Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Nds/ 8/2016 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. , právne zastúpený AK JUDr. Martin Staroň, advokát, Hlavná 89, Prešov, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalovaného č. p. KM -OLVS -51/2015/OPK zo dňa 17. septembra 201 5, konajúc o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci , takto r o z h o d
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Nds/5/2017 4016201041 03. 05. 2017 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2017:4016201041.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Jasenova 16, Žilina, IČO: 35 945 044, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou Bugala - Ďurček, s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, Bratislava, proti žalovanému: Finančné ria
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSPperpetuatio fori
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Nds/2/2017 1015201595 20. 04. 2017 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2017:1015201595.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ELOSA, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 33, 821 09 Bratislava, IČO: 35 921 455, právne zastúpený: STEINIGER | law firm, s.r.o., so sídlom Jasovská 17, 851 07 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slo
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201030 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201030.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, proti žalovanému: Štátna veterinárna a po travinová správa Slovenskej republiky so sídlom Botanická 17, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/5/2017 8016200825 04. 05. 2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2017:8016200825.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, právne zastúpený: advokátska kancelária ECKER - KAN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Br
Právna veta: Zákonodarca úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), ale aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanovil odlišne podľa osobitných kritérií, ktorým z hľadiska miestnej príslušnosti priznal prioritu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H., bývajúcej v N., 2/ Š., bývajúceho v M., 3/ V., bývajúcej v M., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému I., bývajúcemu v B., zastúpenému J., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 1 C 20/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu N
Právna veta: Bydliskom na účely určenia miestnej príslušnosti súdu podľa ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p. sa rozumie miesto, na ktorom sa zdržiava s úmyslom trvalo sa tam zdržiavať, bez ohľadu na miesto hláseného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Druhé kritérium, miesto, v ktorom sa osoba zdržuje, treba vykladať ako miesto, kde sa skutočne zdržiava bez ohľadu na úmysel zdržiavať sa tu trvalo. Opäť, hlásený trvalý pobyt či prechodný pobyt nie je rozhodnou skutočnosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávneného P., s.r.o., P., IČO: X., zastúpeného JUDr. M. M., advokátom v B., proti povinnej M. K., bývajúcej v M., o vymoženie 606,81 € s príslušenstvom a trovy exekúcie, vedenej súdnym exekútorom JUDr. R. K., Exekútorský úrad so sídlom Z., o určenie súdu príslušného na prejednanie a rozhodnutie vo veci, takto rozhodol: Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp.
Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Nds /47 /2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. , občan Poľskej republiky, nar. X. , trvalo bytom P. zast. : V4 Legal , s.r.o., IČO: 36 858 820, advokátskou spoločnosťou so sídlom Tvrdého č. 783/ 4, 010 01 Žilina, proti žalovan ej : Sociálna poisťovňa - ústredie so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Brat islava 1, o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v konaní vedenom na Krajskom súde v
Právna veta: Aplikácia § 86 ods. 3 O.s.p. by bola možná len v prípade, ak by žalovanou bola zahraničná právnická osoba. Zahraničnou právnickou osobou je právnická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky sídlo, ale tu podniká, to znamená, že má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku. Podľa § 86 ods. 3 O.s.p. proti zahraničnej právnickej osobe možno podať návrh aj na súde, v obvode ktorého je v Slovenskej republike jej zastupiteľstvo alebo orgán poverený obstarávaním jej hospodárskych vecí. V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení je preto potrebné konšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa T. G. , bytom V. , zastúpený JUDr. Milošom Kaščákom, advokátom, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Ul. M. R. Štefánika č. 171 , proti odporcovi AXA, životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu , so sídlom v Bratislave, Kolárska č. 6, o zaplatenie 5.311 ,03 eur a príslušenstva , o určenie miestnej príslušnosti podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho pori
Právna veta: Základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kritéria zákonodarcu zakotveného v závere ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Nds/ 65 /201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : A. , naroden á X. , občan P., s doručovacou adresou U. , zast.: V4 Legal , s.r.o., advokátska spoločnosť so sídlom Tvrdého č. 783/ 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 858 820, proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 -10, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ej, o návrhu Krajsk ého súdu v Žiline na urče
MENU