Nájdené rozsudky pre výraz: mestské zastupiteľstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 343

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

374 dokumentov
1137 dokumentov
19 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Podľa čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo na prácu. Podľa citovaného článku ústava zaručuje občanom právo na získanie zdrojov obživy vlastnou prácou. Označené právo nemožno vysvetľovať tak, že sa ním zaručuje právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan zodpovedajúcu kvalifikáciu, v mieste zvolenom občanom a v priestoroch, kde si osoba želá pracovať. Nie je preto súčasťou práva predkladateľa podnetu to, aby mu bola prenajatá konkrétna ambulancia v určenom meste vtedy, keď sa o ňu uchádza. 2. Podľa čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky zamestnanci majú právo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 1998 predbežne prerokoval podnet MUDr. M. S., bytom C., na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 35 ods. 3 a čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet MUDr. M. S. na začatie konania o d m i e t a .  O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 18. mája 1998 podnet MUDr. M. S., bytom C., na začatie konania pred ústavný
Právna veta: S poukazom na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné (mestské) zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä sa uznáša na nariadeniach. Obsah samosprávnych funkcií obce, resp. mesta je vymedzený v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pôsobnosť obecného (mestského) zastupiteľstva ako jedného z orgánov obce je upravená v § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje teda o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené vykonávať kompetencie uvedené demonštratívne v písm. a/ až p/ uvedeného zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/53/2016 7015201377 12. 07. 2018 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2018:7015201377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, Košice proti
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudkýň JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Aleny Svetlovskej, v spore žalobcu I., bývajúceho v P., zastúpeného J.J., advokátom v K. K. , proti žalovanému M. M. , N. N. , IČO: X. X. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 13 C 9
Právna veta: Ustanovenie § 250zf O.s.p. zveruje do kompetencie správneho súdu preskúmať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva, a to na základe návrhu prokurátora (ktorému musí predchádzať neúspešný protest). Ako vyplýva zo znenia § 250zf ods. 1 O.s.p., súd môže napadnuté uznesenie zrušiť (keďže v ustanovení sa výslovne uvádza, že prokurátor sa môže domáhať jeho zrušenia) a to z dôvodu jeho rozporu so zákonom. Samotné ustanovenie § 250zf O.s.p. bližšie neupravuje podrobnosti ohľadne pravidiel prieskumu uznesení samosprávy, stručne len stanovuje okruh účastníkov konania, príslušnosť súdu a prípustnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 4/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa: Okresná prokuratúra v Martine, so sídlom Vajanského námestie 1, Martin, proti odporcovi: Mesto Vrútky, so sídlom Matušovičovský rad 4, Vrútky, zastúpenému advokátom JUDr. Tomášom Zbojom, so sídlom Kuzmányho 4, Martin , v konaní o návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 57/2012 zo dňa 19.06.2012 , o odvolaní navrhovateľ a proti roz
Právna veta: Ak štatút mesta určuje hodnotu majetkových práv, ktoré podliehajú vždy schváleniu mestského zastupiteľstva, nemôže štatutárny orgán mesta - primátor platne prevziať ručiteľský záväzok, ktorý určenú hodnotu presahuje. Bez schválenia mestským zastupiteľstvom je takýto právny úkon neplatný.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom odvolací súd zmenil rozsudok kraj­ ského súdu v napadnutej časti tak, že odporcu 2/ zaviazal zaplatiť navrho­ vateľovi sumu 99 777 041,66 Sk s úrokom z omeškania s tým, že plnem'm jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého odporcu. Vo zvyšku rozsudok potvrdil. Odporcovi 2/ uložil povinnosť nahradiť navr­ hovateľovi trovy konania vo výške 671 305,- Sk spoločne a nerozdielne s od­ porcom 1/ s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plne
Právna veta: Do tzv. verejného (správneho) súdnictva patria podľa siedmej hlavy piatej časti O.s.p. aj konania o nezákonnosti a zrušení uznesení zastupiteľstiev orgánov územnej samosprávy. Účelom konania v týchto veciach je preskúmanie zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev alebo uznesení zastupiteľstva vyššieho územného celku. Konanie sa začína len na návrh. Procesne oprávneným na podanie návrhu je prokurátor, ktorého protestu sa nevyhovelo zrušením napadnutého uznesenia zastupiteľstva. Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 176/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci navrhovateľky: Ing. Bc. Ľ. F. , bytom T. č. X. , K. , zast. JUDr. Martou Šuvadovou, advokátkou so sídlom Floriánska 16, Košice, proti odporcovi : Mestská časť Košice - Západ , so sídlom Trieda SNP č. 39, Košice , zast. JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., advokátom so sídlom Južná trieda 28, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti uznesenia odporcu č. 313 -22/04 -20
Právna veta: Inštitút odvolania hlavného kontrolóra z funkcie je priamo ustanovený v zákone o obecnom zriadení, preto na tento inštitút na Zákonník práce neaplikuje, čo sa však týka skutkového vymedzenia tohto odvolania z pohľadu jeho zameniteľnosti, keďže takúto konkrétnu úpravu zákon o obecnom zriadení ani zákon o výkone práce vo verejnom záujme nemá, je potrebné na túto otázku aplikovať subsidiárne Zákonník práce. Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku je osobitným druhom konania up ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/25 /201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa : Okresná prokuratúra v Žiline , Moyzesova 20 , Žilina , proti odporcovi : Obec Belá , Oslobodenia 183 , B elá , v zastúpení Hagara – Hagarová, s.r.o., so sídlom Daniela Dlabača 35, Žil
Právna veta: 1. Postup orgánu jednotky územnej samosprávy pri predaji vecí patriacich do vlastníctva obce nemožno preskúmať v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre nedostatok jeho právomoci. 2. Uznesenie orgánu jednotky územnej samosprávy (obecného alebo mestského zastupiteľstva) vo veci prevodu vlastníckeho práva k majetku obce alebo mesta nemožno považovať za také rozhodnutie, ktoré by mohlo mať za následok porušenie základných práv alebo slobôd občanov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 2. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet RNDr. J. S., bytom B., a RNDr. K. V., bytom B., zastúpených JUDr. A. H., advokátom, na začatie konania vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 12 ods. 1, v čl. 13 ods. 4 a základného práva v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 5/1997 z 29. mája 1997 a takto r o z h o d o l : 1. Podnet RN
Právna veta: Územný plán obce nie je rozhodnutím o právach a právom chránených záujmoch jednotlivca, ale ide o dokument, ktorý po schválení obecným (mestským) zastupiteľstvom má všeobecne záväzný charakter. Z uvedeného vyplýva, že územný plán nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktorým by bolo zasiahnuté do subjektívnych práv fyzickej alebo právnickej osoby, a teda nejde o rozhodnutie, ktoré by bolo preskúmateľné súdom. Ani postup obce (mesta), ktorý predchádza vydaniu územného plánu, nie je z rovnakých dôvodov preskúmateľný súdom podľa piatej časti O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ. B., proti žalovanému: Mesto Nové Mesto nad Váhom, v konaní o porušení základného práva žalobcu podľa čl. 20 ods. 4 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky a iné, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13 S 43/2008-23 zo dňa 27. júna 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13 S
Právna veta: Predmetom konania v danej veci je preskúmanie zákonnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva podľa § 250zf OSP („Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku“) zakotvenom v siedmej hlave piatej časti OSP nazvanej „Osobitné konania“. Konanie podľa § 250zf OSP patrí do tzv. komunálneho súdnictva zaradeného do verejného (správneho) súdnictva od 1.9.2003. Podľa § 250zf ods. 1 OSP, ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/121/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľa Okresného prokurátora Košice II so sídlom Košice, Mojmírova 5, proti odporkyni Mestskej časti Košice – Západ, so sídlom Košice, Trieda SNP 39, zastúpenej JUDr. I., advokátom, so sídlom v K, F., o preskúmanie zákonno
MENU