Nájdené rozsudky pre výraz: miesto doručovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 274

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
421 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna úprava doručovania písomností správnym orgánom účastníkom správneho konania je upravená v ustanoveniach § 24 až 26 Správneho poriadku. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) podľa § 24 ods. 1 Správneho poriadku k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia) § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovenia § 24 ods. 1 Správneho poriadku o reálnom doručení. K aplikácii us ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/10 1/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalob cu : R. B. , L. , proti žalovanému : Krajské r iaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave , Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti rozhodnutia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II č. ORP -P-334/II -OBCP -2011 zo dňa 02. j ún a 201 1 v spojení s rozhodnutím žalovaného č. KRP -P-DI -BCP -128/2
Meritum § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: N. H. proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Nitra , so sídlom Štefánikova trieda 88, Nitra, o opravnom prostriedku navrhovateľky zo dňa 24. januára 2015 proti rozhodnutiu odporcu sp. zn.: 10769/2014 -KaNR, R. z.: 78231/14 zo dňa 31. decembra 2014 , konajúc o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24Sp/11/2015 -14 zo dňa
N a j v y š š í s ú d 6Sž o/81/201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalob kyne Ing. B. K. , bytom O. , zastúpen ej JUDr. Ivanom Jánošíkom , advokát om so sídlom Klincová 35 , Bratislava , proti žalovanému Okresný úrad Bratislava , odbor výstavby a bytovej politiky , so
Kľúčové slová: doručovanie fikcia doručenia
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia ("... považuje sa posledný deň lehoty za deň doručenia ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, kedy príde písomnosť doručiť znova (s uvedením dňa a hodiny), e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte alebo orgáne obce, g/ ad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. Š., bývajúceho v R.L. , zastúpeného JUDr. S. M. , advokátkou so sídlom v L. , proti žalovan ým 1/ S., so sídlom v L. , IČO: X. , 2/ I., a.s. , so sídlom vo V. , IČO: X. , 3/ F. H. , bývajúcemu v P., z ast úpenému advokátskou kanceláriou G. , s.r.o. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 C 45 /200 7, o dovola
Meritum § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
Najvyšší súd 3Sžo/ 245 /201 5 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Ruman u a zo sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : Ing. D. K. , N. N. , právne zastúpený: Mgr. Tomáš Baláž, advokát, Štúrova 1, Žilina , proti žalovanému : Okresný úrad Žilina , Andreja Kmeťa 17, Žilina, za účasti: 1/ Ing. A. Š., CSc. , C. C. , 2/ K. Š., C.
Právna veta: Ochrana verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb zo strany správnych súdov má subsidiárny charakter vo vzťahu k ochrane, ktorú poskytujú orgány verejnej správy. Preto fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva boli porušené alebo ohrozené má sa prioritne domáhať ochrany svojich práv na správnom orgáne. Ak nedošlo k náprave a ochrane zo strany orgánov verejnej správy, je možné, aby sa fyzická alebo právnická osoba domáhala ochrany svojich práv na správnom súde. Vyplýva to z historicky daného a v Slovenskej republike ústavne garantovaného postavenia správneho súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžz/2 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci navrhovateľa : F. T. , B. , právne zastúpený M. V. , advokátom ,P, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava , v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgán
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD a z členov JUDr. Eleny Berthot yovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej , v právnej veci žalobcu: Ing. M. Č. , Ľ. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, ( pôvodne: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, Br
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. II. ÚS 65/2010 -49 zo dňa 27. októbra 2010 uviedol, že „...Využitie fikcie doručenia podľa poslednej vety citovaného ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku prichádza do úvahy iba v prípade splnenia všetkých týmto ustanovením stanovených zákonných predpokladov, t.j. preukázanie skutočnosti, že adresát zásielky určenej do vlastných rúk sa v čase jej doručovania v mieste doručovania aj skutočne zdržoval, a teda mal aj reálnu možnosť dozvedieť sa o pokusoch poštového doručovateľa predmetnú zásielku mu doručiť (napr. stanovisko uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov : 1. JUDr. Ľ. O. , bytom E. , 2. Ing. Š. B. , bytom T. , 3. Ing. P. B. , bytom T. , 4. Ing. J. Š. , bytom T. , 5. Mgr. L. O. , bytom E. , 6. J. S. , bytom J., všetci zastúpení advokátkou JUDr. Ľ. V. , so sídlom Z. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Košiciach , so sídlom Komenského 52, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2010/00261 zo dňa 15. fe
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4015200423 Dátum vydania rozhodnutia: 18. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4015200423.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MUDr. P. E., K., zastúpený: IB Legal, s.r.o., advokátska kancelária, Sibírska 49, Bratislava, proti žalované mu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Meritum fikcia doručenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu P. D. , bytom L. , proti žalovanému Krajské mu riaditeľstv u PZ, Krajskému dopravnému inšpektorát u v Žiline , so sídlom Kuzmányho 26, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP - 115/KDI -SK -2009 zo dňa 21. októbra 2009 , o odvolaní žalobcu proti uz neseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/58/2010 -29 zo dňa 11. augusta 2010, jednohlasne, takto r o z h o
MENU