Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: miesto výkonu práce


Približný počet výsledkov: 112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: miesto výkonu práce
  • miesto nájdené 11912 krát v 5008 dokumentoch
  • vykon nájdené 95432 krát v 24523 dokumentoch
  • praca nájdené 39474 krát v 8384 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 39 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 33 dokumentov
Krajské súdy SR 653 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Žiadny slovenský právny predpis, alebo pre Slovenskú republiku záväzná medzinárodná zmluva neustanovuje v súvislosti s vymedzením miesta výkonu práce postavenie šoférov medzinárodnej cestnej dopravy inak, ako je upravené právne postavenie iných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce. Ak má prevádzkovateľ medzinárodnej cestnej dopravy sídlo v Slovenskej republike a tvrdí, že jeho zamestnanci plnia úlohy v zahraničí, má ako účastník správneho konania povinnosť správnemu orgánu predložiť doklady, preukazujúce jeho tvrdenia oskutočnom mieste výkonu práce jeho zamestnancov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/ 25/20 10 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci žalobcu: W. W. , Kmeťova ul. č. 26, IČO : X. , zastúpeného JUDr. K. , advokátkou v K., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave , Špitálska ul. č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného .
Právna veta: Z ustanovenia § 4 zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že práca šoféra medzinárodnej kamiónovej cestnej prepravy patrí medzi také činnosti, ktoré sú vykonávané aj v pracovnom pomere a zamestnanci žalobcu mali v pracovných zmluvách dohodnuté miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky. Zákon o službách zamestnanosti tak v § 4 definuje, kto je zamestnancom na účely tohto zákona, ale nevymedzuje pojem zamestnanca v zahraničí. Pre posúdenie dôvodnosti odvolania bolo preto potrebné riešiť otázku, koho možno považovať za zamestnanca, ktorý plní úlohy zamestnávateľa v zahraničí pri podporno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžso/63//2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henček ovej , PhD. a čl enov s enátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu , v práv nej veci žalobcu: MEGA TRUCKING SLOVAKIA s.r.o ., so sídlom Holubyho 12, Košice, IČO: 36 581 461, prá vne zastúpeného : AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., so sídlom Kmeťova 26, Košice , proti žalovanému: .
Právna veta: Miesto výkonu práce je podľa § 43 Zákonníka práce jednou z podstatných obsahových náležitostí pracovnej zmluvy, bez ktorej je pracovná zmluva neplatná. Jej dôležitosť spočíva v tom, že sa ňou presne vymedzuje rozsah dispozičného oprávnenia zamestnávateľa voči zamestnancovi z hľadiska pracovného teritória. Ak teda žalobca tvrdí, že jeho zamestnanci plnia úlohy len v zahraničí a že údaj miesta výkonu práce uvedený v pracovných zmluvách (K.) nie je správny, súd považuje toto tvrdenie za účelové, nakoľko podmienky v týchto pracovných zmluvách sám dohadoval a taktiež podmienky miesta výkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu W . s.r.o. , IČO: X, K ., K . X, zastúpeného advokátkou JUDr. K . A., K ., K . X, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny , Bratislava, Špitálska 8, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. AA/2009/44835/14628/OISS zo dňa 9. .
Kľúčové slová: osvedčenie o skončení pracovného pomeru, mimosúdna rehabilitácia, odvolanie v sporovom konaní

Zbierka NS 3/1999
R 49/1999
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť zamestnávateľa zadeliť žiadateľa o rehabilitáciu na mieste zodpovedajúcom pracovnej zmluve, platnej v čase skončenia pracovného vzťahu (za splnenia ďalších zákonom požadovaných predpokladov a požiadaviek), nie je obmedzená šesťmesačnou lehotou v ustanovení § 22 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Predmetná lehota je ustanovená len na podanie žiadosti o takúto rehabilitáciu a vyššie uvedená povinnosť zamestnávateľa nie je obmedzená žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Mestský súd v B. zmenil dovolaním napadnutým rozsudkom zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o povinnosť zamestnať žalobcu na mieste zodpovedajúcom jeho pôvodnému zadeleniu podľa pracovnej zmluvy zo 16. apríla 1973, platnej v čase skončenia pracovného pomeru, a to v lehote 30 dní, čím plne vyhovel žiadosti žalobcu o rehabilitáciu podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.‘j. Žalovaný proti tomuto rozsudku .
Právna veta: Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu; ide tu teda o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať. Za predchádzajúcu prípravu zamestnanca k výkonu práce podľa § 46 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce nemožno považovať takú prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo náročná alebo nákladná.

Úryvok z textu:
... na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dojednané ako miesto výkonu práce, alebo v jeho bydlisku, alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. Splnenie povinností vyplývajúcich pre zamestnávateľa ... zrušiť pracovný pomer, iba vtedy, ak nemá možnosť ho ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dojednané ako miesto výkonu práce, ani v mieste jeho bydliska, a to ani po predchádzajúcej príprave alebo ak zamestnanec nie je ochotný prejsť .
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, výpoveď daná zamestnávateľom, procesné vady konania

Zbierka NS 2/2018
R 18/2018
Rozsudok
Právna veta: Z hľadiska splnenia tzv. ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce (v znení od 1.júla 2003) je významné len to, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.Z uvedeného ustanovenia nie je možné vyvodiť, že by bol zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi aj pracovné miesto, ktoré je mimo dohodnutého miesta výkonu práce.

Úryvok z textu:
... v čase dania výpovede. Z analýzy slov ostatne uvedeného ustanovenia („ ... v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce ...“) podľa dovolacieho súdu nepochybne vyplýva, že podľa exist ujúceho (pre zamestnávateľa priaznivejšieho) právneho stavu (do 30. ... ak zamestnávateľ - odporca ponúkol navrhovateľke iný druh práce v mieste dohodnutom v pôvodnej pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce“. Žalobkyňa poukázala na aplikačnú prax súdov, ktorá sa zhoduje v tom, že zamestnávateľ má povinnosť ponúknuť .
Právna veta: Pracovné miesto, ktoré ku dňu dania výpovede zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce nebolo obsadené na základe pracovnej zmluvy, zostáva voľným pracovným miestom, na ktorom má zamestnávateľ možnosť zamestnanca zamestnávať (§ 63 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce), i keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo vzťahu ktomuto pracovnému miestu písomne (v „akceptačnom liste“) potvrdil niektorému uchádzačovi o zamestnanie zámer obsadiť ním v budúcnosti predmetné pracovné miesto.

Úryvok z textu:
... konaní nebolo totiž preukázané, že zamestnávateľ nem al možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce . Žalovaná teda nepreukázala splnen ie uveden ej hmotnoprávn ej podmienk y platnosti výpovede ; mala možnosť ďalej ... doho dli na všetkých náležitostiach pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce. D eň nástupu do práce (rovnako tiež miesto výkonu práce) dohodli ústne . Bez ohľadu na skutočnosť, že k form álnemu písomnému vyhotoveniu pracovnej zmluvy na .
Právna veta: Ak sa v rámci organizačnej zmeny súčasne stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, má zamestnávateľ ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce) voči každému z nich osobitne. Pokiaľ má voľné len jedno pracovné miesto, nemá oprávnenie vybrať si zamestnanca, ktorému voľné miesto ponúkne, ale je ho povinný ponúknuť všetkým do úvahy prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v zmysle § 54 Zákonníka práce dôjde v prípade toho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľného pracovného miesta ako prvý.

Úryvok z textu:
... a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré ... bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prác u. V ustano veniach § 63 ods. 1 písm. a/ .
Kľúčové slová: zásada o výbere nadbytočného zamestnanca, zrušiť pracovné miesto, nadbytočnosť zamestnanca

Zbierka NS 3/2009
R 26/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak zamestnávateľ na základe svojho rozhodnutia o organizačných zmenách znižuje počet zamestnancov v rovnakom pracovnom zaradení, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať.

Úryvok z textu:
... v triede č. 4 M., ktorej sa organizačné zmeny netýkali. Z tohto pohľadu treba odlišovať miesto výkonu práce od pracoviska, keď miesto výkonu práce je v prevažnej miere širší pojem než pracovisko, za ktoré treba považovať určitý priestor, v ... jedného prevádzkového zamestnanca). Vychádzajúc z uvedených skutočností dospel k záveru, že všetci zamestnanci odporkyne mali dojednané rovnaké miesto výkonu práce N., kde prácu i vykonávali, a preto bolo v plnej kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o tom, ktorého .
Právna veta: Z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí tvrdiť a dokázať, že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza, že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, lebo nemal v mieste výkonu práce žiadne voľné pracovné miesto, je pre posúdenie otázky splnenia jeho ponukovej povinnosti určujúce zistenie, či v rozhodnom čase v mieste výkonu práce boli pracovné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voľných pracovných miest zistených ku koncu kalendárneho roka (nie ku dňu výpovede) , ktoré pripadajú nie na jeho miesto výkonu práce, ale sa týkajú celého pracoviska . Dôkazné bremeno preukázať, že zamestnancom označené pracovné miesto bolo ku dňu výp ... dokázať , že zamestnancovi pred daním výpovede ponúkol inú pre neho vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak však zamestnávateľ uvádza , že v čase výpovede nemal možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať , lebo nemal v mieste .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu, teda ide o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďa-lej zamestnávať. Zamestnávateľ má totiž povinnosť zamestnancovi ponúknuť akékoľvek voľné miesto, ktoré je k dispozícii v čase výpovede, nie len miesto zodpovedajúce pôvodnej pracovnej zmluve, prípadne jeho kvalifikácii. Rozhodnutie, či túto ponuku zamestnanec využije, je výlučne na ňom, ak ponuku odmietne, potom je splnená podmienka uvedená v § 63 ods. 2 ZP pre platnosť výpovede. Táto podmienka je splnená aj v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle tohto ustanovenia je zákonným predpokladom danosti výpovedného dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ... nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, b/ zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.