Nájdené rozsudky pre výraz: meritórne rozhodnutie súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 133

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

168 dokumentov
3191 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: meritórne rozhodnutie súdunávrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
R 88/2003
Právna veta: Ustanovenie § 138 O. s. p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Pred rozhodnutím o návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov podaného na súde prvého stupňa, nemôže tento súd predložiť vec na rozhodnutie o podanom odvolaní odvolaciemu súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra uznesením uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť v lehote 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia súdny poplatok za odvolanie 10 468,- Sk na účet prvostupňového súdu. Svoje rozhodnutie bližšie neodôvodnil. Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobcu zaviazal zaplatiť na účet súdu prvého stupňa súdny poplatok za odvolanie 13 085,- Sk do 10 dní. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobcom uplatňovaný nárok predstavuje 261
Právna veta: Ak bolo právoplatne rozhodnuté o povolení obnovy konania týkajúceho sa platobného rozkazu, po zistení, že sú splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu vyplývajúce z ustanovenia § 172 a §175 O.s.p., súd pôvodný platobný rozkaz zmení a nahradí ho novým platobným rozkazom. V prípadoch, ak nový platobný rozkaz nebude vydaný, nariadi súd pojednávanie a pôvodný platobný rozkaz zmení tak, že vo veci meritórne rozhodne.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 237/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C., zast. JUDr. Ing. Ľ., proti žalovanému v l. rade: B., žalovanému v 2. rade: J., zast. JUDr. D., o zaplatenie 730 121,10 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12. októbra 2007 č.k. 56 Cb 70/97-83, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Brati
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por., ktorý upravuje otázku prípustnosti a účinku dovolania, dovolanie možno podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Trestný poriadok nevymedzuje pojem „vec právoplatne skončená“, ale z výkladu ustanovení § 368 až § 392 Tr. por., ktoré upravujú mimoriadny opravný prostriedok dovolanie, možno prijať záver, že tento pojem napĺňajú len tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú merita veci, teda rozhodnutia,ktorými sa končí trestné stíhanie obvineného ako celok. Je neprípustné, dovolaním ako mimoriadnym opravným prostriedkom, napadnúť aj iné, parciálne roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného P. B. pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s ním podľa § 187 ods. 1, písm. d/ Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí obhajcu JUDr. A. F. pro
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371. Podľa § 368 ods. 2 Tr. por. ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím podľa odseku 1 sa rozumie a/ rozsudok a trestný rozkaz, b/ uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c/ uznesenie o zastavení trestného stíhania, d/ uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, e/ uznesenie o podmienečnom zastavení trestného s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 78 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Pavla Tomana na neverejnom zasadnutí konanom 20 . decembra 201 2 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. P. H. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 485/2001 Z. z. a iné , o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že žalovanému vzniká povinnosť zaplatiť poplatok alebo jeho pomernú časť podľa výsledku konania. Výsledok konania - teda meritórne rozhodnutie súdu vo veci samej - je základom pre výpočet súdneho poplatku. V prejednávanej veci boli splnené všetky po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 15 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: D.M. , Ž.K. , IČO: X. , zastúpenej opatrovníčkou J.K. - súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava proti žalovaným: 1/ J.B. -R. , J.K.Š. , IČO: X. , 2/ I.N. , N.Š. , IČO: X. , obaja zastúpení Mgr. J.A. , B.B. , o zaplatenie 68 910,04 eur istiny a príslušenstva, na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Br
Právna veta: Ustanovenie § 138 O.s.p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Len v prípade, že o ňom nerozhodol súd prvého stupňa o ňom rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. V. , advokátkou v K. , proti žalovaným 1/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou L. , so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná JUDr. M. , advokát a konateľ, 2/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou P., so sídlom v P., IČO: X. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, vedenej
Právna veta: I. Z dikcie ustanovenia § 71 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku - že o ďalšom trvaní väzby môže „rozhodnúť...,“ z formálneho i gramatického hľadiska znamená, že sudca alebo senát môže v stanovených prípadoch o predĺžení väzby rozhodnúť aj opakovane, ak pre taký postup existujú materiálne predpoklady uvedené v tomto ustanovení. To platí aj pre výklad ustanovenia § 71 ods. 2 Trestného poriadku v znení pred novelou Trestného poriadku č. 366/2000 Z. z. II. Rozhodnutie o predĺžení väzby (§ 71 ods. 1, 2, 4 Trestného poriadku) je jedným zo spôsobov rozhodnutia o väzbe v zmysle § 74 ods. 1 Trestn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. Č. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. f) Trestného zákona a iné, podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku zamietol žiadosti obžalovaných M. Č., J. K. a V. I. o prepustenie z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 28. januára 2000, sp. zn. 3 T 23/á9, boli, okrem iných, uznaní za vinných tiež obžalovaní M. Č., J. K. a V. I. a to: v bode 1) z trestného činu vydierania podľa
Právna veta: Pohľadávka vzniknutá z titulu náhrady trov konania totiž vo svojej podstate predstavuje pohľadávku „sui generis“ oproti pohľadávkam vzniknutým napr. z titulu existencie konkrétneho záväzkovoprávneho vzťahu alebo zodpovednostného vzťahu, kedy v týchto prípadoch momentom splnenia konkrétnych záväzkovoprávnych podmienok resp. konkrétnych predpokladov zodpovednosti možno hovoriť o existencii tzv. „dospelej“ či splatnej pohľadávky, teda žalovateľnej pohľadávky. V prípade pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania však takýto „medzistupeň vývoja“ pohľadávky, t. j. vo forme existencie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/109/2018 5112241714 28. marca 2019 JUDr. Ján Gandžala ECLI:SK:NSSR:2019:5112241714.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ REALITY LAURIN, a.s., so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Belanského 2725, IČO: 36 369 616, 2/ Stavebná mechanizácia, s.r.o., so sídlom v Žiline, Bytčianska 123, IČO: 36 397 971, 3/ SWIMEA, s.r.o., so sídlom v Žiline, Ján
Právna veta: Podľa ustanovenia § 89 ods. 19 Tr. zák. pokračovaním v trestnom čine sa rozumie také konanie, ktorého jednotlivé čiastkové útoky vedené jednotným zámerom napĺňajú skutkovú podstatu rovnakého trestného činu, sú spojené rovnakým alebo podobným spôsobom vykonania a blízkou súvislosťou v čase a predmete útoku. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jedným a tým istým zámerom páchateľa v tom význame, že už od počiatku zamýšľa aspoň v hrubých rysoch aj ďalšie útoky a že p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí 08. novembra 2005 v Bratislave sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému R. Š. , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 T 20/2004 a podľa § 268 ods. 2, § 269 ods. 2 a § 270 ods. 1 Tr. por. rozhodol t a k t o: Uznesením Krajského súdu v Prešove z 27. októbra 2004, sp. zn.
MENU