Nájdené rozsudky pre výraz: miestna komunikácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 298

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

103 dokumentov
1525 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna domnienka podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene, nastáva iba ak ten, kto uplatňuje, že vec sa nemala do súpisu zaradiť, nepodá v súdom určenej lehote proti správcovi vylučovaciu žalobu, hoci bol konkurzným súdom poučený o tom, že vec bola zapísaná do súpisu a o právnych dôsledkoch nepodania žaloby.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu: Mesto P., Hlavná ul. č. 73, v dovolacom konaní zastúpené JUDr. A. N., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v P., proti žalovanému: P. J. – C., s miestom podnikania v P., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. Š., CSc., advokátom Advokátskej kanc
Právna veta: Povinnosť obce vybudovať miestnu komunikáciu nevyplýva zo žiadneho súkromnoprávneho predpisu, preto ju na návrh vlastníka stavby (pozemku) nemôže uložiť svojím rozhodnutím súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd rozsudkom zo 14. decembra 1998 žalovanej obci uložil povinnosť v lehote 60 dní od právoplatnosti rozsudku zriadiť prístupovú komunikáciu a vystavať miestnu komunikáciu k rodinnému domu žalobcov na parcele č. 871/2 k. ú. D. a zaviazal žalovanú nahradiť žalobcom trovy konania vo výške 2 350,- Sk v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobcovia legálne nadobudli vlastnícke právo k pozemku, na ktorom v súlade s územným plánom a územným rozh
Právna veta: Z ustanovení cestného zákona vyplýva, že plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií zabezpečujú obce, ktoré vykonávajú ich správu a údržbu s tým, že iného vlastníka ako obec miestna komunikácia mať nemôže, doplniac zároveň, že to však neznamená, že iba obec môže byť stavebníkom miestnej komunikácie, nakoľko právne predpisy nevylučujú, aby bolo územné rozhodnutie i stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie vydané fyzickým alebo právnickým osobám. V tejto súvislosti mal za to, že povoliť umiestnenie a realizáciu miestnej komunikácie možno len za predpokladu, že obec nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobc ov : 1. Ing. T. S. , bytom J.J., 2. E. S. , bytom J.J., 3. Ing. T. S. , bytom H. H. , 4. MUDr. P. S. , bytom H. H. , všetci zastúpení JUDr. R. B. B. advokátkou, so sídlom Advokátskej kancelárie v T. , K. K. , proti žalovan ému : Mini
Právna veta: Preskúmaním veci senát najvyššieho súdu zistil v konaní existenciu zásadnej právnej otázky, doteraz nejudikovanej, aktívnej legitimácie subjektu na podanie návrhu na vyvlastnenie pre zákonnom vymedzený účel vyvlastnenia - výstavba miestnej komunikácie podľa § 108 ods. 1 písm. f) stavebného zákona. Vyvlastnenie je zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva. Ako výnimka z pravidla musí byť vykladaná v súlade s dikciou zákona. Podľa § 112 ods. 2 prvá veta zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Zlatá Noha, s.r.o., Bellova 2/a, Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou MARCEL BIZNÁR, s.r.o., Bajkalská 31, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, Lamačská cesta 8, Bratislava 45, za úča
Právna veta: Podľa § 23 Cestného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. Mal za to, že v občianskom súdnom konaní nie je možné prejednať a rozhodovať veci upravené Cestným zákonom, ktoré podľa vyššie uvedeného § 23 Cestného zákona majú byť prejednané v konaní vykonanom podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Poukázal na to, že orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodné úrady pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. S., zastúpenej JUDr. J. V. , advokátom, S.s.r.o., so sídlom v Č. , , proti odporcom odporkyňou 1/ B. P., všetkých zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. S. JUDr. B. s.r.o., so sídlom v Č. , , o právo prechodu a odstránenie oplotenia, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 289/2002, na dovolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 13.apríla
Právna veta: Spornou medzi účastníkmi v danej veci bola otázka výkladu ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b/ zákona č. 513/2009 Z.z.. Kým podľa žalobcu aj v prípade, že trolejbusová dráha vedie po ceste alebo miestnej komunikácii, obvod dráhy je 3 m od krajného vodiča trakčného trolejbusového vedenia, žalovaný zastával názor opačný, teda že v prípade ak by trolejbusová dráha vedie po ceste alebo miestnej komunikácii, obvod dráhy nie je ani 1,5 m a ani 3 m od krajného vodiča trakčného trolejbusového vedenia. Krajský súd poukazuje práve na dôvodovú správu k zákonu č. 513/2009 Z.z., z ktorej vyplýva, že pre existu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžo/ 72 /2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu : P. J., bytom D. , zast úpený advokátom : JUDr. Michal Feciľak , so sídlom Jesenná 8, Prešov, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Nám
Právna veta: Zo spisu vyplýva, že v čase, na ktorý sa vzťahuje prejednávaná vec, správca miestnej komunikácie v meste rozhodol, že úkony spojené s odťahovaním vozidla bude realizovať svojím organizačným útvarom – mestskou políciou (a svojimi zamestnancami – mestskými policajtmi). V zmysle § 1 zákona č. 564/1991 Zb. je účelom tohto zákona vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M esta K ., so sídlom v K. , proti odporkyni Mgr. M. Ch., bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. J. Ch., advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 59,74 € (1 800 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 42 C 130/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurá tora Slovenskej republiky proti rozsudk om Krajského súdu v Košiciach z 31. marca 2009 sp. zn.
Právna veta: Užívatelia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií (§ 9a ods. 1 cestného zákona). Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť (§ 9a ods. 2 cestného zákona). Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky stavebným stavom diaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu R. S., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. A. H., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej S ., so sídlom v B., I. B., o zaplatenie 8 951 400 Sk, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp.zn. 6 C 9/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. septembr
Právna veta: I. Otázka, ktorý účastník cestnej premávky dopravnú nehodu zavinil, resp. mal prednosť v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami, je otázkou právnou, ktorú neprislúcha riešiť znalcovi. II. Ustanovenie § 20 ods. 2 vyhl. č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky o prednosti vjazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami platí aj pre križovatku miestnej komunikácie s inou cestou bez ohľadu na jej druh.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch zo 7. júla 1993, sp. zn. 1 T 58/93, bola R.Ch. podľa § 226 písm. b) Tr. por. oslobodená spod obžaloby okresného prokurátora v Nových Zámkoch pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. Trestnej činnosti sa podľa obžaloby okresného prokurátora v Nových Zámkoch z 13. apríla 1993, sp. zn. 2 Pv 715/92 mala dopustiť v podstate na tom skutkovom základe, že dňa L novembra 1992 o 09.50 hod. viedla osobné motorové vozidlo značky Škoda
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 cestného zákona na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich „mimo súvisle zastavaného územia“ slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/5 6/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu : DUO CENTER Slovakia s.r.o. , IČO: 35 832 126, Pribinova 23, Bratislava , zastúpený: JUDr. Milan Ficek, advokát, Žilinská 14, Bratislava , proti žalovanému : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ro
MENU