Nájdené rozsudky pre výraz: miestne príslušný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2642

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

645 dokumentov
5026 dokumentov
16 dokumentov
5 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 40 CSP súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania. 8. Podľa § 43 ods. 1 a 2 CSP ak súd postupom podľa ustanovenia § 40 a ustanovenia § 41 CSP zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená. (2) ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndc/3/2022 Identifikačné číslo spisu: 1122201646 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1122201646.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Silver Farm, s. r. o., so sídlom Striebornická 437/30, Uhrovec
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe správcu konkurznej podstaty úpadcu je v zmysle § 246a ods. 1 vety druhej OSP miestne príslušný krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza okresný súd, v ktorom má sídlo správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Nds/2/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. D. Ď., so sídlom N., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu P., a.s. „v konkurze“, L., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č.k. BA-379347/2010-1 zo 6. decembra 2010, o nesú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o žalobách podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je miestne príslušným na prejednanie veci a jej rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa (okrem ústredných orgánov štátnej správy).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds/7/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kӧ zhasznú Nonprofit Korlátolt Felelӧ sségü Társaság, so sídlom 3600 Ózd, Jászi. O. u. 3, IČO: Cg.05-09-017581, Maďarská republika, zastúpený advokátom JUDr. Ladislavom Csákóm, Advokátska kancelária v Rožňave, Hviezdoslavova 4, pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd, neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/5/2016 Identifikačné číslo spisu: 8015200927 Dátum vydania rozhodnutia: 03.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8015200927.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: N. O. K., bytom P. XXX, Poľská republika, zastúpená V4 Legal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z krit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 7016200319 Dátum vydania rozhodnutia: 07.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7016200319.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. T. X., O. K. XX, XX-XXX X., Poľská republika,
Merito veci Postúpenie sporu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní za predpokladu, ak žalobca po podaní odporu navrhne pokračovanie v konaní, súd pre upomínacie konanie má povinnosť postúpiť vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a upovedomiť o tom strany. Súdom príslušným na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku v zmysle uvedeného ustanovenia sa rozumie ten súd, u ktorého je daná nielen miestna príslušnosť, ale aj príslušnosť vecná, kauzálna a funkčná. Pokiaľ v danom prípade Okresný súd Banská Bystrica ako súd pre upomínacie konanie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Ndc/13/2022 Identifikačné číslo spisu: 6121299605 Dátum vydania rozhodnutia: 20.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6121299605.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Sone Mesiarkino
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši rozhodol, že na prejedna- » nie veci obvineného M.V. je príslušným súdom Okresný súd v Liptovskom Mikuláši. Súčasne rozhodol, že sa uvedená trestná vec Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši odníma a prikazuje sa na prejednanie Okresnému súdu v Nitre. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši podal na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši obžalobu na obvineného M.V. pre po- kračov
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 anasl. Občianskeho súdneho poriadku na miestne nepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O. s. p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odporcom v odvolaní podanom proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, musí odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O. s. p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť pre neodstrániteľný nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov uznesením z 12. 07. 2011, č. k. 21Cb 101/2011-86 odporcovi ako jedinému spoločníkovi spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., so sídlom K. XX, K., IČO: XX, t. j. stopercentnému vlastníkovi obchodného podielu v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K. zakázal tento obchodný podiel predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom, uzavrieť ohľadne tohto obchodného podielu zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad na podnikanie, ručiť, vyhotoviť notársku
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti commissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 20 /201 4 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného Z. R. , pre pokračovací zločin podvodu podľa § 2 21 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. februára 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bán
MENU