Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Nds/8/2016 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., právne zastúpený AK JUDr. Martin Staroň, advokát, Hlavná 89, Prešov, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. KM-OLVS-51/2015/OPK zo dňa 17. septembra 2015,
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Nds/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200825 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8016200825.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Miestna príslušnosť sa riadi zásadou perpetuationis fori vyjadrenou v § 11 ods. l O.s.p., t.j. že miestna príslušnosť všeobecného súdu dieťaťa určená podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia súdu, trvá po celú dobu konania. Je preto vylúčené, aby súd, ktorého miestna príslušnosť bola založená prvým rozhodnutím vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, pri podaní ďalšieho návrhu na začatie konania reagoval na zmenu okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť súdu, vyslovením miestnej nepríslušnosti podľa § 105 O.s.p. Zmena okolností daná zmenou bydliska d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 81/2013 Slovenskej republiky 3 Cdo 82/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , narodeného X. , bývajúcej u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. a JUDr. PhDr. B. K. , bývajúceho v B. , o návrhu matky na úpravu práv a povinností k maloletému dieť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aplikácia § 86 ods. 3 O.s.p. by bola možná len v prípade, ak by žalovanou bola zahraničná právnická osoba. Zahraničnou právnickou osobou je právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, ale tu podniká, to znamená, že má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku. Podľa § 86 ods. 3 O.s.p. proti zahraničnej právnickej osobe možno podať návrh aj na súde, v obvode ktorého je v Slovenskej republike jej zastupiteľstvo alebo orgán poverený obstarávaním jej hospodárskych vecí. V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení je preto potrebné konšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa T. G. , bytom V. , zastúpený JUDr. Milošom Kaščákom, advokátom, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Ul. M. R. Štefánika č. 171 , proti odporcovi AXA, životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu , so sídlom v Bratislave, Kolárska č. 6, o zaplatenie 5.311 ,03 eur a príslušenstva , o určenie miestnej príslušnosti podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho pori
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSPperpetuatio fori
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Nds/2/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201595 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Morava ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201595.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ELOSA, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 33, 821 09 Bratislava, I
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Nds/3/2017 Identifikačné číslo spisu: 1015201030 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201030.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, Brati
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Nds/47/2014 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R., občan Poľskej republiky, nar. X., trvalo bytom P. zast. : V4 Legal, s.r.o., IČO: 36 858 820, advokátskou spoločnosťou so sídlom Tvrdého č. 783/4, 010 01 Žilina, proti žalovanej : Sociálna poisťovňa- ústredie so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, o
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Nds/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 4016201041 Dátum vydania rozhodnutia: 03.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4016201041.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Jasenova 16, Žilin
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonodarca úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), ale aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanovil odlišne podľa osobitných kritérií, ktorým z hľadiska miestnej príslušnosti priznal prioritu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H., bývajúcej v N., 2/ Š., bývajúceho v M., 3/ V., bývajúcej v M., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému I., bývajúcemu v B., zastúpenému J., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 1 C 20/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu N
MENU