Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3555

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

901 dokumentov
4729 dokumentov
44 dokumentov
16 dokumentov
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 84 O.s.p. na konanie je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca), ak nie je ustanovené inak. Podľa § 85 ods. 1 O.s.p. všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje. Určovanie miestnej príslušnosti súdu je ovládané zásadou perpetuatio fori, podľa ktorej pre učenie miestnej príslušnosti je rozhodujúci stav v čase začatia konania a miestna príslušnosť trvá až do skončenia sporu, a to aj vtedy, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu mal. A. M., nar. X., bývajúceho v P., zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, proti žalovanému R. S., bývajúcemu v K., t.č. u M. G., v P., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalobcu A. M., bývajúcej v P., o určenie otcovstva a výchovu a výživu maloletého, takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej najskôr na
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase konania, a trvá až do jeho skončenia. Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú, alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne (§ 11 ods. 3 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej U. , so sídlom v B. , zastúpenej Mgr. M. H. , bytom B. , proti povinnej P. , so sídlom t. č. na adrese neznámej, IČO : X. , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 1 Er 2595/2012, o vymoženie 92 ,38 € s príslušenstvom , o určenie miestnej príslušnosti podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) , takto r o z h o d o l : Vec vedenú na Okresnom súde
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bydliskom na účely určenia miestnej príslušnosti súdu podľa ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p. sa rozumie miesto, na ktorom sa zdržiava s úmyslom trvalo sa tam zdržiavať, bez ohľadu na miesto hláseného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Druhé kritérium, miesto, v ktorom sa osoba zdržuje, treba vykladať ako miesto, kde sa skutočne zdržiava bez ohľadu na úmysel zdržiavať sa tu trvalo. Opäť, hlásený trvalý pobyt či prechodný pobyt nie je rozhodnou skutočnosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávneného P., s.r.o., P., IČO: X., zastúpeného JUDr. M. M., advokátom v B., proti povinnej M. K., bývajúcej v M., o vymoženie 606,81 € s príslušenstvom a trovy exekúcie, vedenej súdnym exekútorom JUDr. R. K., Exekútorský úrad so sídlom Z., o určenie súdu príslušného na prejednanie a rozhodnutie vo veci, takto rozhodol: Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Právnym posúdením skutku, ktorý je uvedený v obžalobe, súd nie je viazaný. Vyplýva to aj z ustanovení § 314a ods. 1, § 314c ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku. Preto už pri skúmaní podmienok, či vo veci má konať samosudca alebo senát, treba vychádzať z inkriminovaného skutku a zo zákona a nie len z posúdenia tohto skutku v obžalobe prokurátorom. II. Miestom spáchania trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona je nielen miesto, kde dochádza k napĺňaniu tej časti objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu, ktorou páchateľ uvádza niekoho do omylu alebo niečí omyl v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom B. a Okresným súdom R. na základe § 24 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným na vykonanie konania v prvom stupni je Okresný súd B. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v B. podal 13. októbra 2000 obžalobu na obvineného B. P. na Okresnom súde B. pre pokračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b) Trestného zákona (v jeho znení platnom v čase, keď sa mal skutok stať), a to na skutkovom základe, ž
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Miestom spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., prípadne prečinu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 150/ 1969 Z b., spočívajúcich v tzv. čiernej jazde vlakom, sú všetky miesta nachádzajúce sa na trase jazdy počínajúc nastúpením cesty až po jej ukončenie. II. K výkladu ustanovenia § 139 Tr. zák. v prípade vecí vnesených do podnikového ubytovacieho zaradenia. Organizácia, ktorej patrí ubytovacie zariadenie, zodpovedá podľa § 433 ods. 1 Obč. zák. za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovanými občanmi, len ak i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Mestským súdom v Prahe a Mestským súdom v Košiciach Najvyšší súd ČSSR rozhodol tak, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Mestský súd v Košiciach. Z odôvodnenia: Mestký prokurátor v Prahe podal na obvineného M. K. obžalobu pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve čiastočne dokonaný a
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Ak nemožno miesto spáchania trestného činu zistiť alebo ak bol trestný čin spáchaný v cudzine, je podľa § 18 ods. 2 Trestného poriadku miestna príslušnosť súdu určená podľa miesta, kde obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava. Tieto hľadiská sú navzájom rovnocenné, preto konanie vykonáva vždy ten súd, ktorého príslušnosť bola určená podaním obžaloby alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom (§ 22 Trestného poriadku.) II. Skutočnosť, že obžalovaný v štádiu súdneho konania zmenil miesto trvalého bydliska nie je dôvodom na postúpenie veci, pretože sa tým nemení miestna (ani vecná) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom V. K. a Okresným súdom M. Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 24 Trestného poriadku rozhodol, že miestne príslušným súdom na vykonanie konania v trestnej veci proti obžalovanému S. D. je Okresný súd M. Z odôvodnenia: Prokurátor Okresnej prokuratúry v M. podal 10. júla 1998 na Okresnom súde M. obžalobu na S. D. pre trestné činy lúpeže podľa § 234 ods. 1 Trestného zákona a zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona. Trestného
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak Centrum právnej pomoci nerozhodovalo v prejednávanej veci o poskytnutí právnej pomoci žalobcovi, ale predmetom jeho rozhodovania je poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), kde Centrum právnej pomoci vystupuje ako subjekt povinný poskytnúť informácie, ktoré od neho žiada oprávnená osoba, nejde tu o rozhodovanie podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v N. uznesením č. k. 11S/94/2017-40 z 30. júna 2017, právoplatným dňa 27. septembra 2017, s poukazom na ust. § 10, § 13 ods. 1, 2 a 3 a § 18 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Trenčíne s odôvodnením, že tento je v prejednávanej veci miestne (aj vecne) príslušným z dôvodu, že v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu je miestne
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konanímiestna príslušnosť súdu
R 59/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie osvedčenia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v Bratislave, ktorým sa obmedzuje činnosť veterinárneho lekára len na účinnosť diagnostickú, je vecne a miestne príslušný Krajský súd Bratislava.

Úryvok z textu:
Býv. Obvodný súd B. IV dňa 1.3. 1996 s poukazom na ustanovenie § 104 ods. 2 O.s .p. postúpil žalobu na určenie neplatnosti a zrušenie osvedčenia vydaného žalovaným v časti, ktorou obmedzuje jeho činnosť veterinárneho lekára len na činnosť diagnostickú, ako návrh na preskúmanie rozhodnutia orgánu záujmovej samosprávy podľa ustanovenia § 244 ods. 2 O.s .p. býv. Mestskému súdu v B. Býv. Mestký súd v B. vyslovil nesúhlas s postúpením veci s odôvodnením, že v danej veci nejde o prípad zrušenia roz
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konanívecná príslušnosť podľa OSP
R 60/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia krajského úradu vo veci uloženia pokuty za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu podľa § 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zmien a doplnkov (úplné znenie zákona č. 14/1994 Z. z. o lesoch) je vecne príslušný krajský súd.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd Slovenskej republiky sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18.2.1997, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu v R B. z 28. 11. 1996 o uložení pokuty vo výške 30 000 Sk za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením vyslovil svoju nepríslušnosť na konanie a podľa § 250d ods. 2 O.s.p. postúpil vec vecne a miestne príslušnému Krajskému súdu v T. Z odôvodnenia: Vecnú p
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

Úryvok z textu:
Žalobca podanou žalobou žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovanej zo 4. júna 1996, ktorým bol potvrdený platobný výmer Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočka R. S. z 10. apríla 1996 o vyrubení poplatku v sume 3,624 400 Sk za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 25 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z .z. Najvyšší súd Slovenskej republiky postupujúc podľa § 250d ods. 2 O.s.p. vyslovil svoju neposlušnosť na konanie a postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne a miestne príslušnému na ko
MENU