SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1268128
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128297
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429777
Krajské súdy (ČR): 48785
Posledná aktualizácia
26.01.2021 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: mimoriadne dovolanie


Približný počet výsledkov: 1687 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: mimoriadne dovolanie
  • mimoriadny nájdené 46934 krát v 12968 dokumentoch
  • dovolanie nájdené 269614 krát v 32606 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 817 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 816 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom nie je podmienené využitím riadneho opravného prostriedku účastníkom konania. Mimoriadnym dovolaním v zmysle ustanovenia § 243e O. s. p. môže generálny prokurátor napadnúť aj právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky rozsudkom z 28. novembra 2001, sp. zn. M Cdo 57/2000, zrušil rozsudok Okresného súdu Nitra z 3. februára 2000, č. k. 25 C 11/2000, a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie. Rozhodnutia súdov prvého stupňa na základe mimoriadneho dovolania (§ 243e O. s. p.) vecne preskúmali a zrušili aj iné senáty občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (M Cdo48/01, M .
Právna veta: Pokiaľ nedôjde k zmene skutkových okolností, tvorí právoplatné uznesenie, ktorým súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, prekážku veci právoplatne rozsúdenej (§ 159 ods. 3 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 1 O.s.p.). Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania proti uzneseniu súdu, ktorým bol zamietnutý návrh na nariadenie predbežného opatrenia, nie je vylúčená ustanovením § 243e ods. 1 O.s.p..

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ Rokovacieho poriadku najvyššieho súdu č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhla občianskoprávnemu kolégiu najvyššieho súdu, aby zaujalo stanovisko kzjednoteniu výkladu ustanovenia § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj len len „O.s.p.“) v spojení s § 167 ods. .
Právna veta: "Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e\ ods. 1 O.s.p.). Z ustanovenia § 243g O.s.p. vyplýva, že mimoriadne dovolanie podáva generálny prokurátor na dovolacom súde do jedného roka od právoplatnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 13/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ F. F. , bytom K. , 2/ J. F. , bytom G. , zastúpených JUDr. T. K. , advokátom v P., proti žalovanému Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, o uloženie povinnosti poskytnúť finančnú náhradu , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 46/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného .
Právna veta: Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté uznesenia súdov nižšieho stupňa o trovách exekúcie spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis, alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale inter ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najv yšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovensk ej republiky v právnej veci oprávneného : S., zastúpená K. , proti povinnému: O. R. , naposledy bytom S., zastúpenému T. M. , súdnou tajomníčkou Okresného súdu Bratislava II, vedenej súdnym exekútorom Mgr. V. U. , L. , pre vymoženie uložene j po vinnosti zaplatiť istinu 33,19 eur a trovy exekúcie , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slov enskej republiky proti uzneseniu K rajského súdu v Bratislave z 31 . .
Právna veta: a) Prvou podmienkou pre podanie mimoriadneho dovolania je podnet účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu, v konkrétnej veci b) Druhou procesne taxatívne stanovenou podmienkou je, že nápravu nezákonného stavu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, a že podanie mimoriadneho dovolania si vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Obe procesné podmienky pre podanie mimoriadneho dovolania musia byť splnené súčasne, nedostatok ktorejkoľvek z nich bráni vecnému prejednaniu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1MObdoV/ 2/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. M. L. , so sídlom P., P.P. , C. R. , reg. č. H. , zastúpeného JUDr. A. B. , CSc. advokátom so sídlom M. , X. B. , proti žalovanému : S. P. P. , a. s., so sídlom M. , X. B. , zastúpeného Doc. JUDr. J. C. , CSc., advokátom so sídlom Š., X. B. , o zaplatenie 350 000 000. - Kč s príslušenstvom zo zmeniek , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn.: 37 Zm 415/ 19 99, .
Právna veta: Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e ods. 1 O.s.p.). Citované ustanovenie priznáva generálnemu prokurátorovi procesné oprávnenie podať mimoriadne dovolanie vtedy, ak sú splnené ( ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. N., bývajúci v P., Č., zastúpený JUDr. T. P., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Ž., proti žalovanému: S. r., za ktorú koná Ú. G., K. a K. S. r., B., o náhradu škody, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 12 C 235/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 18. októbra 2007 sp.zn. 5 Co 203 .
Právna veta: Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p.) v otázke náhrady trov konania navrhovateľa, ktorý zobral späť návrh na začatie konania po tom, čo odporca uhradil žalovanú pohľadávku na základe právoplatného trestného rozkazu. Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa V., spol. s r.o. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. M., advokátom so sídlom v B., proti odporcovi I., bývajúcemu v B., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 Cpr 3/2003, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky po zistení, že sú splnené procesné podmienky mimoriadneho dovolania (§ 243e - § 243i OSP) preskúmal výrok napadnutého rozsudku v napadnutom rozsahu a zistil, že mimoriadne dovolanie nie je podané dôvodne. Do právomoci generálneho prokurátora spadá aj možnosť napadnúť aj súdne rozhodnutie prvostupňového aj odvolacieho súdu, ak je splnená podmienka, že si to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb alebo právnických osôb a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami (§ 243e ods. 1 OSP). Mimoriadne dovolanie ge ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 M Obdo 1/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: 1/ I., S. a 2/ JUDr. E., F., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu I., Ž., obaja zast. JUDr. R., advokátom, Advokátska kancelária, Š., proti žalovanému: M., M., zast. JUDr. P., advokátom, Advokátska kancelária, M., o .
Právna veta: Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f O.s.p.), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e ods. 1 O.s.p.). Citované ustanovenie vyvodzuje (nad rámec podmienok konania v prvom stupni, odvolacieho konania a tiež konania o mimoriadnych op ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. D., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. K. A., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému S. B. D. K., so sídlom v K., o zaplatenie 2 516 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 20 C 230/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 3. apríla 2006 č.k. 20 C 230/2004-55 a proti rozsudku .
Právna veta: "V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že sudca ako predstaviteľ súdnej moci je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri\ rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom. Len samotná skutočnosť, že má rozhodovať o veci, v ktorej už vyslovil svoj právny názor, preto nemôže nezakladať pochybnosť o jeho nezaujatosti."

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Nc 1/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., s.r.o. , so sídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Mierová 19 , zastúpenej B. , s.r.o., so sídlom v B. , o za platenie 4.979.087,83 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 6 C 178/2006 a na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 3 Co 298/2011, v konaní o mimoriadnom .
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky

Zbierka NS 8/2015
R 94/2015
Stanovisko
Právna veta: Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Pokiaľ túto možnosť nevyužil, mimoriadne dovolanie treba odmietnuť.

Úryvok z textu:
... (neúspešne) nepodal dovolanie ten účastník konania, na podnet ktorého generálny prokurátor podal neskôr mimoriadne dovolanie. Občianskoprávne kolégium aobchodnoprávne kolégium najvyššieho súdu sa na ich spoločnom rokovaní zaoberali tiež otázkou ... PL. ÚS 57/99, pri ktorej ústavný súd nekonštatoval protiústavnosť oprávnenia generálneho prokurátora podať mimoriadne dovolanie. Naopak, v neskorších rozhodnutiach toto jeho oprávnenie opätovne potvrdil. Otázku prípustnosti mimoriadneho dovolania opätovne .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... urobiť, nemožno sa domáhať nápravy tohto nedostatku prostredníctvom mimoriadneho dovolania. Prostriedkom k náprave v takomto prípade nie je mimoriadne dovolanie ale návrh na doplnenie rozsudku v zmysle § 166 O. s. p. Predmetom dovolania môže byť iba výrok ... 1 a § 142 ods. 1 O. s. p.). Generálny prokurátor Slovenskej republiky na podnet žalovaných podal mimoriadne dovolanie proti obom rozsudkom súdov nižších stupňov. Navrhol oba rozsudky uvedených súdov zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie .
Kľúčové slová: koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, dôkazná povinnosť, námietka premlčania, koncentračná zásada

Zbierka NS 2/2010
R 13/2010
Uznesenie
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia súdu prvého stupňa“. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (dovolateľ) mimoriadne dovolanie. Uviedol, že tak robí na podnet žalovaného, pretože napadnutým rozhodnutím bol porušený zákon, pričom ochranu ... práv a zákonom chránených záujmov nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Mimoriadne dovolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (dovolací dôvod podľa .
Právna veta: Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k výmenou získanému bytu nie je uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Úryvok z textu:
... . Proti týmto rozsudkom okresného a krajského súdu podal 21. apríla 2006 podľa § 243e ods. 1 O. s. p. mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol ich zrušiť a vec vrátiť Okresnému súdu Bratislava IV na ďalšie konanie s odôvodnením, že ... v § 237 O. s. p. a tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté rozsudky spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 243f ods. 1 písm. c) O .
Merito Zmenka
Právna veta: Údaj o dátume vystavenia zmenky nemusí byť pravdivý, ale musí byť dodržaná vnútorná logika zmenky. Dôkazné bremeno o splnení, resp. čiastočnom splnení zmenkového záväzku, je plne na zmenkovom dlžníkovi.

Úryvok z textu:
... konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie nie je dôvodné. Z odôvodnenia: Argumentácia ... O. s. p.), po zistení, že mimoriadne dovolanie bolo podané včas a že smeruje proti rozhodnutiam, proti ktorým je tento mimoriadny opravný prostriedok prípustný, mimoriadne dovolanie prejednal a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj .
Kľúčové slová: suma použitá na uspokojenie veriteľov, vyrovnací správca, spôsob výpočtu odmeny, odmena správcov

Zbierka NS 5/2010
R 44/2010
Uznesenie
Právna veta: Ak výšku odmeny vyrovnacieho správcu nemožno vypočítať podľa vyhlášky č. 493/1991 Zb., súd odmenu nemôže priznať.

Úryvok z textu:
... pri výkone funkcie vyrovnacieho správcu, nepriznal. Na podnet bývalého vyrovnacieho správcu proti uzneseniu odvolacieho súdu podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. ... . Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 4 O. s. p.), mimoriadne dovolanie prejednal bez nariadenia dovolacieho pojednávania, preskúmal napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo .
Právna veta: Zákaz vykonať exekúciu predajom nehnuteľností [§ 134 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov] sa nevzťahuje na prípady vydania predbežného opatrenia v konaní o žalobe uvedenej v § 80 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... rozvrhovom pojednávaní dňa 16. januára 2007 podľa zápisnice o rozvrhu výťažku. Proti uvedeným uzneseniam okresného súdu podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“). Navrhol, aby dovolací súd označené uznesenia zrušil a ... s.p.) preskúmal uznesenia okresného súdu ako aj konanie, ktoré im predchádzalo a dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie nie je dôvodné. Aj v konaní o mimoriadnom dovolaní je dovolací súd viazaný uplatneným dovolacím dôvodom (§ .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... nemajetkovej ujmy a takto i dostatku pa sívnej legitimácie na strane podnecovateľky mimoriadneho dovolania (poisťovne). Mimoriadne dovolanie tu treba považovať za prípustné nielen preto, že sama účastníčka nemala efektívnu možnosť úspešného napadnutia ... t. j. v otázke správneho právneho posúdenia práva, o ktoré v konaní išlo, bolo mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora. Podmienka prípustnosti mimoriadneho dovolania spočívajúca v nemožnosti podnecovateľky mimoriadneh o dovolania dosiahnuť ochranu .
Právna veta: Využitie, resp. uplatnenie práva na zmenu v osobe exekútora nemožno považovať za zavinenia oprávneného, a teda ani za dôvod, pre ktorý by oprávnený mal znášať trovy exekúcie v zmysle ustano­venia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku.

Úryvok z textu:
... sa v dovolacom konaní nevyjadrili. Súdny exekútor JUDr, J. K. navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej repub­ liky mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky zamietol, lebo rozhodnutie okresného súdu je vecne správne. Uviedol, že súd má o náhrade ... v časti týkajúcej sa trov exekú­ cie, podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (z podnetu oprávne­ nej) mimoriadne dovolanie. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky toto uznesenie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu .
Kľúčové slová: konkurzná podstata, právne účinky vyhlásenia konkurzu

Zbierka NS 4/2006
R30/2006
Rozsudok
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
... . Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 4 O. s. p.), po zistení, že mimoriadne dovolanie bolo podané včas, smeruje pro­ ti rozhodnutiu, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný, mi­ moriadne dovolanie prejednal bez ... rozpore so zákonom, možno dosiahnuť inak. Citoval ustanovenie § 243e ods. 2 O. s. p., podľa ktorého mimoriadne dovolanie možno podať len proti tomu výroku súdneho rozhodnutia, ktoré účastník konania, osoba dotknutá týmto roz­ hodnutím alebo osoba poškodená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.