Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1716

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

211 dokumentov
1018 dokumentov
14 dokumentov
7 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania, teda má v zásade právo podať odvolanie aj dovolanie. Táto procesná legitimácia na podanie odvolania a dovolania je však obmedzená účastníkom, na strane ktorého vystupuje. Oprávnenie podať odvolanie a dovolanie prináleží vedľajšiemu účastníkovi iba vtedy, ak toto oprávnenie má aj účastník, na stranu ktorého sa pripojil. V prípade, že tento účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie odvolania a dovolania, nemôže ju mať ani vedľajší účastník. V opačnom prípade by sa aj vedľajšiemu účastníkovi priznalo viac procesných práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: O. S., a. s., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpený Mgr. M. K. , advokátom, so sídlom D. , proti žalovanému: L. Š., nar. X. , bytom H. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa H. , so sídlom V. , IČO: X. , zast úpeného JUDr . I. Š., advokátom, so sídlom S. o zaplatenie 406,84 Eur s prísl. , o dovolaní vedľajšieho účastníka pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 144 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. S., bývajúceho v B. , 2/ A. S., bývajúce j v B. , zastúpených Mgr. M. Č. , advokátom so sídlom v K. , proti odporkyni P. , a.s. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpen ej advokátskou kanceláriou Š., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 252/2013, o dovolan iach navrhovateľov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predbežné opatrenia sú predbežnými predovšetkým v tom zmysle, že ich možno nariadiť pred začatím konania. Ich predbežnosť spočíva tiež v tom, že sa nimi neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Predbežné opatrenie možno nariadiť aj v každej veci starostlivosti súdu o maloletých, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní. Nariadenie predbežného opatrenia nie je možné vtedy, ak sú dané podmienky pre konečné rozhodnutie. Pri predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov maloletého, sa súd spravidla nevyhne tomu, že ním nariaďované p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého R. K. , nar odeného X. , bývajúceho u matky a zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, so sídlom vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, dieťa rodičov M. Č. , bývajúcej vo V. , a J. K. , bývajúceho v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 9
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kritéria zákonodarcu zakotveného v závere ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/65/2014 Identifikačné číslo spisu: 5014200706 Dátum vydania rozhodnutia: 01.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5014200706.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: F. narodená XX.XX.XXXX, občan B. s doručovacou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Nds/47/2014 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R., občan Poľskej republiky, nar. X., trvalo bytom P. zast. : V4 Legal, s.r.o., IČO: 36 858 820, advokátskou spoločnosťou so sídlom Tvrdého č. 783/4, 010 01 Žilina, proti žalovanej : Sociálna poisťovňa- ústredie so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, o
Merito veci ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7114224368 Dátum vydania rozhodnutia: 30. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7114224368.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C., bývajúcej v P., proti žalovaným 1/ R., bývajúcemu v P., 2/ Groupama Biztosító Zrt., slovenský názov Grou pama poisťovňa, a.s., Erzsébet Királyné útca l/C, Budapešť 1146, Maďarsko, konajúcej prostredníctvom Grou
Merito veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u P. M. , bývajúceho v D. , proti žalovan ému A. , s.r.o. , so sídlom v K. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 10 C 245/2010 , o návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Nové Zámky z dôvodu vhodnosti , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 10 C 245/2010 vedenej na Okresnom súde Košice I Okresnému sú
Merito veci o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MVDr. G. K. , bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ P. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému H. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ P. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému D. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , 3/ E. a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného R. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. ,
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. D. , bývajúceho v B. , zast úpen ého Advokátskou kanceláriou K. , s.r. o., so sídlom v B. , proti žalovaným v Banskej Bystrici, pracovisko Bratislava, Ševčenkova č. 32, 2/ Slovenskej republike - Ministerstvu financií Slovenskej republiky , so sídlom v Bratisl ave, Štefanovičova č. 5, 3/ Slovenskej republike - Daňovému úradu Bratislava I , so sídlom v Bratislave, Radlinsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ndob /6/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. , so sídlom v Košiciach , X. Košice , IČO: X. , zastúpený: Advokátska kancelária J., so sídlom v Košiciach, X. Košice , proti žalovanému: R. , so sídlom v Košiciach, X. Košice, IČO: X. , o zaplatenie 12 508, 20 eur s príslušenstvom, o návrhu na prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa vedenej na Okresnom súde Bratislava I I pod sp . zn . 25 Cb /213 /20 14
MENU