Nájdené rozsudky pre výraz: mimosporové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
464 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov a jedného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie (čo rovnako platí aj pre civilné mimos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndc/3/2020 1419201474 26. mája 2020 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2020:1419201474.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci spôsobilosti na právne úkony T. T. trvale bytom v J. a navrhovateľky O. T. bývajúcej tamtiež, o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 26Ps/18/2019, takto rozhodol: Vec Okresného súdu Trenčí
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/127/2018 5115228136 17. júna 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Žiline, Sad na Studničkách 1029/32, proti žalovanej P., nar. X.X.XXXX, bývajúcej v N., zastúpenej advokátkou JUDr. Sabínou Ho
Meritum zvýšenie výživného a striedavá starostlivosť
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5710211652 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5710211652.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú Z. I., narodenú Q., bytom u matky; matky A. A., narodenej Q., trvalo bytom v O., zastúpenej JUDr. To mášom Zbojom, advokátom v Martine, Kuzmányho 4 a otca O. I., narodeného Q., trvalo bytom v G., zastúpeného
Meritum o zvýšenie výživného a zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti
Najvyšší súd 7 Cdo 95 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú S. E. , narodenú X. , bytom u matky; matky P. P., narodenej X. , trvalo bytom v M. , zastúpenej JUDr. Tomášom Zbojom, advokátom v Martine, Kuzmányho 4 a otca M. E. , na rodeného X. , trvalo bytom v K. , zastúpe ného JUDr. Vladimírom Kašubom, PhD., advokátom v Martine, Holubyho 51, o zvýšenie vý živné ho a zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti , ve
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3117218079 Dátum vydania rozhodnutia: 24. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3117218079.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B.A., bývajúcej v O., 2/ Ing. W. F., bývajúceho v O., 3/ I. Z., bývajúcej v O., všetkých zastúpených advokáts kou kanceláriou Kucek & Partners, s.r.o, so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova č. 9, proti žalovaným 1/ Ing
Meritum určenie platnosti odstúpenia od zmluvy.. a vydanie PO
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3806209839 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3806209839.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Kúpele Bojnice, a. s., so sídlom v Bojniciach, IČO: 31 638 694, zastúpeného JUDr. Ctiborom Stachom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta zastúpenému VÁLKY PARTNERS s. r. o., so sídlom v Bratislave, Muškátova 79
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7217225779 Dátum vydania rozhodnutia: 30. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7217225779.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U. L., bývajúcej v J., zastúpenej JUDr. Milošom Kaščákom, advokátom so sídlom vo Vranove nad Topľou, Kalinčiak ova 10, proti žalovanému Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Klemensova 8, IČO: 31
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/104/2019 8315213441 30. 05. 2019 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2019:8315213441.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti K. - H. a H., bývajúce u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, so sídlom pracoviska v Medzilaborciach, za účasti rodičov - J. K., bývajúceho
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4317214569 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4317214569.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela Ing. F. E., bývajúceho v N. a manželky Mgr. B. E., bývajúcej v M., o rozvod manželstva a úpravu pomerov manželo v k maloletej Júlii Konkoly, nar. 18. marca 2012, bývajúcej u manželky, vedenej na Okresnom súde Levice po
MENU