Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1055247
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63166
USSR: 34457
NSČR: 120210
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419793
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
13.11.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 7973 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • ministerstvo nájdené 19142 krát v 12710 dokumentoch
  • spravodlivost nájdené 22355 krát v 15979 dokumentoch
  • slovensky nájdené 508394 krát v 62305 dokumentoch
  • republika nájdené 496249 krát v 62221 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 722 dokumentov
Krajské súdy SR 4262 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o žiadosti osôb poškodených násilnými trestnými činmi podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov nerozhoduje v správnom konaní ako orgán verejnej správy a nevydáva rozhodnutie podľa § 244 ods. 3 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku, zákonnosť ktorého by bola predmetom súdneho prieskumu. Poškodený sa môže domáhať náhrady škody proti štátu žalobou, podanou v občianskoprávnom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/66/2013 9012010001 17.12.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:9012010001.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., narodeného XX.XX.XXXX, bez domova, G., zastúpeného JUDr. Milanom Slebodníkm, advokátom so sídlom Štúrova 20, Košice, proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné nám. 13, Bratislava, .
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
... Bystrici, Komenského 14A, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Peter Kočička, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o zaplatenie 11.119,96 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen .
Právna veta: Nejednotnosť rozhodovania všeobecných súdov v niektorých otázkach upravených zákonom č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, ktorá bola prekonaná zákonom stanoveným zjednocujúcim mechanizmom, nenesie bez ďalšieho znaky zlyhania štátu, v ktorom by bol opodstatnený záver, že ak štát v konaní o náhradu škody podľa tohto zákona vznesie námietku premlčania, koná v rozpore s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
... G., zastúpeného JUDr. Vladimírom Šárnikom, advokátom so sídlom v Bratislave, Rožňavská č. 2, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné n ámestie č. 13, o náhradu nemajetkovej ujmy s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Bratislava .
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, nezávislosť a nestrannosť súdu

Zbierka NS 4/2002
R 58/2002
Uznesenie
Právna veta: I. Základné princípy nezávislosti súdnictva vyjadrené v článku 141 Ústavy Slovenskej republiky a v § 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a v § 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov znamenajú, že súdne konanie a rozhodnutie nielen že majú byť objektívne a nestranné, ale objektívnymi a nestrannými sa majú javiť aj navonok. Funkcionári štátnej správy súdov, aj sudcovia sa preto majú zdržať takých verejných vyhlásení o očakávanom rozhodnutí vo veci, v ktorej súd koná alebo bude konať, ktoré by mohli vyvolať pochybnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aby sa realizoval medzinárodný zatykač, aby sa uskutočnilo vydávacie konanie; - dňa 16. júla 2002 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dáva odpoveď na vyššie uvedenú informáciu a žiadosť Národnej ústredni Interpol Bratislava, že ministerstvo súhlasí s ... správy. Ďalším rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. januára 2000 bola dočasne pridelená na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na obdobie od 16. októbra 2000 do 31. decembra 2000. Bola zaradená do odboru .
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu, konanie proti ušlemu, európsky zatýkací rozkaz, príkaz na zatknutie

Zbierka NS 4/2002
R 59/2002
Uznesenie
Právna veta: I. Výklad pojmu „správnosť“ uvedený v § 147 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku sa týka nielen výrokov napadnutého uznesenia, ale aj konania, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo. Preto dikcia tohto ustanovenia vyjadrujúca povinnosť „skúmať správnosť" znamená (rovnako ako u odvolania), skúmať zákonnosť a odôvodnenosť jednak všetkých výrokov napadnutého uznesenia a jednak konania, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo. Tento tzv. revízny princíp preto zahŕňa aj povinnosť preveriť po právnej stránke, či v celom konaní, v priebehu ktorého sa vytvárali podklady pre napadnuté uznesenie, nedoš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Bratislave (opis ktorého podpredseda a ďalší sudca krajského súdu osobne prevzali 17. júla 2002), keď sa v ňom uvádza: 1. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky súhlasí s navrhnutým postupom, t. j. s realizáciou existujúceho zatýkacieho rozkazu formou vyhostenia osoby do Slovenskej republiky. Existencia (medzinárodného) zatýkacieho .
Kľúčové slová: úkony súdu, vznik poplatkovej povinnosti, poplatníci, osvedčenie o dedičstve

Zbierka NS 1/1999
R 5/1999
Stanovisko
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
... podlá § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku požiadal o písomné vyjadrenie k posudzovanej otázke Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej 26republiky ... Trenčíne, Prešove, Žiline a Košiciach), alebo zaujali stanovisko (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Krajský súd v Nitre), že súdny poplatok za konanie o dedičstve sa platí bez .
Kľúčové slová: poistné podmienky, vznik poistnej udalosti, bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ

Zbierka NS 6/1999
R 115/1999
Rozsudok
Právna veta: Bezdôvodným obohatením nie je plnenie (rovnajúce sa výške škody), ktoré poistený prijal od poistiteľa na základe zmluvy o poistení majetku podľa dohodnutých poistných podmienok. Vznikom poistnej udalosti vzniká poistenému právo na plnenie voči poistiteľovi bez zreteľa na to, že mu súčasne vzniklo aj právo na náhradu škody voči subjektu, ktorý škodu spôsobil.

Úryvok z textu:
... 1) označila Slovenskú republiku - OÚ Ž.]. Ak teda žalobkyňa za žalovaného označila Slovenskú republiku, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v trestnom konaní, je jediným ústredným orgánom oprávneným vystupovať v ... § 25 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. za škodu mala zodpovedať Slovenská republika, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nešlo len o chybu v označení žalovaného, ale o nedostatok pasívnej legitimácie takto označeného žalovaného, .
Právna veta: I. Formulácia „trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin“ uvedená v druhej vete § 122 ods. 10 Trestného zákona znamená, že sa hodnota výšky spôsobenej škody alebo získaného prospechu pri jednotlivých čiastkových útokoch na účel posúdenia právnej kvalifikácie spočítava. II. Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa § 122 ods. 10 Trestného zákona právoplatný priestupkový postih (ak nebol zrušený osobitným postupom v správnom konaní) vytvára vo vzťahu ku skutku, ktorý by inak mohol byť čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného činu)vyjadrili krajské súdy vŽiline, Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici,Trnave, Nitre, Bratislave, Špecializovaný trestný súd, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aPaneurópska vysoká škola -fakulta práva.Krajský súd vKošiciach pripustil alternatívu B/(výška škody pri čiastkovom útoku .
Právna veta: Zjednotenie výkladu § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o súdnych poplatkoch) a vymedzenie pojmu veci sociálneho zabezpečenia.

Úryvok z textu:
... , vydaného podľa Zákona o zamestnanosti, vrátane rozhodnutia o zaradenie alebo vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odôvodnenie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky požiadalo Najvyšší súd Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k uplatňovaniu § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 .
Právna veta: I. Zákonná fikcia, že sa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 Trestného zákona a § 64 ods. 3 Trestného zákona nastane až po jednom roku od uplynutia určenej skúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehote neurobil rozhodnutie podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo § 64 ods. 1 Trestného zákona bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu. II. Ak je odsúdený trestne stíhaný za trestný čin, ktorý mal spáchať v skúšobnej dobe, o ktorom treba najskôr rozhodnúť, nemôže súd vo vykonávacom konaní rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného kolégia podlá § 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky požiadal o písomné vyjadrenie k posudzovanej otázke Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské súdy v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a .
Právna veta: Časovým rozhraním medzi viacčinným súbehom trestných činov a trestnoprávnou recidívou je v zmysle § 42 ods. 1 Trestného zákona moment vyhlásenia súdom prvého stupňa prvého odsudzujúceho rozsudku za niektorý z trestných činov (skutkov) toho istého páchateľa; taký účinok má podľa § 353 ods. 8 Trestného poriadku aj doručenie trestného rozkazu obvinenému. Pri pokračovacom trestnom čine, ak konanie páchateľa pri niektorom z čiastkových útokov tohto činu časovo prekročí moment uvedený v predchádzajúcej vete, pokračovací trestný čin je spáchaný ako trestnoprávna recidíva. Na účinok uvedený v predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska. V prospech alternatívy B/ sa vyjadrili krajské súdy v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline a Nitre, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva. Trestnoprávne kolégium najvyššieho súdu prijalo hlasovaním právne vety tak, ako sú uvedené vyššie, ktoré .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.