Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959402
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny


Približný počet výsledkov: 108 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
  • ministerstvo nájdené 16208 krát v 10128 dokumentoch
  • pratat nájdené 37630 krát v 7465 dokumentoch
  • socialny nájdené 64757 krát v 8942 dokumentoch
  • vec nájdené 621777 krát v 54450 dokumentoch
  • a nájdené 2731835 krát v 54663 dokumentoch
  • rodina nájdené 12317 krát v 4411 dokumentochPrávna veta: Predovšetkým odvolací súd zdôrazňuje, že podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V dôsledku tejto skutočnosti síce mohlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydať všeobecne záväznú smernicu, upravujúcu náležitosti výkazov o poskytnutí úkonov osobnej asistencie, táto smernica však nemohla obsahovať taký záväzný pokyn pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý nemá podklad v zákone. Oznamovanie požadov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/14/2012 6011201025 29.05.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:6011201025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátuJUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., narodený XX. X. XXXX, bytom O.I., Ul. X. W.. XXXX/X, ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Zatiaľ, čo pri zisťovaní trestných činov prijímania úplatku a usvedčovania ich páchateľov hmotnoprávna ako aj procesnoprávna úprava umožňuje použiť agenta, takáto možnosť nie je daná pri zisťovaní a odhaľovaní trestného činu podplácania; - aj keď ustanovenie § 117 ods. 1 Tr. por. uvádza, že „na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, ... možno použiť agenta“, z čoho by sme mohli usúdiť, že agenta možno použiť vo vzťahu ku všetkým korupčným deliktom uvedeným v ôsmej hlave tretieho oddielu, to by však nebol správny výklad, pretože nemožno totiž posudzovať ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doposiaľ nestotožnených osôb zastupujúcich dôchodkové správcovské spoločnosti, resp. podielové fondy SR, najmenej v troch prípadoch na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave, inicioval stretnutie s Mgr. S. R., generálnou riaditeľkou sekcie sociálneho poistenia a ... 30. júna 2011 podpísaného generálnym manažérom G. R., ktorú mi dnes v mojej kancelárii na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave o 9.35 hod. položil na kancelársky stôl zamestnanec nášho ministerstva Mgr. ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Pre status zamestnávateľa fyzickej osoby nestačí mať pracovnoprávnu subjektivitu, ale takáto osoba musí pre status zamestnávateľa splniť ešte hmotno-právnu podmienku; musí zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Okrem vyššie uvedených podmienok nie je právna spôsobilosť fyzickej osoby byť zamestnávateľom viazaná na splnenie ďalších podmienok. Nie je teda viazaná ani na živnostenské oprávnenie (zamestnávateľom môže byť aj fyzická osoba bez akéhokoľvek oprávnenia na výkon podnikateľskej alebo inej činnosti), a ani na skutočnosť, či osoba zamestnávajúca inú osobu, je alebo nie je účastníkom nemoce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 58/1969 Zb. a za ústredný orgán v zmysle uvedeného zákona treba považovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Bezprostrednou príčinou rozhodnutia skončiť pracovný pomer so zamestnancami jeho exekútorského úradu bol „likvidačný podklad ... zabezpečení, má za štát konať a ktorý bol povinný aj predbežne prerokovať nárok žalobcu, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na ktorom žalobca svoj nárok aj uplatnil. S. P., ako právnická osoba, nie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Tým, že žalobca použil prostriedky štátneho rozpočtu v rokoch 2004 až 2006 na poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov aj v čase dovolenky, postupoval nad rámec Zákonníka práce. Pokiaľ ide o novelu Zákonníka práce účinnú od 01.09.2007, ust. § 152 ods. 7 písm. a/ bolo zmenené a umožnilo úpravu podmienok poskytovania stravovania zamestnancom aj počas dovolenky. Uvedené ustanovenie nie je len spresnením, ako tvrdí žalobca, ale riadnou legislatívnou zmenou, účinnou až od 01.09.2007. Na záver súd poznamenáva, že vôľou zákonodarcu novelizáciou právnej normy ustanovenej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práci s podmienkou, že je to dohodnuté v kolektívnej zmluve, čo v danom prípade bolo dodržané. Totožného názoru je aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR), ktoré vo svojom stanovisku zo dňa 25.02.2008 potvrdilo, že zamestnávateľ so súhlasom zástupcu zamestnancov ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Ustanovenie § 23 ods. 2 zák. č. 447/2008 Z. z. sa osobitne vzťahuje na výkon osobitnej asistencie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že nie akúkoľvek činnosť zákonodarca označil za výkon osobnej asistencie, a v zmysle systematického výkladu textu právneho predpisu (viď systematizácia usporiadania štruktúry zák. č. 447/2008 Z. z., konkrétne jeho ustanovení § 23 ods. 2, 3 a 9) je celkom irelevantné, či táto činnosť je zachytená alebo podložená vo výkazoch o počte hodín vykonanej osobnej asistencie tak, ako vo svojich žalobných a neskôr odvolacích námietkach tvrdil žalobca. Na tomto mieste Najvyšš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na osobnú asistenciu, ktorý je podľa jeho názoru priznaný právoplatne a vykonateľne. 17. Tiež žalobca poukázal na to, že na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo dňa 01.07.2013 podané preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré však uvedené ministerstvo odmietlo aj napriek ...
Súvisiace predpisy:
447/2008 - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do 03.06.2008 nie je možné jednoznačne určiť príslušnosť k právnym predpisom kvôli tomu, že žalobca ako zamestnávateľ požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelenie výnimky podľa čl. 17 Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na sumy splátok dlžných súm, ktoré boli príslušným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava povolené. Inak povedané, ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na dobu plynúcu počas trvania povolených splátok dlžných súm poistného, teda dobu, ktorá začala plynúť dňom 4. januára 2010. Vzhľadom na uvedené, najvyšší súd zastáva názor, že Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava postupovala v súlade so zákonom, keď penále za obdobie január až jún 2009 predpísal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 413/2002 Z.z. o sociálnom poistení - Vláda Slovenskej republiky a zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky), ktoré prevzali práve právnu úpravu účinnú do 30. júna 2003 - právnu úpravu zákona č. 274/1994 Z. z ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Na konanie, v ktorom Národný inšpektorát práce vydáva (a odoberá) osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektorát práce teda v správnom konaní začatom na základe návrhu žiadateľa autoritatívne zisťuje, resp. posudzuje podanú žiadosť na vydanie osvedčenia z hľadiska splnenia všetkých zákonom stanových podmienok (§ 21 ods.2 veta prvá zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej veci žalobcu: Ing. P. H., bytom S., Ž. právne zastúpeného: JUDr. Š. S. advokátom, Advokátska kancelária V. O. Ž. proti žalovanému: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č.: 0001/2008-I/13 zo ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
223/2001 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
305/2013 - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
142/2000 - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.03.2018 do 30.06.2018
261/2002 - Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 15.02.2014 do 31.07.2015
138/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Právna veta: Výklad článku 14 ods.1 písm. a) nariadenia vo vzťahu k zamestnávaniu osôb agentúrami dočasného zamestnávania podal Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ďalej len „ESD“) v rozsudku z 10.februára 2000 vo veci C-202/97 (Fitzwilliam), keď skonštatoval, že článok 14 (1) (a) sa musí vykladať v tom zmysle, že s cieľom využiť výhody poskytované v danom ustanovení, podnik, zaoberajúci sa poskytovaním dočasných zamestnancov z jedného členského štátu, ktorí sú k dispozícii ako pracovníci na dobu určitú pre podniky so sídlom v inom členskom štáte, musí zvyčajne (bežne) vykonávať svoju činnosť v prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa budú vybavovať len do konca roka 2006 a najviac na tri mesiace od podania žiadosti. Na základe tejto dohody Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ministerstvo“) dňa 7. septembra 2006 udelilo výnimku z článku 17 Nariadenia pre určených zamestnancov zamestnávateľa, medzi ktorými žalobkyňa ...
Súvisiace predpisy:
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uverejnené v bulletine 2/2013
Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je žalobcom označený za žalovaného: „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zastúpená týmito orgánmi a organizáciami: 1/ Ministerstvo vnútra SR, 812 72 Bratislava 2/ Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, 811 08 Bratislava 3/ Krajský úrad, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov“. 3 4 Cdo 197/2012 4 Cdo 198 ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.