Nájdené rozsudky pre výraz: miera zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 642

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

276 dokumentov
1456 dokumentov
6 dokumentov
12 dokumentov
57 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva pre správny orgán taká skutočnosť, ktorá by bránila správnemu orgánu riešiť spornú otázku miery zavinenia žalobcu a zamestnávateľa na pracovnom úraze a za tým účelom vykonať dokazovanie. V prípade spornosti miery zavinenia je správny orgán povinný túto otázku skúmať a za týmto účelom musí vykonať náležité dokazovanie.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci žalobcu M. S., práv. zast. JUDr. J. Z., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočky Martin č. 300/2539/2007 zo dňa 20. novembra 2007, o odvolaní žalovanej proti rozsudku
Právna veta: V súlade s ustálenou súdnou praxou je nepatrná závažnosť prečinu vtedy, ak viaceré kritériá, uvedené v § 10 ods. 2, ktoré tvoria jeden celok, a to spôsob vykonania činu a jeho následok, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, miera zavinenia a v neposlednom rade aj pohnútku páchateľa, sú tak nepatrné, že odôvodňujú záver, že nejde o prečin.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 29/2016 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 5. dec embra 2016 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvinené ho JUDr. M. Ž. , pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1, písm. a / Tr. zák. a iné, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsu
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž so/74/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. C. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpen ý: JUDr. Peter Harakály, advokát , so sídlom Mlynská 28, Košice, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. august
Právna veta: Okolnosť, že poškodený chodec spoluzavinil dopravnú nehodu porušením pravidiel cestnej premávky stanovených vo vyhl. č. 99/1989 Zb. neznamená sama osebe zánik trestnej zodpovednosti vodiča motorového vozidla, ktorý sa zavinene podieľal na vzniku dopravnej nehody a jej následkoch na zdraví poškodeného. Táto okolnosť ovplyvňuje len mieru zavinenia obvineného vodiča, ktorú možno zohľadniť pri kvalifikácii činu z hľadiska § 88 Tr. zák., ako to prichádza do úvahy pri výmere trestu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom v neprospech obvineného J.K., zrušil právoplatné uznesenie obvodného prokurátora Košice I z 27. júna 1994, sp. zn. 1 Pv 808/94, a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Mestského veliteľstva PZ SR, Správy dopravnej polície Košice, uznesením z 22. apríla 1994, sp. zn. PZ-60/DP-94, začal trestné stíhanie za trestný čin ublíženia na zdraví po
Právna veta: Náhrada škody v oblasti štátnej služby príslušníkov Policajného zboru je upravená v ustanoveniach § 159 a nasl. zákona č. 73/1998 Z.z. Všeobecná zodpovednosť policajta za škodu spôsobenú služobnému úradu vyplýva z ustanovení § 160 a § 161 zákona č. 73/1998 Z.z., podľa ktorých policajt zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním. Služobný úrad je povinný preukázať policajtovi zavinenie s výnimkou prípadov uvedených v § 164 a § 165 (o ktoré však v predmetnej právnej veci nejde). V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/230 /2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : JUDr. Š. B. , zastúpeného advokátom JUDr. J . H. , proti žalovanému : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. GR ZVJS -3-
Právna veta: Solidárna zodpovednosť viacerých subjektov za spôsobenú ujmu je podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka pravidlom, delená zodpovednosť za spôsobenú ujmu je v zmysle § 438 ods. 2 Občianskeho zákonníka výnimkou z tohto všeobecného pravidla, a preto ju možno vysloviť len v odôvodnených prípadoch. Kritériom delenej zodpovednosti nie je miera zavinenia každého zo zodpovedných subjektov, ale ich „účasť na spôsobení škody“, čo je pojem širší, než miera zavinenia; úvahu o účasti viacerých zodpovedných subjektov na spôsobenej ujme je potrebné založiť na porovnaní charakteru a významu povinností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky K. M. , bývajúcej v R. , resp. P., zastúpenej JUDr. M. C. , advokátom so sídlom v L. , pr oti odporco m 1/ D. C. , bývajúcej v H. , zastúpen ej Advokátsk ou kancelári ou JUDr. L. J., s.r.o., so sídlom v R. , IČO: X. , 2/ L. B. , bývajúcemu v R. , resp. L. , o náhradu nemajetkovej ujmy , vedene j na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 3 C 149/2009 , o dovolaní odporkyne 1/
Meritum Inšpekcia
R 24/1997
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené len tým, že pri uložení pokuty bolo prihliadnuté na mieru zavinenia a výška pokuty bola stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Odvolací správny orgán nemôže potvrdiť rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení pokuty a súčasne ho doplniť o ďalšie porušenie povinností, ktoré neboli predmetom konania a rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou Najvyššiemu súdu v zákonnej lehote sa žalob- kyňa domáhala preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia zo dňa 20. septembra 1994, ktorým žalovaný zamietol jej odvolanie a zároveň potvrdil rozhodnutie riaditeľky Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre hlavné mesto SR Bratislava zo dňa 14. novembra 1994 o uložení peňažnej pokuty vo výške 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 5, § 3b), § 3c) v spojení s § 15 ods. 1 písm. f) zákona číslo 526/1990
Právna veta: V konaní o zadržanie vodičského preukazu orgán, ktorý o zadržaní vodičského preukazu rozhoduje, nie je oprávnený zisťovať skutkové okolnosti dopravnej nehody a mieru zavinenia vodiča, ktorému vodičský preukaz zadržiava. Tieto otázky sa skúmajú a riešia v trestnom, eventuálne priestupkovom konaní. Najvyšší súd v tejto súvislosti uvádza, že na aplikáciu ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a/ zákona o cestnej premávke bolo v danom prípade postačujúce posúdenie možnosti uloženia trestu alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúce v zákaze vedenia motorového vozidla za skutok, z ktorého je žalobca dôvodne p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/9/2018 4017200166 05. 02. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:4017200166.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: T., právne zastúpený: Mgr. Zsolt Ördögh, advokát, Turecká 36
Právna veta: Na tomto mieste sa žiada uviesť, že trestná zodpovednosť vzniká na základe existencie spáchaného skutku, ktorý vykazuje znaky skutkovej podstaty trestného činu. Okrem obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorými sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka, sa na vyvodenie trestnej zodpovednosti pri prečine vyžaduje aj naplnenie tzv. materiálneho korektívu, ktorý je vyjadrený v ustanovení § 10 ods. 2 Tr. zák. nasledovne: nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku pác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/64/2020 1517010324 21. októbra 2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1517010324.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Petra Štifta a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej veci obvineného S. N. I. Y. Q. Á. X. G. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods
MENU