Nájdené rozsudky pre výraz: mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I keď to v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich riadne a mimoriadne opravné prostriedky nie je výslovne uvedené, predsa len je z nich zrejmá zásada, že je na účastníkovi, ktorý je nespokojný s konaním alebo rozhodovaním súdu, aby sám, z vlastnej iniciatívy, svojimi procesnými úkonmi a v logickom slede zohľadňujúcom stav, do ktorého sa konanie dostalo, využil postupne – až po najvyššiu úroveň – všetky procesné prostriedky nápravy (opravné prostriedky), ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok...Najvyšší súd pri riešení otázky prípustnosti mimoriadneho dovolania musí dať pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 MCdo 19/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke L. , ktorá sa narod ila X. , naposledy bývala v Z. a zomrela X. , za účasti dedičov 1/ L. , bývajúceho v L. , 2/ A. , bývajúceho v Z. , zastúpeného A. bývajúcim v Z. a zastúpeným JUDr. A. , advokátom so sídlom v L. , a 3/ P. , bývajúceho v Z. , zastúpeného A. bývajúcim v Z. a zastúpeným JUDr. A. , advokátom so sídlom v L. , vedenej na Okresnom súde Levi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poistenie je záväzkový dvojstranný vzťah, v ktorom majú účastníci na oboch stranách vzťahu práva a povinnosti. Práva a povinnosti z poistného vzťahu, predovšetkým právo poisťovne na poistné a právo poisteného na poistné plnenie, ak nastala zmluvou predpokladaná poistná udalosť, vzniká so vznikom poistenia. Z uvedeného treba vyvodiť, že poistiteľovi zásadne nepatrí poistné za obdobie, v ktorom nemôže poistenému vzniknutú povinnosť plniť. Vyjadruje sa tým jedna z hladných zásad úpravy poistenia, že časový úsek, za ktorý má poistiteľ právo na poistné, sa kryje s dobou, po ktorú má poistiteľ povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Č., a.s., B., proti žalovanému : Ing. J. K., bývajúci v B., zastúpeného JUDr. D. P., advokátom v B., o zaplatenie 9 837,- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 296/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2007 sp. zn. 4 Co 231/2006, t a k t o : Z r
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: U osôb, ktoré sú povinné vykonávať dohľad nad osobou, ktorá pre duševnú poruchu nie je schopná ovládnuť svoje konanie sa ich zodpovednosť predpokladá, ide o objektívnu zodpovednosť spočívajúcu na princípe predpokladaného zavinenia. Zodpovednosť týchto osôb je v zákone stanovená z dôvodu preventívneho a z dôvodu reparačného. Dohliadajúce osoby sa tejto zodpovednosti môžu zbaviť (exkulpovať) len vtedy, ak v priebehu súdneho konania preukážu, že náležitý dohľad nezanedbali. Pri zisťovaní náležitého dohľadu nad osobou postihnutou duševnou poruchou treba osobitne posudzovať predovšetkým intenzitu d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. S., bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. V. Z. , advokátom vo V. , proti žalovaným 1/ C. K. , bývajúcemu vo V. , 2/ Z. K. , bývajúcej vo V. a 3/ P. K. , bývajúcemu vo V. , všetci zastúpení JUDr. J. S., advokátom v L. , o zaplatenie 2 337,81 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 5 C 15/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovens
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 697 Občianskeho zákonníka ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje nároky veriteľa v prípade, ak sa dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. F. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. P. K. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ J. M. , bývajúcemu naposledy v M. , zastúpenému opatrovníkom Ob cou M. , IČO: X. , 2/ E. K. , bývajúcej vo V. , zastúpenej JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplat enie 4 797,05 € s prísl ušenstvom a iné , vedenej na Okresn om súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 82
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Trojdňová lehota stanovená § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na vyčíslenie trov konania je lehota procesná, ktorá je zachovaná nielen vtedy, ak sa úkon urobí v posledný deň lehoty na súde, ale aj vtedy, ak sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v M., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. H., advokátom so sídlom v R., o zaplatenie 245,66 Eur (7 401,- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. RA – 2 C 126/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. Citované ustanovenie § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyjadruje zákonnú cessiu (prechod) práva poisteného na náhradu škody voči tretej osobe na poistiteľa. V rámci tejto zákonnej cessie poistiteľ vstupuje do existujúcich práv poisteného alebo poškodeného. Poistiteľovi nevznikajú nové práva voči zodpovednému subjektu, ale všetky jeho práva sú odvodené od práv poisteného ako opráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2M O bdo 6/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. P. , a. s., V. I. G. , Š., IČO: X. proti žalovaným: 1/ G. S. P. , a. s., L. , IČO: X. , žalovanému 2/ V. , a. s., D. , IČO: X. , o zaplatenie 3 150,44 Eur (94 910 ,-- Sk) , na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. septembra 2009 č. k. 1Cob 2/2009 -84, v spojení s rozsudkom Okres
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Predmetné ustanovenie zakotvuje všeobecnú zásadu, že každá stavba pred začatím jej realizácie musí byť predmetom posúdenia orgánom štátnej správy. Preto vymedzuje povinnosť, že stavby a ich zmeny, ako aj udržiavacie práce na stavbách sa môžu vykonávať len na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu. Stavby a zariad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu: T. X., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpený JUDr. M. B., advokátom Advokátskej kancelárie B. & C., s.r.o., so sídlom V. B., proti žalovanému: Mesto P, R., P., IČO: X., o náhradu škody a úroky z omeškania s jej plnením, ktorá vec bola vedená na Okresno
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázkou, či vedľajší účastník je oprávnený podať odpor proti platobnému rozkazu, sa už najvyšší súd zaoberal v niektorých skorších rozhodnutiach. V uznesení z 28. októbra 2013 sp. zn. 1 Cdo 210/2012 vyslovil právny názor, podľa ktorého odpor proti platobnému rozkazu je riadny opravný prostriedok sui generis proti meritórnemu výroku platobného rozkazu. Na jeho podanie je z povahy veci subjektívne legitimovaný len odporca (žalovaný). Ustanovenie § 174 ods. 2 O.s.p. nemožno extenzívne vykladať v tom zmysle, že ak odporca (žalovaný) nepodá odpor v zákonom stanovenej lehote, môže ho podať vedľajší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 8/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou T. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporcovi M. , bývajúcemu v P., za účasti v edľajšieho účastníka na strane odporcu Z. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. , advokátom , so sídlom v S., o zaplatenie 3 548,32 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 138 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. individuálne oslobodenie od súdnych poplatkov, t.j. oslobodenie, ktoré na rozdiel od oslobodenia zákonného (vecného a osobného) upraveného zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, súd môže i nemusí na návrh účastníka priznať. Na to, aby súd takéto oslobodenie priznal, musí byť splnených niekoľko zákonných podmienok. Návrh na priznanie individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov podáva účastník konania, teda žalobca alebo žalovaný, pričom zákon z možnosti priznať oslobodenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 M Cdo 12/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B. , zastúpený JUDr. Ing. J., advokátom v P., proti žalovanému C. , so sídlom v B. , IČO: X. , o odvysielanie opravy a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 C 130/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej repu bliky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II z 23. septembra 2011 č
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konflikt (tiež kolízia) právnych noriem nastáva vtedy, ak na rovnakú vec dopadá niekoľko navzájom si protirečiacich (resp. navzájom odlišných) právnych noriem, i keď z formálneho hľadiska by k tomu nemalo dochádzať, pretože je žiaduce, aby právny poriadok ako systém bol vnútorne konzistentný (súladný). Pri riešení tohto konfliktu možno uplatniť hierarchické kritéria (princípy), ktoré stanovia prioritu právnych noriem. Právna teória a súdno-aplikačná prax rešpektuje právny princíp, ktorý je vyjadrený pravidlom „Lex specialis derogat generali“ (zvláštny zákon ruší zákon všeobecný). Za predpoklad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Slovenskej kancelárie poisťovateľov , so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 82, IČO : 36 062 235 , proti žalovaným Vladimír Žilinský - TRANSSERVIS, so sídlom v Bratislave, Bebravská č. 18, IČO : 11 675 306, 2/ Ľ. B. , bývajúcemu v P., o zaplatenie 1 642,56 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 58 C 284/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho
MENU