len tie pohľadávky, ktoré sú späté s osobou pôvodného veriteľa do takej miery, že ich plnenie je nemožné úplne alebo je nemožné bez toho, aby došlo k zmene ich obsahu. Uvedené ustanovenie zabezpečuje dlžníkovi ochranu pred zhoršením jeho postavenia v záväzkovom právnom vzťahu. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi však nie je spojená s osobou pôvodného veriteľa, keď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsiahlu argumentáciu, uvedenú v podnete. Ďalej vo vyjadrení rozoberá skutkový a právny stav veci a poukazuje aj na podozrenie pre marenie spravodlivosti v konaní pred okresným 4 MObdo 2 /2011 5 súdom, keďže žalovaný predložil súdu jeho ori ginály postúpených faktúr, kde .
Právna veta: Vo vzťahu k otázke možného nahradenia väzby u obvineného miernejším prostriedkom, a to konkrétne či už dohľadom probačného a mediačného úradníka (§ 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), ktorú možnosť súd rozhodujúci o väzbe povinne skúmal, alebo ponúknutou peňažnou zárukou inej osoby, (§ 81 ods. 1 Tr. por. ), opätovne najvyšší súd uvádza, že v súlade s § 80 ods. 2 veta tretia Tr. por. je v prípade stíhania za obzvlášť závažný zločin na použitie uvedených inštitútov potrebné preukázať existenciu výnimočných okolností, ktoré však v posudzovanej veci súdom zistené neboli. Tieto nevyplývajú z obsahu predl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa voči jeho osobe plynutím času ešte viac oslabila tým, že utajený svedok č. 1 j e právoplatne odsúdený za marenie spravodlivosti a voči jeho osobe ostalo už len jedno čítané svedectvo, čo priamo vylučuje odsúdenie na takomto dôkaznom základe. V ďalšom .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... a určení zákazu vstupu. Domnieva sa preto, že takýto postup správneho orgánu by mohol napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu marenie spravodlivosti v zmysle § 344 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Ak by totiž predmetné rozhodnutie odpor ca opravil, v zmysle .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... a určení zákazu vstupu. Domnieva sa preto, že takýto postup správneho orgánu by mohol napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu marenie spravodlivosti v zmysle § 344 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Ak by totiž predmetné rozhodnutie odporca opravil, v zmysle Správneho .
Merito staznost prokuratora
... právnej kvalifikácii netreba zabúdať na motív konania obvineného. Nevedno z čoho samosudkyňa vyvodila z áver, že motívom konania obvineného bolo marenie spravodlivosti, pretože v danom prípade motív priamo vyslo vený nebol. Z povahy veci je však zrejmé, že obvinený chcel, aby mu .
Merito o odvolaní obžalovaných
... skutočného stavu veci. Prokurátor mal zvážiť, či sa tento svedok svojimi nepravdivými vý poveďami nedopustil trestného činu krivej vedeckej výpovede, marenie spravodlivosti, poškodzovanie veriteľa, poško dzovanie cudzích práv, prípadne iné. Naopak obžalovaní sa pri svojich výpovediach nikdy nedostali do vlastných rozporov, ale .
Merito sťažnosti obvinených
... zané, aby vplýval na svedkov, spoluobvinených alebo mar il dôkaz y a spravodlivosť . Odsúdením iného spoluobvineného v inej veci pre marenie spravodlivosti alebo jeho trestn ým stíhaním nemožno odôvodniť jeho vzatie do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por .
Merito sťažnosti obžalovaných
... ) jednoznačne vykazuje prvky zaujatosti a nie nest rannosti. Podľa názoru sťažovateľa nekompletnosť spisu nie je len procesná chyba, ale úmyselné marenie spravodlivosti a práva na obhajobu. Obžalovaný M. U. navrhol, aby predseda senátu JUDr. Kamil Ivánek bol vylúčený z prejednávania veci , sp .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.