Nájdené rozsudky pre výraz: mimosporové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

60 dokumentov
636 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra je rozhodnutím vo veci samej.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky - ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov a jedného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie (čo rovnako platí aj pre civilné mimos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndc/3/2020 Identifikačné číslo spisu: 1419201474 Dátum vydania rozhodnutia: 26.05.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1419201474.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci spôsobilosti na právne úkony T. T. trvale bytom v J. a navrhovateľky O. T. bývajúcej ta
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, a teda podmienky prikázania veci treba - ako výnimku vykladať reštriktívne. Totižto, ak by príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 39 ods. 2 CSP, hoci by pre takéto rozhodnutie tu neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanovuje zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovensk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/8/2022 Identifikačné číslo spisu: 9022200011 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9022200011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mgr. A. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXX/XX, J. F. R. zast. JUDr.
Merito veci Skutkový stav
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odvolací súd je v konaniach v niektorých veciach právnických osôb podľa ustanovenia § 304 a nasl. Civilného mimosporového poriadku viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie, v opačnom prípade podľa § 68 Civilného mimosporového poriadku zopakuje alebo doplní dokazovanie, ak si to vyžaduje zistenie skutočného stavu veci. Za týmto účelom, ak sú medzi účastníkmi konania určité skutočnosti sporné, nariadi pojednávanie. Ak v prípade, že určité skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné a odvolací súd nenariadi za účelom odstránenia t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/17/2020 Identifikačné číslo spisu: 7110212461 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7110212461.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky o návrhu navrhovateľov: 1/ R. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. I. G. XXXX, 2/ W.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť len súd v civilnom sporovom konaní na základe žaloby podľa ustanovenia § 131 Obchodného zákonníka. II. Sfalšovaná listina nepredstavuje spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra. Ak registrový súd vykonal zápis údajov do obchodného registra na podklade sfalšovanej listiny, je tento zápis nesprávny a v konaniach vo veciach obchodného registra je registrový súd povinný zosúladiť zapísaný sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/1/2021 4111214693 24. júna 2021 JUDr. Katarína Pramuková predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4111214693.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., JUDr. Gabriely Mederovej, Mgr. Sone Pekarčíkov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení je upravené v treťom diele CMP, a to v ustanoveniach § 252 až § 271 CMP. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom je osoba umiestnená z dôvodov uvedených v osobitnom predpise (ďalej len „umiestnený“), je povinné oznámiť súdu do 24 hodín prevzatie umiestneného bez jeho informovaného súhlasu. Oznamovaciu povinnosť má zdravotnícke zariadenie aj vtedy, ak umiestnený svoj informovaný súhlas odvolá, a to do 24 hodín od odvolania informovaného súhlasu (§ 253 ods. 1 CMP). Účastníkom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/31/2022 Identifikačné číslo spisu: 1721201369 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1721201369.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci umiestneného: Q. V., nar. XX.X.XXXX, bytom F. E. XX, A., právne zastúp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/127/2018 Identifikačné číslo spisu: 5115228136 Dátum vydania rozhodnutia: 17.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., adv
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho súdu totiž záviselo od dovolateľom vymedzenej právnej otázky, či prokúra udelená podľa ustanovení Obchodného zákonníka oprávňuje prokuristu konať za právnickú osobu ako zamestnávateľa, t. j. dovnútra spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, teda či inštitút prokúry bez ďalšieho napĺňa požiadavky podľa § 9 Zákonníka práce, pričom táto otázka v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená (§ 421 ods. 1 písm. b/ C. s. p.). 28. Podľa § 9 ods. 1 Zákonníka práce v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/120/2019 Identifikačné číslo spisu: 1413210376 Dátum vydania rozhodnutia: 28.10.2021 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1413210376.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. S. H., trvale bytom v D., C. XX, zastúpeného JUDr. Samuelom Baránikom, a
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Účasť na teambuildingu je potrebné považovať za výkon práce, ktorá sa započítava do pracovného času zamestnancov, ktorí sa tejto aktivity zúčastnili.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/225/2019 Identifikačné číslo spisu: 7112230301 Dátum vydania rozhodnutia: 25.08.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7112230301.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. U. F., trvale bytom X., zastúpeného JUDr. Ľubošom Petrovským, advokátom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom dokazovania v rámci konania podľa § 119 CMP je zistenie, či je právny úkon maloletého, ktorý za neho urobil jeho zákonný zástupca v záujme maloletého alebo nie. Preto musí súd, v danom prípade aj notár ako súdny komisár pri dokazovaní sústrediť pozornosť na množstvo hmotnoprávnych skutočností - či je právny úkon urobený v súlade so zákonom, či je jeho predmetom dovolené plnenie, či zmluvná voľnosť účastníkov konania nie je obmedzená, či jeho vykonaním nehrozí potencionálna možnosť, že maloletému z toho právneho úkonu vzniká povinnosť, ktorú by nebol schopný splniť, ako aj aký dosah b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1CdoGp/2/2021 Identifikačné číslo spisu: 9021200035 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:9021200035.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi D. Q., nar. X.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX, naposledy byto
MENU